Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Wat de bijbel zegt over Abraham

Auteur: ds. W. Pieters

WAT DE BIJBEL ZEGT OVER

Abraham

Iedereen weet wel wie Abraham is. Zijn le­vensgeschie­denis is ons van thuis al bekend, toen Moeder ons vertelde, dat God hem riep uit Ur der Chaldeeën en wat hem daarna is overkomen. Maar wat leert de Bijbel óns uit al die ge­beurtenissen van Abra­ham's leven? Daarover willen we in twee afleveringen nadenken. We zullen eerst iets verdrietigs vertellen van wat de mensen deden met de ge­schiedenis van Abraham. Niet dat Abraham of zijn leven ons iets verdrietigs leert, maar dat mensen een verkeerd gebruik van Abraham maakten. Hoe mis­bruikten de Joden in Jezus' dagen Abraham? We vinden daarover twee uitspraken.

In de eerste plaats horen we Johannes de Doper over Abraham spreken. Hij zegt in Mattheüs 3 vers 9 tegen sommige luiste­raars:

“Meent niet bij uzelf te zeggen: wij hebben Abraham tot een vader...”

Wat is er aan de hand? De Joden in Jezus' dagen beriepen zich op hun afstamming van Abraham en vertrouwden erop, dat het dus wel goed zat voor de nimmereindigende eeuwigheid. Johan­nes waarschuwt hen en zegt: die natuurlijke of vleselijke afstam­ming van Abraham stelt niets voor, want God kan wat dat be­treft ook deze stenen wel tot kinderen van Abraham maken. Waar het wel op aan komt, is: “Brengt dan vruchten voort, der bekering waardig.” Dat is: zorg ervoor dat uw leven die vruch­ten draagt, die passen bij een ware bekering. O, het is zo gevaarlijk om je te beroepen op verbondsvoorrechten, zonder de inhoud van het Verbond te beleven! Is het dan geen voorrecht om nakomeling van Abraham te zijn? God had immers Zelf gezegd:

“Ik zal Mijn Verbond oprichten tussen Mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, om u te zijn tot een God en uw zaad na u.”

                                           Genesis 17 vers 7

En is dit dan allemaal niets waard? O, je hebt gelijk: het is werke­lijk een groot voorrecht om bij het zaad van Abraham te horen; en het Verbond, dat God met Abra­ham en met zijn nage­slacht maak­te, is werkelijk van grote waarde! Laten we het goed waarde­ren. Maar wanneer we ons erop verheffen en ons ermee geruststel­len..., dan misbrui­ken we Gods grote gave en bedriegen we ons.

Hetzelfde vinden we ook een korte tijd later in een gesprek tussen Jezus en sommige Joden, Johannes 8 vers 33─40. Jezus spreekt over de bevrijdende kracht van Gods Woord. Dan zeggen de Joden: wij hoeven helemaal niet vrij te worden gemaakt, want we zijn nakomelingen van Abraham en dus zit het met ons wel goed. Jezus ontkent niet dat ze kinderen van Abraham zijn, maar hij zegt, dat de praktijk van hun leven er nu niet be­paald op lijkt, dat ze werkelijk kinderen van Abraham zijn, want zij zoeken Jezus te doden. Hiermee bewijzen ze, dat ze in het geheel geen ware kinderen van Abraham zijn.

Dus alweer: mensen doen net, alsof natuurlijke afstamming hen wel in de hemel brengt. En ook in onze dagen komen we hetzelf­de geluid tegen, namelijk dat jongeren of ouderen zich klakke­loos beroepen op Verbond en Doop en ondertussen niets kennen en ook niets willen kennen van het leven van Abraham als gelovig kind des Verbonds en ook niet van de waarde en beteke­nis van de Doop (of in het Oude Testament de besnijdenis).

Jezus ontkent niet, dat Zijn Joodse vijanden kinderen van Abra­ham zijn, maar Hij ontkent wel, dat Abraham hun vader is. Mis­schien frons je nu je wenkbrauwen en denk je: dat is vreemd. Als iemand een kind van Abraham is, is Abraham ook zijn vader; of niet? Toch zegt Jezus, dat Abraham de vader van zijn kinderen niet is... Dat kan alleen maar duidelijk worden, wanneer we twee­rlei kinderen van Abraham onderscheiden. Je kunt in zekere zin een kind van Abraham zijn, verbondskind dus, terwijl je tegelijk toch eigenlijk géén kind van Abraham bent. Dan ben je naar het uitwen­dige wel in het Verbond dat God aan Abraham bevestigde, maar inwendig niet. En dan helpt het ook niets, hele­maal niets, om je erop te beroepen dat je een verbinding hebt met Abraham... Kijk maar naar de rijke man in de hel (Lucas 16 vers 24 en 25). Hij was een kind van Abraham (uitwendig), maar kwam in de eeuwige rampzalig­heid terecht, omdat hij het spoor van Abraham niet wilde betreden...

In het Nieuwe Testament vinden we meermalen het leven en het geloof van Abraham als een voorbeeld voor ons. Paulus schrijft over hem in Romeinen 4 en in Galaten 3. En dat heerlijke onderwijs wil ik nu aan jullie doorgeven. In Romeinen 4 schrijft de grote apostel, dat vader Abraham op dezelfde manier zalig is geworden, als wij. Niet door iets goeds te presteren, maar door in God te geloven. En daarin is hij dus een voorbeeld voor ons. Wij worden zalig door een waar geloof in God. Lees maar mee in Romeinen 4 vers 1-5. Daar schrijft Paulus (met mijn eigen woorden weergegeven): heeft Abraham, onze vader, de vergeving der zonden ontvangen door allerlei goede werken? Nee, want als hij iets goeds gedaan zou hebben, kon hij zich daarop beroemen, maar dan zou hij niet meer God kunnen prijzen. Maar de Schrift zegt: `En Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid.' Nu, als iemand arbeid verricht, heeft hij loon verdiend, maar als iemand in plaats van te werken, zich verlaat op díe God, Die de goddeloze van zijn schuld vrijspreekt, dan rekent God zijn geloof tot rechtvaardigheid.

Wat is geloof? Dr. Owen schrijft (V,91): dat een overtuigde zondaar - op het punt om verloren te gaan - ziet op Christus, als een Verzoening voor zijn zonden; wie dat doet, zal niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Dus die schuldige zondaar neemt de toevlucht tot Jezus en neemt Hem aan in geloof. En Paulus bedoelt te zeggen, dat het ook nu nog zo is. Als wij alleen maar zonden hebben, vuile en God-onterende zonden ... en we weten niet hoe we er ooit vanaf moeten komen, we weten niet hoe we ooit die ontzettende schuld kunnen betalen ... Dan is vader Abraham ons tot een bemoedigend voorbeeld, want ook Abraham had niets goeds, maar hij vertrouwde zich geheel en al toe aan God en dat was genoeg. Hoe je dit moet doen? De Bijbel leert ons, dat geloven niet anders is, dan met al je zonden te vluchten tot God, te zien op Gods Zoon, te buigen voor het Lam van God. Je smeekt: wees Gij, barmhartige God, mij toch genadig, mij, de grootste der zondaren. Het tweede voorbeeld uit die oude tijd van de twintigste eeuw voor Christus' geboorte, voor ons in deze moderne twintigste eeuw na Christus' geboorte, lezen wij in Galaten 3. Daar schrijft Paulus in vers 6, dat Abraham van al zijn schuld werd vrijgesproken eenvoudig door in God te geloven. En dus betekent dit, zegt hij, dat allen die geloven echte kinderen van Abraham zijn. Wat houdt geloof nu in? De kanttekening zegt: dat we onze gerechtigheid zoeken in Christus door het geloof. Dat we dus niet proberen door goede werken ons op te knappen, maar dat we nu, zonder enig uitstel, ons aan de voeten van Christus neerleggen om van Hem alle zegen te verwachten. En wat nu voor Abraham het enige middel was om gezegend te worden, is ook voor ons het enige middel om gezegend te worden. De roomse kerk heeft dat afgekeurd als veel te gemakkelijk. Alleen het geloof in Jezus Christus zou genoeg zijn tot zaligheid? Welnee, daar moest nog heel wat bij. De roomse kerk zei: je bent zomaar niet gerechtvaardigd! Daar moet heel wat gebeuren. Maar Paulus haalt vader Abraham aan als overtuigend voorbeeld en hij zegt in vers 9: "Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham."

Dus Abraham doet in het onderwijs van Paulus dienst als voorbeeld, hoe jij en ik zalig kunnen worden. Drukt ons de schuld? Worden we door veel zonden meegesleurd? Weten we niet, hoe het ooit goed moet komen tussen God en ons? Leren we al meer God rechtvaardig keuren in Zijn verdoemend vonnis over ons leven? Kunnen we onze zonde alleen maar groter maken? Is er geen enkele oplossing in ons om aan deze ontzettende rampzaligheid te ontkomen?

Dan leert de Heilige Geest ons in de Heilige Schrift, dat we van al onze zonden bevrijd kunnen worden en rechtvaardig voor God kunnen staan door de geloofsovergave aan de Middelaar en Zaligmaker, Jezus Christus. Daarom roept Paulus de stokbewaarder / cipier van Filippi op om zich in zijn verloren bestaan eenvoudigweg op Jezus Christus te verlaten: "Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden."

                  Daar is geen twijfel aan,

           want Abraham is ook zo zalig geworden!


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen