Bijbelstudie
Algemene stukken Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 72 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Kort geleden heb je een abdicatie (troonsafstand) meegemaakt: Beatrix deed afstand van de troon en haar zoon werd ingehuldigd. In Psalm 72 bereidt David zich voor op zijn abdicatie. Hij is oud en zwak geworden. Salomo zal hem opvolgen. Hoe moet hij regeren? In Psalm 72 geeft het scheidende staatshoofd instructies: het volk richten met gerechtigheid (vers 2). Geen gemakkelijke taak.

Salomo is zich dit goed bewust en bidt dan ook dat de Heere aan hem een verstandig hart zal geven om het volk Israël te richten (1 Koningen 3 vers 9). Zoals David in Psalm 72 God smeekt, aan de koning Zijn rechten te geven (vers 1).

In Israël woonden – zelfs na zoveel jaren onder een goede koning, David – blijkbaar nog steeds heel wat ellendigen (vers 2). Het Hebreeuwse woord voor ‘ellendige’ duidt iemand aan die ‘arm, nederig, weerloos’ is. Denk het je in…

Salomo zal het straks als de nieuwe koning voor die ellendigen moeten opnemen en hen rechtvaardig moeten leiden. Hoe? David bidt er God om en geeft aan zijn zoon concrete instructies. Alleen al het feit dat het kennelijk nodig is dit te bidden en deze taak uitdrukkelijk te omschrijven voor zijn opvolger…, dat is toch om te huilen! Is er blijkbaar zelfs bij het volk van God zoveel onrecht? Hoe heeft het zover kunnen komen in Israël? Zijn er – ondanks al die wetten uit Mozes’ tijd die armoede bestreden – toch bij de troonswisseling van David en Salomo nog zulke arme landgenoten? Is het kwaad van armoede dan nog niet uitgeroeid?

Méér dan Salomo is Jezus Christus. Hij is uiteindelijk de Koning over Wie David het heeft, Die Zijn verdrukte onderdanen zó zal regeren dat er een eindeloos vrederijk zal aanbreken. Hem toe te behoren is pas echt vrede hebben. Erken deze Meerdere Salomo en breng Hem hulde toe als Zoon van David en Zoon van God: laat Hem jou regeren!

Hij zal de armen, die hier lijden,
Met elk die nooddruft heeft,
Van dwing’landij en haat bevrijden,
Daar Hij verlossing geeft.
Hun zielen voert Hij uit de boeien
Van hun gevangenis,
Daar ’t bloed dat wreedaards deden vloeien,
In Zijn oog dierbaar is

Een kernvers is:

Hij zal de ellendigen van het volk
richten.
Hij zal de kinderen 
van de nooddruftige
verlossen
en de verdrukker verbijzelen

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen