Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Spreuken 10:28 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

"De hoop der rechtvaardigen is blijdschap

     maar de verwachting der goddelozen zal vergaan."

                                       Spreuken 10 vers 28

Niet onbelangrijk is het om te weten of je hoop goede grond heeft. Je kunt hopen op genezing, maar komt dat ook zo? Je kunt hopen dat je slaagt, maar is dat gegronde hoop? Welke reden heb je om te hopen, om verwachtingen te koesteren?

Salomo maakt onderscheid tussen de ene soort van hoop en de andere soort van hoop. Hij zegt: de hoop van een rechtvaardige komt uit, maar de hoop van een goddeloze niet.

`De hoop van een rechtvaardige.' Wat wordt met `rechtvaardige' bedoeld? Iemand die in een rechte verhouding tot God staat, iemand bij wie het in orde is gekomen tussen God en hem.

Ben jij een rechtvaardige? Sta je recht voor je Rechter, ga je geen kromme weg, maar een rechte? Leef jij geheel en al overeenkomstig Gods gebod? Wijk je niet af van Zijn bevelen? Dàn ben je een rechtvaardige.

Iemand wiens lust het is om de HEERE te vrezen, om geheel en al naar Hem te luisteren. Wie is dat? Die lezer van `De Catechisant' die wedergeboren is en in Christus gelooft.

Van zo'n persoon staat er nu: zijn hoop is blijdschap. Hij kijkt uit naar de toekomst, zonder vrees en schrik. Hij hoeft niet bang te zijn voor wat morgen zal gebeuren. Hij weet dat alles in orde is gekomen tussen God en hem en daarom kan hij 's morgens met blijdschap de dag beginnen en de moeiten met vreugde het hoofd bieden.

Misschien denk je: zou dat altijd zo zijn bij Gods kinderen?

Misschien denk je: het is te mooi om waar te zijn!

Toch denk ik dat jij ook wel eens Psalm 89 vers 7 meezingt in de kerk. Wat staat daar?

'Hoe zalig is het volk,

     dat naar Uw klanken hoort!

zij wand'len HEER' in 't licht

     van 't Godd'lijk aanschijn voort;

zij zullen in Uw Naam

     zich al de dag verblijden;

Uw goedheid straalt hun toe;

     Uw macht schraagt hen in 't lijden;

Uw onbezweken trouw

     zal nooit hun val gedogen,

maar Uw gerechtigheid

     hen naar Uw Woord verhogen.'

Wat betekent dit? Dat de rechtvaardigen of godzaligen of god-vrezenden nooit bang hoeven zijn voor enig gevaar of enige dreiging. De Heere zal ze getrouw bewaren. Hij houdt satan als het ware aan de ketting. Hij leert hen op Hem te steunen, op Hem te hopen, bij Hem zich veilig te weten.

Wanneer we daarentegen de goddelozen bezien - ook de vroom-gecamoufleerde, schijnheilige en huichelachtige goddelozen ...! -, dan zegt de Heere Zelf: die hoop / verwachting zal vergaan. Het is een ijdele hoop, die ze koesteren.

We moeten eerlijk met ons zelf omgaan, mijn jonge vrienden! Wat heb je er aan om je te bedriegen op reis naar die ontzaglijke eeuwigheid? Waarom zou je niet eens grondig onderzoek proberen in te stellen naar de grondslag van je hoop? Is het werkelijk waar, dat je - als rechtvaardige - op reis bent naar de blijdschap? Of zal straks jouw hoop vergaan?

Deze twee soorten van hoop vinden we door Bunyan getekend aan het einde van zijn prachtige en indrukwekkende boek `De Christenreis'. Hij vertelt hoe `Christen' door de doodsrivier moet en dreigt in de rivier onder te gaan, te verdrinken. Hij verliest een ogenblik alle moed en ook het gezicht op de komende heerlijkheid. Maar Christen heeft een reisgezel: `Hopende'. Deze houdt hem het hoofd boven water, zodat hij veilig aan de andere kant komt en zo de Stad van zijn grote Koning mag ingaan. Dat is de Stad van eeuwige blijdschap, van echte en blijvende vreugde.

Daarbij schrijft Bunyan dan over zichzelf: ik wenste ook daar te zijn.

Vervolgens tekent hij `Onkunde'. Deze komt gemakkelijk over de doodsrivier, door middel van `veerman IJdele Hoop'. Je kunt het verder lezen op de binnenzijde van de omslag. Deze Onkunde wordt buiten geworpen in de eeuwige duisternis. De hoop, de verwachting van deze man, deze onkundige man is helaas vergaan.

Zijn hoop was niet goed gefundeerd.

- Hij was onkundig van de noodzaak der waarachtige bekering.

- Hij was onkundig aangaande de noodzaak om zielsbevindelijk aan Jezus Christus te worden verbonden door een oprecht geloof, dat de Heilige Geest in ons hart werkt.

Hij meende op losse/wankele gronden dat hij ook wel zalig zou worden en hij zei misschien wel: bij God is veel meer ruimte dan die bekrompen christenen menen ...

Salomo wijst jou en mij er ernstig op: niet alle hoop zal goed uitkomen. Het kan best zijn, dat jouw hoop, jouw toekomstverwachting zal vergaan. Dat je zwaar teleurgesteld zult worden. Dan zul je straks tegen de Heere Jezus zeggen: maar ik ken U toch, U hebt mij gedoopt, ik heb van Uw Naam belijdenis gedaan, ik ben aan het Avondmaal gegaan ... Hoor ik dan niet bij Uw volk? Ik heb het toch altijd eerlijk gemeend!

     En dan te horen: Ik zeg u: Ik ken u niet!

Mag ik je met alle klem aanraden eens een eerlijk onderzoek in te stellen naar de deugdelijkheid van de fundering van je hoop? Immers is er nu nog tijd om een verrotte grondslag door God te laten vernieuwen en daarvoor in de plaats een Goddelijke grondslag te ontvangen: díe hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons is gegeven.

                                         Romeinen 5 vers 5

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen