Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Wat de bijbel zegt over kastijding (1)

Auteur: ds. W. Pieters

In Openbaringen 3 vers 19 lezen we de volgende woorden uit de mond van onze Heere Jezus Christus: “Zo wie Ik lief­heb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig en bekeer u.”

Daarover gaat het in deze twee nummers. Wat betekent kastijding? Twee dingen: opvoeding en tuchtiging. Het Griekse woord is `paideuoo', waarvan ons woord pedagoog en pedagogiek is afgeleid. Het heeft te maken met een kind (paidion), dat moet worden opgevoed. Om in de wereld van de grote mensen een goede plaats te kunnen innemen, moeten wij als kinderen en jongeren heel wat leren. Denk maar aan het praten, ook moeten we leren schrijven en een vak of zo leren. Maar niet alleen moet er iets worden áángeleerd, ook moeten er heel wat dingen worden áfge­leerd. We komen helaas niet als een zondeloos kind op de wereld, maar we hebben een hart, dat geneigd is om het verkeerde eerder te willen, dan het goede.

Dat verkeerde, als je het niet corrigeert, niet verbe­tert, groeit uit tot een verschrikking. Het is net als met onkruid, dat weelderig opschiet in je tuintje. Je moet het weg schoffelen en op allerlei manieren bestrijden, wil je een goede oogst van je groente­tuintje krijgen. Zo is het bij ons ook: er moet nog al wat worden gecorrigeerd om ons tot nuttige en bruikbare mensen in de maat­schappij en de kerk te doen groot worden.

Wanneer een kind die correctie niet wil aanvaarden en het goede niet graag doet, moet wel eens een straf worden gedreigd of zelfs worden toegepast.

Het lijkt mij erg hard om als vader/moeder op je kind voor de eerste keer een strafmaatregel toe te passen, een klap te geven of zoiets. Maar het blijkt bij alle kinderen nodig te zijn. Het was immers bij onszelf, toen we klein waren (of nu nog...?), ook nodig!

De Schrift zegt zelfs, dat een vader die zijn kind nooit eens een pak slaag geeft, hem meer haat dan liefheeft. Waarom? Wel, als een vader uit zogenaamde liefde zijn kind nooit straft, gaat het helemaal mis met dat kind. Dan wordt het een `straal-verwend ventje' en dan wordt hij super-eigenwijs. Dan gaat het van kwaad tot erger.

Wanneer een liefhebbende vader zijn kind een pak slaag geeft, dan slaat hij niet om hem te verwonden en nog veel minder om hem te doden, maar om hem van ver­keerdheden te gene­zen.

Nu zo doet God het ook. Als Hij Zijn kinderen nooit zou straf­fen, nooit zou slaan, dat is: nooit zou kastijden, dan ging het helemaal mis. Het is voor een kind van God soms hard nodig om een geestelijk `pak slaag' te krijgen. Niet omdat God zo hard en streng is, slaat Hij Zijn kinderen, maar omdat Hij zoveel van ze houdt. En dat zegt de Heere Jezus ook tegen de gemeente van Laodicea in Openbaring 3 vers 19: die Ik líefheb, die bestraf en kastijd ik. Wat houdt kastijden concreet in? Dat de Heere wel eens verdrietige dingen aan Zijn kinderen geeft te beleven, een ongeluk, faillisse­ment, rouw. Allerlei tegenslag, moeite en leed kan Hij daarvoor gebruiken. Dat doet God niet om ons te plagen, maar dat doet Hij tot ons nut.

Over die kastijding vinden we ook iets in de volgende tekst, Jeremia 2 vers 19: “Uw boos­heid zal u kastijden, en uw afkerin­gen zullen u straf­fen; weet dan en ziet, dat het kwaad en bitter is, dat gij de HEERE, uw God, verlaat en dat Mijn vreze niet bij u is, spreekt de Heere, de HEERE der heerscha­ren.”

De Heere laat ons horen, dat Hij niet zomaar kastijdt, ook niet graag kastijdt, maar dat het eigenlijk zo is, dat wij onszelf kastijden. Wij geven onszelf als het ware een `pak slaag', wanneer we de Heere verlaten, ons afkeren van Zijn Wet en allerlei zonden dienen.

Het is net als wanneer een opgeschoten jongen van 12 jaar door zijn vader gestraft wordt, omdat hij zo ongehoorzaam is geweest tegen zijn moeder. En dan vraagt die jongen: `Waarom straft u mij? Vindt u dat zo leuk soms?' Dan zegt die vader: `Nee, joh! ik vind het helemaal niet fijn om jou te moeten straffen, maar als jij niet zo verkeerd deed, niet zo'n bruta­le mond tegen je moe­der had gegeven, had ik jou niet gestraft. Eigenlijk zorg jij zelf voor deze straf: het is echt je eigen schuld.'

Zo moeten wij, als we door Gods hand geslagen worden, ook die tuchtiging zien: eigen schuld! Verder: tuchtiging heeft altijd te maken met de liefde van God! Hij wil ons niet verlo­ren laten gaan, maar corrigeert ons, verbetert ons, voedt ons op, bewaart ons ervoor, dat we verder en verder van Hem los raken en zo het verderf voor eeuwig zullen ingaan.

Kastijding is dus een opvoedkundig middel van God om ons voor eeuwig gelukkig te maken. Mopper dan ook niet, maar luister naar het boekje Job, waar in hoofdstuk 5 vers 17 staat:

                “Zie, geluk­zalig is de mens,

                      welke God straft;

     daarom ver­werp de kastij­ding des Almachtigen niet.”

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen