Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

De wet van Mozes en jij: het altaar en verzoening

Auteur: ds. W. Pieters

In Exodus 27, waar we inmiddels aan toe gekomen zijn, gaat het nog steeds over de tabernakel en zijn toebehoren. Nu spreekt God tot Mozes over het koperen brandofferaltaar. In heel de dienst van de tabernakel gaat het om één ding: er moet verzoe­ning geschieden. De Heere is daarop gericht en wil ook de aandacht van het volk Israël daarop richten. Eigenlijk is heel de boodschap van het Evangelie daarop gericht. En deze verzoe­ning geschiedt nu door middel van een bloedig offer. En dat bloedig offer moet gebracht worden bij en op het altaar.

Daar heb ik al over geschreven in het nummer van oktober 1994, naar aanleiding van Exodus 20 vers 24─26. Nu gaan we verder in op het altaar zelf.

Het gaat niet over kleine dingen, maar over de kern van heel onze godsdienst. Het altaar was namelijk de plaats van de ontmoeting met God! Daarom zijn de gegevens over het altaar van groot belang. In de verzen 1─8 staat daarover (vereenvou­digd) het volgende:

     1.Gij zult ook een altaar maken van sittimhout; vijf ellen zal de lengte zijn en vijf ellen de breedte (vierkant zal dit altaar zijn) en drie ellen zijn hoogte.

     2.En gij zult zijn hoornen maken op zijn vier hoeken; en gij zult het met koper overtrekken.

     3.Gij zult ook potten maken om zijn as te ontvangen; ook al zijn gereedschap zult gij van koper maken.

     6.Gij zult ook handbomen maken tot het altaar, handbo­men van sittimhout; en gij zult ze met koper over­trekken.

     7.En de handbomen zullen in de ringen gedaan worden, zodat de handbomen zijn aan beide zijden van het altaar, als men het draagt.

     8.Gelijk als Hij u op de berg gewezen heeft, zo zullen zij doen.

Het altaar is al vanouds bekend, ook bij heidense volken. Men bouwde een altaar om daarop te offeren. Waarom stak men geen vuurtje aan op de grond? Om vlees te braden voor eigen gebruik bouwde men geen altaar, maar stak men wel een vuurtje aan gewoon op de grond. Maar om een offer aan God te geven, maakte men een altaar of tafel. Dat was teken van eerbied.

Het altaar was als het ware de tafel, waarop de spijze van God werd neergezet. De heidenen dachten dan, dat hun goden werke­lijk van die altaar-tafel aten. Maar Israël wist wel, wat God in Psalm 50 vers 13 zei: “Zou Ik stierenvlees eten en bokken­bloed drinken?” Nee, de HEERE heeft ons voedsel niet nodig.

Toch werd het offer aan God aangeboden, als op een tafel, alsof het de spijze van God was... Zo wordt het offer ook genoemd in Leviticus 21 vers 6.

Wat is de betekenis van deze uitdrukking? Bij het volk Israël was de maaltijd het symbool van gemeenschap. De gemeenschappe­lij­ke maaltijd gaf aan, dat men innig samen leefde. Zo wilde de HEERE in de offermaaltijd uitbeelden, hoe innig Hij omgang had met Zijn volk. Dus een altaar beeldde uit

             de zoetheid der gemeenschap.

Het altaar in het voorhof had vier hoornen op de hoeken. Wat zei God daarmee? De hoornen waren een symbool van kracht, zoals de kracht van een stier gelegen is in zijn hoornen. Van het kope­ren brandofferaltaar ging als het ware uit

              de kracht der verzoening.

Weet jij, hoe rijk en heerlijk het is om een altaar te hebben, plaats van ontmoeting met God?

Weet jij uit jouw eigen leven, hoe groot en heerlijk die kracht der verzoening is?

Het gaat bij het altaar in het voorhof van de tabernakel om het geheim, dat de heilige en rechtvaardige God toch omgang had met zondige en helwaardige mensen. De heiligheid van God is als dat vuur op het altaar: het verteert alle zonden. De rechtvaardig­heid van God is als dat mes, waardoor het offer­dier op/bij het altaar werd gedood: het straft alle zonden. En toch...

Toch hoefde de offeraar, de schuldige zondaar niet te sterven, wanneer hij tot deze heilige en rechtvaardige God naderde. Nee, de HEERE wilde juist op de meest innige manier omgang met die zondaar hebben. Hij wilde Zijn krachtige verzoening aan hem bewijzen. Dit alles beeldde het altaar af.

Maar het altaar was meer dan alleen maar een afbeelding: het was ook een verzekering/verzegeling.

Als je hart geplaagd werd door twijfel, vanwege je vele vuile zon­den, of God wel met jou te maken wilde hebben, dan zei de HEERE door middel van het altaar in het voorhof: zo zeker als dit altaar met vuur en hoornen, bestreken met bloed, in Mijn tempel staat, zó zeker wil Ik met jou omgang hebben.

Heb jij geen last van je zonden, dan heb je die extra verzeke­ring ook niet nodig. Dan `geloof' je het zo ook wel, dat God van je houdt en dat Hij omgang met je zoekt en dat Hij je zonden wel zal vergeven. Maar heb jij door het werk van de Heilige Geest leren zien, hoe groot je zonden en ellende zijn..., dan is het echt geen kleinigheid om vast en sterk in de belofte van God te geloven, die Hij overal in Zijn Woord heeft staan, namelijk, dat Hij gaarne verge­vende is en van grote goedertierenheid voor allen, die Hem aan­roepen. Je voelt wel, dat het voor zo'n jongen of zo'n meisje, zo'n man of vrouw, die zijn zonden recht en grondig kent, best wel heel moeilijk is dit alles te geloven.

De duivel wil je nu immers graag in wanhoop brengen. Als jij treurt en weent over die vuile bron van alle wanbedrijven, die je steeds maar weer in je hart gewaar wordt... en als je dagelijks van jezelf moet walgen, omdat je de HEERE zoveel verdriet doet... dan heb je nodig, dat God Zijn vergevende liefde en genadige nabijheid komt verzegelen of verzekeren. Uiteindelijk doet de HEERE dat door de kracht van Zijn Heilige Geest. Maar Hij gebruikte er in het Oude Testament ook afbeel­dingen voor.

Trouwens in het Nieuwe Testament gebruikt de HEERE daar nog steeds afbeeldingen voor: zichtbare bewijzen van Zijn genade jegens ons: Doop en Avondmaal!

En één van die afbeeldingen was het altaar. Daarom lezen we in Psalm 84 ook die ontroerende woorden van David, dat hij zo sterk verlangde naar het altaar, de voorhof van des HEEREN Huis, zoals hij ook zegt in Psalm 27: “Eén ding heb ik van de HEERE be­geerd, dat zal ik zoeken: dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des HEEREN, om de liefelijkheid des HEE­REN te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel.” “Hoe lieflijk zijn Uw woningen, o HEERE der heerscharen! Mijn ziel is begerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorho­ven des HEEREN; mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen legt, bij Uw altaren, HEERE der heerscha­ren, mijn Koning en mijn God! Welgelukzalig zijn zij, die in Uw huis wonen; zij prijzen U gestadig.”

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen