Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 89 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Een wonderlijke mengeling van twee totaal tegengestelde onderwerpen komt in deze lange Psalm aan de orde: Gods trouw én Gods ontrouw.

Het eerste onderwerp – daar kijk je niet van op. Maar het tweede – daar heb je nog nooit van gehoord, wel?

De omslag is tussen vers 38 en vers 39. Tot en met vers 38 is het enkel God loven voor al Zijn goedheid, trouwe hulp en hoopvolle beloften. In vers 39 echter lezen we – zonder enige waarschuwing: “Maar U hebt hem verstoten en verworpen.” En dat loopt uit op vers 47: “Hoe lang, HEERE, zult U Zich steeds verbergen, zal Uw grimmigheid branden als een vuur?”

De volgende bladzijde ga ik verder hierop in. Nu het eerste deel, waarin de lof op Gods trouw en goedheid wordt bezongen, bejubeld.

Ik herinner mij een zondagavondkerkdienst in Gameren, dat ik als eerste vers opgaf Psalm 89 vers 1: ‘k zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên… Ik ging zitten, keek de kerkzaal rond, en zag al die mensen deze regel zingen. Toen dacht ik: hoevelen van hen zullen ook werkelijk eeuwig zingen van de goedheid van God en hoevelen zullen eeuwig hun tanden knersen van pijn in de buitenste duisternis?

Ik hoef het niet te weten. Ook heb ik genoeg aan mijzelf. Maar nóg voel ik de ontzagwekkende ernst die ik toen ervoer: wat zingen we eigenlijk? En hoe zingen we het?

In vers 17 lezen we over de oprecht gelovige Israëlieten (en ook dus over die heidenen die in geestelijke zin Israëlieten zijn): “Zij zullen zich heel de dag verheugen in Uw Naam, en door Uw gerechtigheid verhoogd worden.” Er is werkelijk geen blijdschap dan alleen in Hem, en wel: in Zijn Naam, dat is: zoals Hij Zich heeft bekendgemaakt.

Mij schiet te binnen wat ik catechisanten eens uit het hoofd liet leren op de bijbelcatechisatie (voorbereiding op de belijdeniscatechisatie) uit Nehemia 9 vers 17. Daar zegt Nehemia: “U, een God van vergevingen, genadig en barmhartig, lankmoedig, en groot van weldadigheid, hebt hen niet verlaten.”

Welzalig is het volk dat zich in U verheugt,
De diepe klanken kent van Sions ware vreugd.
Zij zullen in het licht Uws aanschijns vrolijk wand’len
En, in Uw Naam verblijd, gesterkt zijn in het hand’len.
Zij zullen zeker heel de dag, ja, heel hun leven,
Door Uw gerechtigheid verhoogd zijn en verheven.

Een kernvers is:

Ons schild is
van de HEERE.
En onze koning
is van de Heilige Israëls. 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen