Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Uit het boek Openbaring - inleiding

Auteur: ds. W. Pieters

Een nieuwe jaargang, een nieuwe rubriek. Een gezegde luidt: afwisseling van spijze doet eten. Elke dag boerenkool, al zou het je lievelingskost zijn, is niet precies wat je wenst. De Bijbel bevat heel verschillende soorten boeken: geschiedenissen, spreuken, profetieën, brieven. Daarom is het goed om uit die verschillende genres wat te overdenken.

     Het laatste boek der Heilige Schrift is een heel bijzonder boek. Het is een apokalypse of openbaring. Het is een boek vol symbolen, visioenen en beeldspraken. En beeldspraak op de juiste manier verstaan is nog niet zo eenvoudig. Daarom zijn er heel wat verschillende uitleggingen, juist van dit laatste boek.

     Wat in het eerste vers al duidelijk is, is dat het niet de "Openbaring van Johannes" genoemd mag worden. Lees maar:

"De openbaring van Jezus Christus, die God Hem heeft gegeven, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen die spoedig moeten geschieden; en die Hij door Zijn engel heeft gezonden, en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven."

Het is de openbaring of bekendmaking van Jezus Christus. Deze openbaring heeft God aan Zijn Zoon gegeven. En Jezus Christus heeft deze openbaring weer aan Johannes bekendgemaakt. Er is dus niets bij van Johannes, de aardse of menselijke schrijver. Maar alles wat je in dit boek leest, heeft Johannes eenvoudigweg gezien en gehoord en toen precies zo op schrift gesteld. We lezen dus een oog- en oorgetuige-verslag van wat God aan Zijn Zoon schonk, en wat Gods Zoon door middel van een engel aan Johannes schonk, en via Johannes weer aan jou en mij schenkt.

     Dat er niets van de mens bij is, betuigt Johannes nog eens (ten overvloede) in het tweede vers:

"Die het woord van God betuigd heeft, en de getuigenis van Jezus Christus, en al wat hij gezien heeft."

Best de moeite waard dus om er ons eens wat nader op te bezinnen.

     Dit wordt nog duidelijker wanneer we het derde vers lezen:

"Zalig is hij die leest, en zijn zij die horen de woorden van deze profetie, en die bewaren hetgeen daarin geschreven is."

Nou, wie zou niet zalig willen zijn? Lees dan dit boek. En bewaar het.

Bewaren ... Wat houdt dat in? Zalig ben je niet als je dit boek alleen maar leest, bestudeert, maar als je het bewaart. Niet in de kast, of in een kluis, maar zoals we van Jezus' moeder lezen in Lukas 2 vers 19. Daar gaat het over wat de herders hebben te vertellen:

"Maria bewaarde deze woorden alle te zamen, overleggende die in haar hart."

Of zoals Mozes meermalen zegt tot het verbondsvolk op weg naar Kanaän, zoals in Deuteronomium 4 vers 2:

"Gij zult tot dit woord dat ik u gebied, niet toedoen, ook daarvan niet afdoen; opdat gij bewaart de geboden van de HEERE, uw God, die ik u gebied."

Waar gaat het uiteindelijk om in het boek Openbaring? Wanneer we na de inleiding lezen wat het opschrift is, dan denk ik dat we de uiteindelijke bedoeling precies te pakken hebben. Wat lezen we namelijk in vers 4? Dat Johannes GENADE en VREDE aan zijn lezers toewenst van HEM DIE IS EN DIE WAS EN DIE ZAL KOMEN; van DE ZEVEN GEESTEN VOOR GODS TROON; en van JEZUS CHRISTUS DIE DE TROUWE GETUIGE IS, DE EERSTGEBORENE UIT DE DODEN EN DE OVERSTE VAN DE KONINGEN DER AARDE.

     Anders gezegd: het boek Openbaring wil de lezers ervan verzekeren dat zij die hun vertrouwen onvoorwaardelijk op God stellen, veilig zijn in het midden van al de gruwelijkheden die volgens het vervolg van het boek staan te gebeuren.

     Wie het boek niet vanuit deze basishouding bestudeert, gaat verkeerd, na kortere of langere tijd. Wie het boek leest met de nieuwsgierige vraag hoe het morgen of volgende eeuw precies zal zijn in de wereld- en kerkgeschiedenis, raakt in een labyrinth verward. Wie theorieën grondt op visioenen, loopt vast. Wie echter bij het lezen niet nieuwsgierige, maar existentiële vragen stelt, vragen die het hart raken, die de geloofsomgang met Christus raken, die krijgt troost; die grijpt moed.

     Laten we daarom eerbiedig vragen het laatste bijbelboek te mogen benaderen vanuit de lofprijzing, die direct volgt op de zegenwens (vers 5-6):

"Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed; en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader; Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen."

Is "ons" ook waar voor jou?

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen