Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 150 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

De laatste Psalm. Als je nog niet hebt begrepen met welk doel God je heeft gemaakt en onderhouden, en als je nog steeds je afvraagt: “Waarom ben ik er eigenlijk?”, of als je nog steeds niet beseft wat het ware geluk is, dan kun je dit allemaal in deze laatste Psalm vinden.

Wanneer alleen is de lof waar die God zo eeuwig waard is? Als die begint waar Psalm 150 begint: in het heiligdom. Daar alleen kunnen we weer leren God te loven. Waar het offer is. Niet het offer dat ik bedenk of voortbreng, maar dat God heeft ingezet en uiteindelijk Zelf brengt: Zijn Zoon op Golgotha. De Schrift leert ons dat niemand God volmaakt heeft geprezen met woorden en daden, dan alleen Gods eniggeboren Zoon. En de Schrift leert ons ook dat het oprechte lofprijzen van God (al is het in dit leven nog niet volmaakt) door ons alleen geleerd kan worden op de school van de Heere Jezus.

Wanneer we onze ogen goed de kost hebben gegeven in het heiligdom, en onze oren aandachtig te luisteren hebben gelegd aan de bijzondere Openbaring die ons daar tegemoet klinkt, sluiten we ogen en oren niet voor de werken van God in de schepping, de natuur. Hetzelfde vers dat ons naar het Heiligdom leidt, brengt ons ook in verrukking bij het zien van de heldere lucht (bij dag: azuurblauw; bij nacht: met ontelbaar vele sterren versierd). Want God moet ook om die wondere almacht, wijsheid en goedheid worden geprezen.

In vers 2 wordt dit in algemene woorden omschreven: ‘Zijn mogendheden’ en ‘de menigvuldigheid van Zijn grootheid’. Hier kun je alles bij denken wat over Gods macht of over Zijn groot-zijn gaat op het terrein van onder andere Zijn Vaderlijke zorg. Denk hierbij – om één ding te noemen – aan wat de Heidelbergse Catechismus hierover opmerkt in antwoord 1:

Mijn getrouwe Zaligmaker bewaart mij zó nauwkeurig, dat zonder de wil van mijn He­melse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen.

Loof de HEERE. God zij lof.                     
Overvloedig prijzensstof                           
Is er in Zijn heiligdom.                               
’t Zwerk vertoont Zijn kracht alom.
God de HEERE zij geprezen.
Loof Hem om Zijn wond’re macht,
Om de grootheid van de kracht
Van Zijn eeuwig Godd’lijk Wezen.

Een kernvers is:

Laat alles wat adem heeft,
de HEERE loven. Hallelujah!

 

Psalm 150 en jij, deel 2

Heel typisch is het dat in deze laatste Psalm zoveel muziekinstrumenten worden genoemd:

  1. bazuin
  2. luit
  3. harp
  4. trommel
  5. fluit
  6. snarenspel
  7. orgel
  8. schel klinkende cimbalen.

Wie leest wat in de Bijbel nog meer over deze muziekinstrumenten staat geschreven in verband met het loven en dienen van onze Heere, kan geen andere gevolgtrekking maken dan dat de dienst van God een blijde en vrolijke dienst is. God wil graag dat Zijn kinderen blijde mensen zijn.

De Psalm, en het Psalmboek, eindigt met de oproep: “Alles, wat adem heeft, love de HEERE!” En ik kan niet beter doen dan hiermee instemmen en je van harte uitnodigen om het inderdaad te doen. Je hebt immers adem gekregen! Nu, loof en jubel dan voor jouw God, Die je gemaakt heeft, Die je verzorgd heeft, Die je een Verlosser gegeven heeft, Die je vele keren tot Zich geroepen heeft.

Een ontzettend ernstige waarschuwing zit in dit laatste vers ook verborgen: wat denk je in de eindeloze toekomst van het hiernamaals te doen, als je Hem nu niet wilt loven? Alleen wie dit hemelwerk op aarde leert, zal voor eeuwig daarin bezig zijn.

God de Vader is al onze eer en dank waard!
Zijn Zoon, onze Heere Jezus Christus, is al onze eer en dank waard!
De Heilige Geest, de Trooster, is al onze eer en dank waard!

Laat der mensen lof en dank
Klinken in bazuin-geklank.
Dat de harp door snarenspel
Met de luit Gods lof vertell’.
Laat de trom zijn dienst bewijzen.
Citers, ’t orgel en de fluit
Klinken samen overluid
Om de grote God te prijzen.

Loof God met het cimbel-spel,
Vrolijk klinkend, luid en schel.
Loof de HEERE, wees verheugd.
Geef nu weerklank aan uw vreugd.
Alles moet Gods grootheid eren.
Laat wat leeft en adem heeft
Loven Hem Die alles geeft.
Halleluja, loof de HEERE!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen