Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

De wet van Mozes en jij: ceremoniele en burgerlijke wetten

Auteur: ds. W. Pieters

In het Oude Testament staan veel wetten. De meest bekende staan in de Tien Geboden. Elke zondagmorgen hoor je die voor­le­zen in de kerkdienst. Deze Tien Geboden noemen we wel `de zedelijke wet' of `de morele wet'. Daarmee wordt bedoeld, dat deze geboden voor alle mensen, in alle tijden en op alle plaatsen gelden.

Andere wetten staan er echter ook. We onderscheiden twee soorten naast de bovengenoemde, namelijk `de ceremoniële wetten' en `de burgerlijke wetten'. De ceremoniële wetten gaan over de ceremoniën, of de eredienst. We denken dan aan wetten over de tabernakel, de offerdienst, de priesters en alles wat maar daarmee te maken heeft. We kunnen ze als volgt aanduiden: de ceremoniële wetten gaan over

     a. heilige personen

     b. heilige plaatsen

     c. heilige tijden

     d. heilige handelingen.

Van alle vier een voorbeeld:

     a. de priesters en levieten, hun kleding en Ambt

     b. het voorhof van de tempel, de vrijsteden

     c. het Pascha, het Loofhuttenfeest

     d.het slachten van de offerdieren, eten van reine dieren, hoe een melaatse zich moest gedragen.

De burgerlijke wetten gaan over de samenleving in de Oudtesta­mentische tijden. Ze regelen allerlei praktische problemen, zoals armenzorg. Misschien heb je je wel eens afgevraagd, wat wij in onze moderne tijd nog met die wetten van Mozes kunnen doen. Moeten wij ze allemaal houden? Hoe dan, of waarom niet; welke wel en welke niet? Het zijn best interessante en vooral belangrijke zaken. We willen als kind van God nauwkeurig luisteren naar Gods wil en leven volgens Zijn gebod.

Maar wat wil God dan dat we wel en wat wil Hij dat we niet doen zullen? Offers mogen we niet slachten. Maar al die andere wetten dan? Nu is het de bedoeling om een paar van die wetten te behandelen. Het gaat dus over de praktijk der Godzaligheid; wettig, niet wettisch...

Nadat de HEERE in Exodus 20 Zijn Wet heeft gegeven ─die wij elke zondag horen voorlezen─, beveelt Hij aan het verschrikte volk de volgende dingen:

1.maakt voor Mij een altaar van aarde en offert daar­op uw brandoffers en uw dankoffers, uw schapen en uw runderen;

2.maar indien gij voor Mij een stenen altaar zult maken, zo zult gij dit niet bouwen van gehouwen steen; zo gij uw houwijzer daarover verheft, zo zult gij het ontheiligen;

3.gij zult ook niet met trappen tot Mijn altaar op­klimmen, opdat uw schaamte daarvoor niet ontdekt wordt.

Als je dit leest (of aan tafel hoort voorlezen), denk je misschien: wat moet ik met deze geboden? Wat heb ik eraan? Wij hebben toch geen altaren meer... Is het eigenlijk niet zinloos om zo'n rij van geboden te lezen? Misschien besef je wel, dat deze geboden waarschijnlijk heel nuttig en belangrijk waren in de tijd toen Mozes leefde en toen ze dus werden uitgevaardigd. Maar nu, in onze moderne dagen? Je ziet het nut er niet zomaar van in.

Ik kan mij dat goed indenken, omdat de ceremoniële geboden (waarover ik vorige keer iets schreef) niet meer gelden in het Nieuwe Testament. Jezus Christus is de vervulling van al die geboden over de offerdienst en dus ook over de altaren...

Kunnen we dan niet beter voor de overzichtelijkheid/ge­makkelijk­heid zulke voorschriften weglaten (eventueel in een voetnoot of bijlage zetten)?

Nee. De Heere weet wel, wat Hij doet. Hij heeft het nuttig geoor­deeld voor ons om ook in de heerlijke tijd van het Nieuwe Testa­ment al deze voorschriften te handhaven. Niet meer om ze na te komen, maar om ervan te leren. Wat kunnen wij ervan leren? Onder andere dit: een altaar was nodig. De Wet der Tien Geboden was net afgekon­digd en het volk had gevoeld: wij kunnen niet zomaar tot God naderen; er moet een tussenpersoon, een midde­laar zijn. Zij vragen aan Mozes dat hij tussen God en hen in zal staan. En dat keurt God goed. Maar direct daarna zegt God iets over het bouwen van een altaar; dat een altaar nodig is en hoe die eruit mag/moet zien. Wat zegt ons dit? Dat we niet tot God kunnen naderen zonder offer. Dit moest het volk goed worden ingeprent, want anders zouden ze God onteren en zichzelf vernielen.

Het tweede is hoe zo'n altaar eruit moet zien. Heel eenvoudig. Geen dure versieringen en vooral geen beeldhouwwerk. Waarom niet? Omdat we geneigd zijn tot God te naderen met iets van onze kunde en bekwaamheid. We willen God wat aanbieden en als het ware zeggen: Kijk eens, hoe mooi mijn altaar is, dat ik voor U ge­bouwd heb...! Kijk eens, hoe knap mijn werk is...!

De Heere gaat dit tegen, want de zondige mens kan alleen dàn op een juiste manier tot God naderen, als hij nietig en klein is, zonder versiering, zonder opsmuk, zonder eigen werken.

Dàt zegt ons het voorschrift van het aarden altaar en van het stenen altaar, waarop geen versieringen mochten worden aange­bracht. God wil ootmoed!

Het laatste gaat over de verhoging, waarop het altaar niet mocht staan. De heidenen bouwden hun altaren altijd hoog, want ze dachten daarmee dichter bij God te zijn; maar de Heere leert Zijn volk, dat Hij tot hen is afgedaald en dat zij dus niet omhoog hoeven te klimmen. Als ze dat wel doen, zal hun schaam­te ont­dekt, ontbloot worden. Daar wordt dit mee bedoeld:

Men droeg een eenvoudig kleed over het naakte lijf. Dat zou dus inhou­den, dat met de werkzaamheid van slachten en offeren de ver­borgen delen van het lichaam (de geslachtsdelen) zomaar te zien zouden zijn. Daarom geen verhoging, geen trap naar het altaar. Alles moest zedig, kuis en eerbiedig toegaan in het offeren van de dieren en in het naderen tot God.

Vervolgens: de heidenen in Kanaän mengden godsdienst en sexu-aliteit door­een en ontkleedden zich vaak tijdens het offeren. God verbiedt dit ten stelligste! Op alle terreinen waakt de God van Israël voor onze zedigheid, matigheid, kuisheid. En wij hebben in onze tijd nog steeds deze les te trekken, dat ook wij in onze kleding ─ook in het naderen van God─, de schande van onze naaktheid bedekken en ons zedig en kuis gedragen.

Zo zeggen deze geboden ons genoeg, om niet naast ons neer te leggen, maar om onze winst mee te doen. Laten we het dan ook doen!!

1    Laat ons niet vergeten, hoe heilig en recht­vaardig God is: er is een altaar nodig.

2    Laat ons niet vergeten, om Hem alleen in een­voudigheid, zonder opsmuk, te nade­ren.

3    Laat ons altijd kuis en zedig gekleed zijn, opdat God ons zó Zijn gunst schenke (vers 24!)

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen