Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Bishop J.C Ryle zegt over Lukas 8:20-21

Auteur: ds. W. Pieters

“En Hem werd geboodschapt door enigen die zeiden: Uw moeder en Uw broeders staan daar buiten, begerende U te zien.

Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Mijn moeder en Mijn broe­ders zijn dezen, die Gods Woord horen en het doen.”

We leren van deze verzen het grote voorrecht van hen die Gods Woord horen en het doen. Onze Heere Jezus Chris­tus verklaart dat Hij hen beschouwt als Zijn `moe­der en Zijn broeders'.

De man die Gods Woord hoort en het doet, is de ware christen.

─Hij hoort de roep van God om berouw te hebben en zich te bekeren en hij gehoorzaamt:

hij houdt op kwaad te doen en leert goed doen

hij doet de oude mens uit en doet de nieuwe aan.

─Hij hoort de roep van God om te geloven in Je­zus Chris­tus tot rechtvaardiging en hij ge­hoor­zaamt:

hij verzaakt zijn eigen gerechtigheid en belijdt zijn behoefte aan een Zaligma­ker;

hij ontvangt de gekruisigde Christus als zijn eni­ge Hoop en re­kent alle dingen verlies te zijn voor de kennis van Hem.

─Hij hoort de roep van God om heilig te zijn en hij ge­hoor­zaamt:

hij worstelt om de daden van zijn lichaam te doden en te wandelen naar de Geest;

hij spant zich in om elke last af te leggen en de zonde die hem zo gemakkelijk bezet.

Dit is het ware christendom. Alle mannen en vrouwen die zo leven, zijn ware christenen.

Nu, de moeiten van allen die Gods Woord horen én het doen, zijn niet weinig of klein. De wereld, het vlees en de duivel kwellen hen voortdurend.

Zij zuchten vaak, omdat ze bezwaard zijn (II Cor­inthe 5 vers 4). Zij vinden het kruis vaak zwaar en de weg naar de hemel ruw en nauw. Zij voelen zich vaak gestemd om met Paulus uit te roe­pen: “Ik ellendig mens, wie zal mij verlos­sen uit het li­chaam dezes doods?” (Romeinen 7 vers 24).

Laat hen allen troost scheppen uit de woorden van onze Heere Jezus Christus, die we nu overdenken. Laat hen bedenken, dat de Zoon van God Zelf hen beschouwt als Zijn naaste bloedver­wanten! Laat hen geen acht slaan op het gelach, de spot en de vervolging van deze wereld.

De vrouw van wie Christus zegt: `Zij is Mijn moeder' en de man van wie Christus zegt: `Hij is Mijn broeder', heeft geen reden zich te schamen.

 

“O Heere, ik heb gehoord dat bij U barmhartigheid woont,

dat genade Uw Troon is

dat hulp en kracht in Uw woning zijn en dat Uw ontfermingen groot zijn.

Gij ziet op de arme en verbrijzelde.

Ik bid U: zie mijn arme, bedrukte en ellendige ziel aan.

Nooit had enige ziel meer Uw barm­hartigheid nodig, dan mijn arme ziel.

O, ontferm U,

o, behoud mij om wille van Uw barm­hartigheid, of ik verga!

 

Ellende kan alleen door barmhartig­heid geholpen worden

gebrek alleen door volheid

en de alles-missende zondaar alleen door de algenoegzame God.

Hier is ellende voor Uw barm­hartigheid

hier is gebrek voor Uw volheid

hier is een arm, ledig, onmachtig, behoeftig zondaar voor Uw algenoeg­za­me goed­heid

om UZelf in hem te verheerlijken!”

ds. Obadiah Sedgwick

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen