Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Spreuken 8:17 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

'Ik heb lief die Mij liefhebben;

en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.”

                                        Spreuken 8 vers 17

Christus Zelf spreekt de woorden van de tekst uit: “Ik heb lief, die Mij liefhebben en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.” Zoals je wel weet, staan de laatste woorden van dit vers op de omslag van elk nummer van `De Catechisant'. Wat betekent deze uitspraak? Dat wij Christus moeten liefhebben. En dat wij Hem vroeg moeten zoeken.

Om met dat laatste te beginnen: het woord `vroeg' betekent niet alleen `vroeg op de morgen', maar ook `vroeg in het leven'. Dus als je nog jong bent. Hem vroeg zoeken houdt in: Hem zoeken als je nog jong bent. Jullie zijn in de beste tijd. Een betere komt er niet.

Als je Christus niet jong/vroeg zoekt, zul je naar alle waar­schijnlijk­heid later op de levensdag, als je ouder geworden bent, Hem ook niet zoeken. Zoveel mensen die nu in de hel zijn, hebben in hun jeugd op aarde gedacht: `later!' Maar dat bleef zo. Steeds zeiden ze: `later!' En dat bleef steeds zo. Ze zeiden niet: `nooit!', maar ze zeiden: `straks!, later!' En dat bleef zo, totdat het niet meer kon. Toen werd `later!' `te laat!' Wil je dat? Moet er straks op je graf­steen staan: `deze man stelde steeds uit tot later'? `Deze jongen meende nog genoeg tijd te heb­ben...'?

Het woord `vroeg' betekent ook `ijverig', `met ingespannen krach­ten'. En dat is zeker op zijn plaats, wanneer het gaat over het zoeken van Jezus Christus, de ware Wijsheid. Je moet maar vooral niet denken, dat dit ook wel kan op je gemak, lui. De Heere Jezus laat Zich niet vinden door hen die Hem niet met alle krachten zoeken. Zoals in het natuurlijke leven geen wijsheid zonder moeite wordt verkregen, zo wordt ook deze Opperste Wijsheid, Jezus Christus, niet zonder moeite verkre­gen.

Vind je dit terecht? Keur je het goed, wanneer God zegt: `Als jij niet ál je kracht en inzet ervoor over hebt, geef Ik jou Mijn Zoon niet!'? Of vind je dat zalig worden gemakkelijk moet?

Je mag al je onverschilligheid en luiheid eerlijk aan de Heere belij­den en Hem smeken om Hem ijverig, ernstig, vurig, vroeg te mogen leren zoeken.

Als jij Hem begeert te vinden, zul je Hem ook vinden, zoals Hij Zelf zegt. En je kunt God nooit van leugen betichten. Hij houdt getrouw Zijn Woord. Zul je het Hem eerlijk vertellen? Zeg maar: `Heere, ik weet niet of ik wel eerlijk ben, maar zou ik toch Uw Zoon mogen leren kennen? Zou ik Hem toch mogen vinden? Wilt U mij dat dan geven? Want vanuit mijzelf wordt het helemaal niets!'

En dan staat erbij, dat Christus die mensen liefheeft, die Hem liefhebben. Eerst maar deze vraag: heb jij Jezus Christus lief? Veel mensen beelden zich in, dat ze Hem liefhebben. Helaas is dat een vreselijke vergissing. Want als Gods Geest ons aan onszelf ont­dekt, leren we zien, dat wij Hem haten. Echt niemand uitgezon­derd!

En nu de tweede vraag: ben je het ermee eens, dat Jezus Chris­tus alleen zulke jongens en meisjes liefheeft, die Hem lief­hebben?

Stop nu 's even met verder lezen en geef eens eerbiedig ant­woord aan de Heere: als je leerde dat je een hater van God en van Zijn Zoon bent, aanbid je Hem dan nu ook, nu Hij jou nooit zal liefheb­ben, maar eeuwigdurend zal haten?

Wie deze vraag eerlijk met `ja' mag beantwoorden, vertel ik een geheim: de Heere Jezus heeft voor hen gebeden, die Hem haat­ten, namelijk Zijn kruisigers... Hij bewees Zijn liefde aan Zijn vijanden, want Hij stierf uit liefde, toen wij nog vijanden waren, schrijft Paulus in Romeinen 5. Verder: Zijn liefde strekt zich uit tot het verlorene, zoals Hij in Lucas 19 zegt tegen Zacheüs. Heb jij geen liefde? Johan­nes schrijft in zijn eerste zendbrief: de liefde is uit God. Ik zou zeggen: wat verhindert jou nog om je bij Hem te vervoegen en te sme­ken: `Geef ook míj liefde, Heere!'

Dan ga je steeds beter verstaan: wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Het komt nooit van ons af. Het begint altijd eerst in het hart van God. Daarom, houd maar vol met zoeken, al draag je een God-hatend hart in je lijf. Houd ook maar vol met smeken om Zijn Goddelijke liefde, al moet je in één adem erbij belijden, dat je zo vaak heel niet eerlijk, heel niet ernstig naar Hem zoekt!

Het zoeken en het liefhebben zijn gaven van God!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen