Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer

De wet van Mozes en jij: het voorhangsel

Auteur: ds. W. Pieters

"God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gespro­ken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon.”, zo schrijft Paulus in Hebreeën 1 vers 1. Hij maakt daar een vergelijking tussen het spreken van God in het Oude Testament en Zijn spreken in het Nieuwe Testament. Het gaat over hetzelfde spreken van dezelfde God en het gaat ook over dezelfde zaak. Het gaat namelijk in al Gods spreken over de zaligheid van zondaren. Maar de ma­nier, waarop God vroeger in het Oude Testament sprak én de manier, waarop Hij nu in het Nieuwe Testament spreekt ver­schillen van elkaar.

In de Oudtestamentische tijd sprak God op velerlei manieren. Eén daarvan van de taal van de afbeelding, de taal van de ceremoniën. En daarover gaat het ook in dit nummer, nu wij nadenken over de Wet van Mozes en het belang van die Wet voor ons in deze Nieuw­testamentische tijd.

Vorige twee keren ging het over de tabernakel, nu gaat het over de voorhang, ook wel het voorhangsel genoemd.

In totaal komt het woord voorhang(sel) 30 keer in de Bijbel voor en steeds gaat het over een dik en ondoorzichtig `gor­dijn' in de taber- nakel/tempel. Dit gordijn is bedoeld om scheiding te maken tussen twee gedeelten in de tabernakel. Er is in het gebouw zelf eerst het heilige en daarachter het heilige der heiligen. Het heilige is een plaats, waar de priesters mogen komen, maar het heilige der heiligen is een plaats, waar God Zelf op een heel bijzondere manier woont.

En tussen die beide ruimten in de tabernakel hangt de voor­hang. Er staat het volgende van geschreven in Exodus 26 vers 31─33:

1.Daarna zult gij een voorhang maken van hemelsblauw en pur­per en schar­laken en fijn getweernd/ineengewerkt linnen; van het allerkunstelijkste werk zal men hem maken met cherubs.

     2.En gij zult hem hangen aan vier pilaren van sittim­hout, met goud overtrokken; hun haken zullen van goud zijn, staande op vier zilveren voeten.

     3.En gij zult de voorhang aan de haakjes hangen en gij zult de ark der getuigenis aldaar binnen de voorhang brengen; en deze voorhang zal voor u een scheiding maken tussen het heilige en het heilige der heiligen.

De voorhang vertelt ons, dat God zo heilig is en dat wij zo zondig zijn, dat er tussen God en ons een scheiding is. Deze scheiding heeft Gòd niet gemaakt, maar de mens zèlf. Wíj zijn immers bij God weg gelopen en wíj hebben als het ware de deur naar God dicht gegooid! En dat er nu een voorhang, een schei­ding moet zijn tussen onze Schepper en Zijn schepsel, is enkel aan ons te wijten.

Het verwondert mij, dat deze scheiding niet bestaat in een ijzeren deur met zeven grendels vergrendeld, maar dat deze scheiding slechts een doek, een gor­dijn is...

Daarmee zegt de Heere, dat de scheiding tussen Hem en ons niet eeuwig blijvend hoeft te zijn, maar dat er een mogelijkheid is, dat deze scheiding wordt weg genomen, zó gemakkelijk, als wanneer we een gordijn wegschuiven.

Dit gordijn van scheiding is gemaakt van het allerkunste­lijk­ste werk, zo lezen we. En dat is te begrijpen, want hoe erg deze scheiding-makende voorhang ook is(!), toch spreekt deze scheiding tot Gods eer. God wordt namelijk ook ge-eerd, verheerlijkt in Zijn heiligheid, al zou er nooit meer toenadering tussen God en ons komen...

De kleuren van de voorhang zijn hemelsblauw, purper en schar­la­ken. Hemelsblauw wijst duidelijk op de hemel, waar God woont, oneindig ver boven ons. Purper wijst ons op de kleur van Christus' bloed tot reiniging en scharlaken wijst ons op de zonde, die niet uitgewist kan worden, dan alleen door dat bloed.

Op de voorhang zijn cherubs afgebeeld, engelenfiguren.

God zegt duidelijk in het tweede gebod, dat Israël geen beeld mag maken, geen afbeelding. En nu geeft Hij Zelf het bevel, dat er wel afbeeldingen mogen/moeten worden gemaakt. Hoe zit dat? Wel, God verbiedt in het Tweede Gebod niet totaal het maken van afbeeldingen, maar Hij bedoelt, dat we geen afbeel­dingen van Hem mogen/kunnen maken en ook dat we Hem niet mogen dienen door middel van afbeeldingen. Deze cherubs mogen daarom wel worden afgebeeld.

Volgende keer schrijf ik verder over de voorhang en zijn betekenis. Nu eindig ik met deze ernstige opmerking: God heeft tot ons gesproken door middel van de voorhang en Hij zegt ons:

             `Ik ben heilig en jij bent zondaar!'

 

Vorige keer hebben we iets gezien van het voorhangsel, dat in de tabernakel werd opgehangen tussen het eerste en het tweede deel, tussen het heilige en het heilige der heiligen. We zagen de kleuren ervan en de engelfiguren erop. Nu ga ik iets verder in op wat de Bijbel nog meer zegt over dat voorhangsel. Ik schrijf Mattheüs 27 vers 51; Hebreeën 6 vers 19, 20; en 10 vers 19, 20 over:

1. En zie, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden.

2. Wij hebben de hoop als een anker der ziel, hetwelk zeker en vast is en het gaat in in het binnenste van het voorhangsel, waar de Voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus.

3. Wij hebben vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg, welke Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees.

Eerst nog iets over de engelfiguren op het voorhangsel. Voor het eerst is in de Bijbel sprake van cherub-engelen in Genesis 3, waar God de mens uit het paradijs drijft en de toegang tot de boom des levens bewaakt met engelen, cherubs / cherubim, die een vlammend zwaard in hun hand hebben. De tweede keer, dat de Bijbel over cherubs spreekt is in Exodus 25 bij de ark, waarop het gouden verzoendeksel ligt. Aan dat gouden verzoendeksel zijn twee cherub-engel-figuren vastgemaakt. God laat ons daardoor weten, dat de verzoening van onze zonde niet in strijd is met Zijn heilige en rechtvaardige straf op de zonde!

Nu verder over de taal, die de Heere spreekt in het Nieuwe Testament door middel van het gordijn van scheiding. Door Jezus' dood op het vloekhout van Golgotha, scheurt dat voorhangsel van de tempel middendoor. Het scheurt van boven naar beneden. Dit is niet gewoon, maar een groot wonder. En de Heere zegt daarmee tot ons, dat de toegang van ons tot God weer geopend is door de offerdood van Zijn Zoon Jezus Christus, door het dierbaar bloed, dat Hij gestort heeft op de kruisheuvel!

Al blijft God heilig en al blijven wij zeer vuile zondaren en al blijft God de zonde haten, tòch is de weg van God tot ons en van ons tot Hem weer geopend. Tòch kan er nu weer omgang zijn tussen God en ons en mogen wij weer tot Hem naderen.

O, wat een onbegrijpelijk groot wonder! Wij zelf hebben immers scheiding gemaakt tussen God en ons en wij willen vanuit onszelf deze scheiding ook maar wat graag in stand houden. Maar ..., de Heere wil Zijn volk niet eindeloos in het verdriet en in de vreselijke zondeval laten. Hij heeft de hemel gescheurd en Zijn Zoon gegeven. En engelen getuigen ervan in de velden van Efratha. En nu Gods Zoon Zijn ziel heeft overgegeven in de dood, heeft Hij het voorhangsel van scheiding gescheurd. En God zegt ons daarmee: je mag toch weer bij Mij komen.

Daarom roept Paulus ons ook in Hebreeën 4 vers 16 op: "Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de Troon der Genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwame tijd!"

Met de Troon der Genade wordt de ark met het verzoendeksel in het heilige der heiligen bedoeld. En Paulus kan ons nu oproepen om toe te gaan, omdat het voorhangsel gescheurd is.

In deze brief aan de Hebreeën schrijft Paulus nog meer over het voorhangsel. Hij zegt in hoofdstuk 6: de hoop gaat in tot achter het voorhangsel en is net als een anker.

Waar heb je een anker voor nodig? Als je dreigt op rotsen of het strand schipbreuk te lijden. Dàn werp je een anker uit. Zo is het geestelijk ook. Gods kinderen hebben het vaak hard te verduren in de storm van aanvechtingen en vurige pijlen van de boze. Maar ze mogen het anker uitwerpen. En het wordt uitgeworpen achter het voorhangsel. Waar is dat? Waar God woont, waar het bloed der verzoening is. Ja, waar de Voorloper, Jezus, Zelf is ingegaan om als verheerlijkte Profeet, Hogepriester en Koning Zijn arme volk onophoudelijk te beveiligen en te zegenen.

In hoofdstuk 10 gaat het ook over het gescheurde voorhangsel. Christus heeft door te sterven Zijn ziel en Zijn lichaam vaneen gescheurd en nu is voor doodschuldige zondaren de toegang tot God vrij. Voor wie? Voor allen, die in het paradijs God verlieten. Zij mogen met berouw terug keren tot Hem, in vast vertrouwen dat Hij ze niet verstoot! En daarom spreekt het (gescheurde) voorhangsel ons van Gods heiligheid én van Zijn lieflijkheid (Psalm 27 vers 3).

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen