Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Wat de bijbel zegt over lankmoedigheid

Auteur: ds. W. Pieters

`Langzaam toornig' is de Hebreeuwse uitdrukking voor `lankmoedig'. Daarmee wordt duidelijk, dat lankmoedigheid eigenlijk een negatieve uitdrukking is. Want de situatie, waarin lankmoedigheid wordt uitgeoefend is er één, waarin van tóórn sprake is. God moet toornig zijn - en je voelt wel, dat als God toornig moet zijn er dan ook alle reden is voor Hem om toornig te zijn! -, maar Hij stelt die ontlading van Zijn toorn nog wat uit, Hij geeft wat respijt, zoals dat heet, wat uitstel. En wat is dat een ontzaglijk groot wonder!

In twee keer denken we na over het woord `lankmoedig', dit keer over de lankmoedigheid Gods en de volgende keer over onze eigen lankmoedigheid.

     Drie Schriftplaatsen gaan we na; de eerste is:

II Petrus 3 vers 15: "En acht de lankmoedigheid van onze Heere voor zaligheid; gelijk ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid, die hem gegeven is, u geschreven heeft."

Petrus is aan het einde van zijn leven gekomen en schrijft over het einde van alle dingen: de wederkomst van Christus. Het duurde echter zo lang, voordat deze wederkomst kwam. Sommigen begonnen te spotten en zeiden: nou, waar blijft die aangekondigde wederkomst van Christus? Nu zegt Petrus: als het al enige tijd duurt, moet je niet denken, dat God de belofte is vergeten of dat Hij die uitstelt / vertraagt, maar er zit wat anders achter. De Heere Jezus wacht nog even om terug te keren, omdat Hij ons allen tijd / uitstel geeft, zodat we ons kunnen bekeren. De wederkomst nadert, elke dag! Maar nog is het niet zover. Elke dag, dat de komst van Christus - en ook: jouw sterven! - wacht, heb je de tijd om je zaligheid te zoeken.

Dat schrijft Petrus: de lankmoedigheid van God moet je niet opvatten als zinloos uitstel, maar als een wonder van Gods verdraagzaamheid, dat Hij je nog de tijd geeft om tot inkeer te komen, je zonden te belijden en te verlaten en om zo tot waar geloof en eeuwigdurend geluk te mogen komen ...

De tweede Schriftplaats is: I Timotheüs 1 vers 16: "Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld dergenen, die in Hem geloven zullen ten eeuwigen leven."

Paulus vertelt hoeveel genade God hem heeft bewezen, hoeveel barmhartigheid hij heeft gekregen. Hij was en is immers de voornaamste, dat is: de ergste van alle zondaren ...! Er is op heel de aarde werkelijk niemand zo slecht als hij! En toch heeft Jezus Christus aan hem genade geschonken. O, hij kan het wonder niet op. Het is zo onvoorstelbaar groot. En dat is ook zo, hè, als jij deze zelfde genade ontvangt, dat je een kind van God mag worden ... Dat kun je niet begrijpen. Dan zeg je het wel duizend keer: `Heere, is dat nu echt waar? Ben ik echt Uw kind? Wilt U voor mij een Vader zijn? Mag ik zalig worden? Schenkt U mij Uw eeuwige liefde? Vergis ik mij niet? Bedrieg ik mij niet? O, het is zo onuitsprekelijk groot ...!'

En Paulus beschrijft dit om daarmee al zijn lezers te bemoedigen, toen en nu. Hij zegt: `Toen Jezus mij bekeerde, toonde Hij hoe lankmoedig Hij is, hoe groot van geduld en gaarne vergevende. Daarom is er hoop, ook voor u.' Daarom is er hoop, ook voor jóu. Ik weet niet hoe verschrikkelijk goddeloos jij bent geweest, maar ik weet wel, dat Paulus de slechtste van alle mensen was en dat ook híj gered werd en daarom is er geen enkele reden om te wanhopen aan je zaligheid. Echt, daar is macht en gewilligheid genoeg in Gods Zoon. Ook voor jou.

De derde Schriftplaats is: Joël 2 vers 13: "En scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de HEERE, uw God; want Hij is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid en berouw hebbende over het kwade."

Hier staat: twijfel niet of je bij God wel welkom bent, als je met berouw tot Hem komt. Hij is genadig en ontvangt je graag! O, wat een bemoediging ligt er in de lankmoedigheid van God! Daarin kun jij ook aflezen, dat Hij je ondergaan niet zoekt en je verdoemenis niet wil, maar dat Hij je lokt tot zaligheid!

We zouden het nu hebben over onze eigen lankmoedigheid. In het vorige nummer overdachten we aan de hand van II Petrus 3 vers 15, I Timotheüs 1 vers 16 en Joël 2 vers 13, de lankmoedigheid van God. Dit keer gaat het over de lankmoedigheid van ons. Wij moeten het zelf ook zijn. En dat is niet onmogelijk, wanneer we een nieuwe natuur met een nieuwe gezindheid krijgen. Vanuit onszelf zijn we het complete tegendeel van lankmoedigheid. Dan moet niemand ons in onze prikkelbaarheid voor de voeten lopen, want we zijn in staat om 'm te vernielen ...

Door genade wordt ook dit anders. Dan worden we lankmoedig, dan worden we vriendelijk jegens alle mensen, voorkomend en behulpzaam. Dan denken we geen kwaad jegens hen, maar gunnen we ze het goede.

Wat zegt de Bijbel hier nu over? Weer denken we over drie Schriftplaatsen na; de eerste is:

Hebreeën 6 vers 12: "Opdat gij niet traag wordt, maar navolgers zijt dergenen, die door geloof en lankmoedigheid de beloftenissen beërven."

Het gaat in dit vers niet over onze lankmoedigheid tegenover mensen, maar tegenover God. Moeten we tegenover God dan ook lankmoedig zijn? Ja, want de Heere stelt onze volharding en ons geduld op de proef. Blijven we op God wachten, als Hij ons soms lang, erg lang laat wachten?

Paulus vertelt in dit hoofdstuk, dat het grote gevaar in het geestelijke leven is, dat de gelovigen afvallen en dan schipbreuk lijden en verloren gaan (vers 4─8). Daarom spoort hij met alle kracht aan om vol te houden, ondanks alle moeite, alle verdriet, alle tegenslagen en tegenwerkingen. Al bestookt de duivel je nog zo fel en al stookt hij het vuur van aanvechtingen nog zo heet ...: volhouden, blijven wachten. Lankmoedig zijn.

En hij haalt dan als voorbeeld uit Israël's geschiedenis Abraham aan, die ook zo lang moest wachten en die niet ongedurig werd, maar werkelijk volhield.

O, wees dan lankmoedig, blijf dan maar uitzien. Al word je soms best wel neerslachtig en moedeloos, omdat je niet begrijpt, waarom de Heere zo lang laat wachten ...

De tweede Schriftplaats is:

Galaten 5 vers 22: "Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid."

In dit hoofdstuk zet de apostel twee dingen scherp tegenover elkaar: de werken van het vlees en de vrucht van de Geest. De werken van ons zondige vlees zijn onder andere: overspel, hoererij, onreinheid, ontucht (vers 19). De vrucht van Gods Heilige Geest in het hart van al Gods ware kinderen staat in vers 22. En dan worden er negen dingen genoemd, die allemaal tegelijk (in meerdere of mindere mate) aanwezig zijn. Onder andere ook: lankmoedigheid. Wat is dat? Dat je niet driftig bent, maar geduld hebt met je Ouders, met je broer, je zus, je klasgenoot, je collega. Nee, niet wanneer zij zulke aardige en lieve mensen zijn ... Dan is het geen kunst. Maar juist als zij blijkbaar ook heel onvolkomen en zondige mensen zijn. Heb maar geduld, wees maar lankmoedig. Anderen moeten immers ook zo vaak geduld oefenen als het over jou gaat!

Weet je wanneer je dit leert? Als je op de lankmoedige Heere Jezus let.

De derde Schriftplaats is: Kolossenzen 3 vers 12: "Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, o heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid."

Een kenmerk van Gods beminden en heiligen is, dat ze innerlijke bewegingen hebben, namelijk innige gevoelens van liefde jegens elkaar. Waarin komt die tere liefde van de heilige gemeenschap der heiligen uit? In barmhartig te zijn enzovoorts en ook in lankmoedig te zijn. Wat een eenvoudige opgave, als er maar een hartstochtelijke liefdeband met elkaar is. Dan gaat het vanzelf ...

Maar, de duivel wil het heel graag stuk maken en er iets tussen laten komen. Waak daartegen! Paulus zegt: doe die lankmoedigheid aan, wéés geduldig en verdraagzaam; ook ..., als sommige heiligen niet zulke aangename christenen zijn!

Bijbel met uitleg

Er is ook een Bijbel met uitleg beschikbaar. Hierin worden allerlei toelichtingen op de Bijbel gegeven. Je kunt de Bijbel met uitleg bestellen of er meer over lezen op de pagina 'Bijbel met uitleg' op deze site.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen