Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer

De wet van Mozes en jij: vuur in de offerdienst

Auteur: ds. W. Pieters

Offers, offers en nog eens offers, daarover gaan de eerste hoofdstukken van het boek Leviticus. Offers die allemaal voorbij zijn. Die wij niet meer hoeven te brengen. Die wij zelfs niet meer mógen brengen. Ze staan in de Bijbel niet om ons tot die offerdienst te verplichten of aan te sporen. Maar om ons te laten zien, hoe belangrijk de offerdienst in Israël in de tijd van het Oude Testament was. Om ons te laten zien, hoe belangrijk God de offerdienst vond.

Waarom hoeven en mogen al die offers nu niet meer? Om de eenvoudige reden dat het ene, volmaakte en afdoende Offer nu is gebracht: Jezus Christus heeft Zijn dierbaar hartebloed gestort, Zijn Goddelijk leven gegeven, op Golgotha, tot ver­zoening van de zonden.

Ik zal nog één keer over deze offerdienst schrijven en wel over Leviticus 6 vers 13. Daar staat:

     1.Het vuur zal gedurig op het altaar brandende gehou­den wor­den; het zal niet uitgeblust worden.

Dit heeft de HEERE ook al in vers 12 gezegd. Het is blijkbaar een aangelegen punt, belangrijk genoeg om tweemaal aan de orde te stellen.

Wat wil dit zeggen? Je moet weten dat het vuur op het altaar niet zomaar vuur is. Nee, het is een heel bijzonder vuur. Het is vuur dat God Zelf zal aansteken. Kijk maar in hoofdstuk 9 vers 24. Daar hebben Mozes en Aäron alles voor het offer in orde gemaakt, nadat de tabernakel voor de eerste keer is opgericht. En als dan dat offer, met het hout, op het koperen brandofferaltaar ligt, verschijnt de heerlijkheid des HEEREN. Hoe dan?

“Want een vuur ging uit van het aangezicht des HEEREN en verteerde op het altaar het brandoffer, en het vet.”

Van dit vuur geldt nu dat het niet uit mag gaan. Steeds moeten de priesters en Levieten wacht houden en goed opletten dat het altaarvuur, ook 's nachts niet uitgaat. Waarom? Omdat dit vuur een teken is van Gods goedkeuring.

Hij neemt het offer aan!

Hij is vergevingsgezind!

Daaraan mag in Israël niemand twijfelen. En zal iemand er toch aan twijfelen ─ dan kan hij aan het vuur op het altaar zien, dat het echt waar is: het vuur brandt nog, nog steeds datzelf­de vuur van God. Het teken van Gods gunst.

Als het ware roept dat altijd brandende vuur van het brandof­feral­taar: `Kom maar gerust met uw offer, ja, ook al bent u nog zo slecht en vuil en onrein. Het vuur brandt nog. God is nog verzoe­ningsgezind. Hij wil graag dat het tussen Hem en u weer goed komt!'

Verder: dit hemelvuur toont ons ook dat er geen vuur van ons bij kan of mag. Als twee dienstdoende priesters, Nadab en Abihu, met eigengemaakt vuur willen naderen tot de tabernakel, worden ze ter plekke verbrand door het vuur van God!

Vreselijk!

Ontzagwekkend!

Huiveringwekkend!

Nog één ding: het vuur op het altaar wijst ons in de Nieuwtes­ta­mentische tijd, duidelijk naar de voortdurende kracht van Christus' offer. Christus hangt nu niet aan het kruis. Dat is gebeurd, een­maal. Het offer van Christus hoeft ook niet te worden herhaald, zoals de dwaalleer van de mis in de roomse kerk zegt. Maar de kracht van Christus' offer moet er wel steeds zijn, is er ook nog steeds.

En dus mag je tot Christus' offer vandaag en vannacht ─ op het meest ongelegen uur! ─ komen, als een arme, beladen, schuldi­ge, ja helwaardige zondaar of zondares! De apostel Paulus zegt het zo in Hebreeën 10 vers 19─22:

“ Aangezien wij dan, broeders, vrijmoedigheid heb­ben, om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, Zijn vlees; en omdat wij hebben een grote Priester over het huis Gods; zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid van het geloof, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water.”

Hieruit volgt: de weg is open.

Dat wil het altijd brandende vuur ons leren!

Nu aan jou de vraag: mag wat jou betreft (om zo te spreken) dat vuur wel uitgaan? Heb jij geen verse weg door Christus' bloed nodig? Heb jij er geen behoefte aan om tot God te nade­ren?

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen