Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Wat de bijbel zegt over Abraham

Auteur: ds. W. Pieters

WAT DE BIJBEL ZEGT OVER

Abraham

Iedereen weet wel wie Abraham is. Zijn le­vensgeschie­denis is ons van thuis al bekend, toen Moeder ons vertelde, dat God hem riep uit Ur der Chaldeeën en wat hem daarna is overkomen. Maar wat leert de Bijbel óns uit al die ge­beurtenissen van Abra­ham's leven? Daarover willen we in twee afleveringen nadenken. We zullen eerst iets verdrietigs vertellen van wat de mensen deden met de ge­schiedenis van Abraham. Niet dat Abraham of zijn leven ons iets verdrietigs leert, maar dat mensen een verkeerd gebruik van Abraham maakten. Hoe mis­bruikten de Joden in Jezus' dagen Abraham? We vinden daarover twee uitspraken.

In de eerste plaats horen we Johannes de Doper over Abraham spreken. Hij zegt in Mattheüs 3 vers 9 tegen sommige luiste­raars:

“Meent niet bij uzelf te zeggen: wij hebben Abraham tot een vader...”

Wat is er aan de hand? De Joden in Jezus' dagen beriepen zich op hun afstamming van Abraham en vertrouwden erop, dat het dus wel goed zat voor de nimmereindigende eeuwigheid. Johan­nes waarschuwt hen en zegt: die natuurlijke of vleselijke afstam­ming van Abraham stelt niets voor, want God kan wat dat be­treft ook deze stenen wel tot kinderen van Abraham maken. Waar het wel op aan komt, is: “Brengt dan vruchten voort, der bekering waardig.” Dat is: zorg ervoor dat uw leven die vruch­ten draagt, die passen bij een ware bekering. O, het is zo gevaarlijk om je te beroepen op verbondsvoorrechten, zonder de inhoud van het Verbond te beleven! Is het dan geen voorrecht om nakomeling van Abraham te zijn? God had immers Zelf gezegd:

“Ik zal Mijn Verbond oprichten tussen Mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, om u te zijn tot een God en uw zaad na u.”

                                           Genesis 17 vers 7

En is dit dan allemaal niets waard? O, je hebt gelijk: het is werke­lijk een groot voorrecht om bij het zaad van Abraham te horen; en het Verbond, dat God met Abra­ham en met zijn nage­slacht maak­te, is werkelijk van grote waarde! Laten we het goed waarde­ren. Maar wanneer we ons erop verheffen en ons ermee geruststel­len..., dan misbrui­ken we Gods grote gave en bedriegen we ons.

Hetzelfde vinden we ook een korte tijd later in een gesprek tussen Jezus en sommige Joden, Johannes 8 vers 33─40. Jezus spreekt over de bevrijdende kracht van Gods Woord. Dan zeggen de Joden: wij hoeven helemaal niet vrij te worden gemaakt, want we zijn nakomelingen van Abraham en dus zit het met ons wel goed. Jezus ontkent niet dat ze kinderen van Abraham zijn, maar hij zegt, dat de praktijk van hun leven er nu niet be­paald op lijkt, dat ze werkelijk kinderen van Abraham zijn, want zij zoeken Jezus te doden. Hiermee bewijzen ze, dat ze in het geheel geen ware kinderen van Abraham zijn.

Dus alweer: mensen doen net, alsof natuurlijke afstamming hen wel in de hemel brengt. En ook in onze dagen komen we hetzelf­de geluid tegen, namelijk dat jongeren of ouderen zich klakke­loos beroepen op Verbond en Doop en ondertussen niets kennen en ook niets willen kennen van het leven van Abraham als gelovig kind des Verbonds en ook niet van de waarde en beteke­nis van de Doop (of in het Oude Testament de besnijdenis).

Jezus ontkent niet, dat Zijn Joodse vijanden kinderen van Abra­ham zijn, maar Hij ontkent wel, dat Abraham hun vader is. Mis­schien frons je nu je wenkbrauwen en denk je: dat is vreemd. Als iemand een kind van Abraham is, is Abraham ook zijn vader; of niet? Toch zegt Jezus, dat Abraham de vader van zijn kinderen niet is... Dat kan alleen maar duidelijk worden, wanneer we twee­rlei kinderen van Abraham onderscheiden. Je kunt in zekere zin een kind van Abraham zijn, verbondskind dus, terwijl je tegelijk toch eigenlijk géén kind van Abraham bent. Dan ben je naar het uitwen­dige wel in het Verbond dat God aan Abraham bevestigde, maar inwendig niet. En dan helpt het ook niets, hele­maal niets, om je erop te beroepen dat je een verbinding hebt met Abraham... Kijk maar naar de rijke man in de hel (Lucas 16 vers 24 en 25). Hij was een kind van Abraham (uitwendig), maar kwam in de eeuwige rampzalig­heid terecht, omdat hij het spoor van Abraham niet wilde betreden...

In het Nieuwe Testament vinden we meermalen het leven en het geloof van Abraham als een voorbeeld voor ons. Paulus schrijft over hem in Romeinen 4 en in Galaten 3. En dat heerlijke onderwijs wil ik nu aan jullie doorgeven. In Romeinen 4 schrijft de grote apostel, dat vader Abraham op dezelfde manier zalig is geworden, als wij. Niet door iets goeds te presteren, maar door in God te geloven. En daarin is hij dus een voorbeeld voor ons. Wij worden zalig door een waar geloof in God. Lees maar mee in Romeinen 4 vers 1-5. Daar schrijft Paulus (met mijn eigen woorden weergegeven): heeft Abraham, onze vader, de vergeving der zonden ontvangen door allerlei goede werken? Nee, want als hij iets goeds gedaan zou hebben, kon hij zich daarop beroemen, maar dan zou hij niet meer God kunnen prijzen. Maar de Schrift zegt: `En Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid.' Nu, als iemand arbeid verricht, heeft hij loon verdiend, maar als iemand in plaats van te werken, zich verlaat op díe God, Die de goddeloze van zijn schuld vrijspreekt, dan rekent God zijn geloof tot rechtvaardigheid.

Wat is geloof? Dr. Owen schrijft (V,91): dat een overtuigde zondaar - op het punt om verloren te gaan - ziet op Christus, als een Verzoening voor zijn zonden; wie dat doet, zal niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Dus die schuldige zondaar neemt de toevlucht tot Jezus en neemt Hem aan in geloof. En Paulus bedoelt te zeggen, dat het ook nu nog zo is. Als wij alleen maar zonden hebben, vuile en God-onterende zonden ... en we weten niet hoe we er ooit vanaf moeten komen, we weten niet hoe we ooit die ontzettende schuld kunnen betalen ... Dan is vader Abraham ons tot een bemoedigend voorbeeld, want ook Abraham had niets goeds, maar hij vertrouwde zich geheel en al toe aan God en dat was genoeg. Hoe je dit moet doen? De Bijbel leert ons, dat geloven niet anders is, dan met al je zonden te vluchten tot God, te zien op Gods Zoon, te buigen voor het Lam van God. Je smeekt: wees Gij, barmhartige God, mij toch genadig, mij, de grootste der zondaren. Het tweede voorbeeld uit die oude tijd van de twintigste eeuw voor Christus' geboorte, voor ons in deze moderne twintigste eeuw na Christus' geboorte, lezen wij in Galaten 3. Daar schrijft Paulus in vers 6, dat Abraham van al zijn schuld werd vrijgesproken eenvoudig door in God te geloven. En dus betekent dit, zegt hij, dat allen die geloven echte kinderen van Abraham zijn. Wat houdt geloof nu in? De kanttekening zegt: dat we onze gerechtigheid zoeken in Christus door het geloof. Dat we dus niet proberen door goede werken ons op te knappen, maar dat we nu, zonder enig uitstel, ons aan de voeten van Christus neerleggen om van Hem alle zegen te verwachten. En wat nu voor Abraham het enige middel was om gezegend te worden, is ook voor ons het enige middel om gezegend te worden. De roomse kerk heeft dat afgekeurd als veel te gemakkelijk. Alleen het geloof in Jezus Christus zou genoeg zijn tot zaligheid? Welnee, daar moest nog heel wat bij. De roomse kerk zei: je bent zomaar niet gerechtvaardigd! Daar moet heel wat gebeuren. Maar Paulus haalt vader Abraham aan als overtuigend voorbeeld en hij zegt in vers 9: "Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham."

Dus Abraham doet in het onderwijs van Paulus dienst als voorbeeld, hoe jij en ik zalig kunnen worden. Drukt ons de schuld? Worden we door veel zonden meegesleurd? Weten we niet, hoe het ooit goed moet komen tussen God en ons? Leren we al meer God rechtvaardig keuren in Zijn verdoemend vonnis over ons leven? Kunnen we onze zonde alleen maar groter maken? Is er geen enkele oplossing in ons om aan deze ontzettende rampzaligheid te ontkomen?

Dan leert de Heilige Geest ons in de Heilige Schrift, dat we van al onze zonden bevrijd kunnen worden en rechtvaardig voor God kunnen staan door de geloofsovergave aan de Middelaar en Zaligmaker, Jezus Christus. Daarom roept Paulus de stokbewaarder / cipier van Filippi op om zich in zijn verloren bestaan eenvoudigweg op Jezus Christus te verlaten: "Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden."

                  Daar is geen twijfel aan,

           want Abraham is ook zo zalig geworden!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen