Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 88 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Desen Psalm is de bedroefste ende clagelickste die in het geheele Psalm-boeck is, van den beginne tot den eynde toe, zo luidt de eerste kanttekening op Psalm 88.

Heman is wel een gelovige, want in vers 1 bidt hij tot God én noemt hij Hem: ‘God van mijn heil’, maar bijzonder somber zijn al de verzen van deze Psalm, ongekend melancholiek! Wat een verschrikkelijke beproeving.

Als jij ook maar iets van de diepe smart van de psalmist zult moeten meemaken, krijg je het niet gemakkelijk. Deze 88ste Psalm staat echter in de Bijbel met het doel om ook de meest moedeloze en hopeloze tobber – die door de duivel misschien wel op het ‘redmiddel’ van de zelfmoord wordt gewezen – de enige weg tot hoop en troost te wijzen, namelijk naar de Troon der genade; en om hem of haar te doen hopen op die God Die Zijn vriendelijk gezicht verbergt, maar toch onze Heiland is. Zo schrijft de profeet Jesaja in hoofdstuk 45 vers 15: “Voorwaar, U bent een God, Die Zich verborgen houdt, de God van Israël, de Heiland.”

Twee dingen tegelijk dus: God houdt Zich verborgen én Hij is de Zaligmaker. Luther beleefde deze twee dingen ook heel intens en schreef daarom: God verbergt Zijn aanwezigheid in de jas van Zijn afwezigheid.

Snap jij deze uitspraak?

Voor je gevoel is God afwezig. Maar die afwezigheid is nu net de jas die God ‘aan heeft’, en dus is Hij bij je. Maar op geen andere manier kun je dit herkennen dan alleen door het geloof.

Geloofsvertrouwen is nodig. Daar nodigt Heman ons toe uit. Daar roepen al Gods eigenschappen (zie bij Psalm 86) ons toe op. Daarheen drijven ook alle angsten en zorgen, moeiten en teleurstellingen jou. Wanneer jij denkt: ‘ik loop op een doodlopende weg – er is alleen nog wanhoop’, dan juist laat deze Psalm zien: God stelt je uiteindelijk toch niet teleur. Houd vol, blijf wachten, stop niet met roepen.

Jezus heeft de diepte van deze Psalm nóg dieper beleefd…: in Gethsemané! Maar juist hier blijkt Hij de Heiland te zijn – de medelijdende Hogepriester!

O HEERE, God mijns heils, bij dag         
Bij nacht roep ik, wil naar mij horen.       
Neig tot mijn schreien toch Uw oren.     
Voor U alleen is mijn geklag.                    
Laat mijn gebeden tot U komen.                            
Tot U heb ik de vlucht genomen. 

Twee kernverzen zijn:    

O HEERE, God van mijn heil,
bij dag, bij nacht roep ik voor U.

Laat mijn gebed voor Uw gezicht komen.
Neig Uw oor tot mijn geschrei. 
  

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen