Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Belijdenis van zonden; vierde tot met tiende gebod

Auteur: ds. W. Pieters

Tegen het vierde gebod

Dikwijls heb ik niet eens gedacht aan de sabbathdag om die te heiligen, en heb mij zonder oplettendheid begeven tot Uw dienst en die dag doorgebracht zonder te bedenken, waartoe die mij gegeven was. Zo is steeds de ene sabbathdag na de andere voorbijgegaan, zonder dat ik beter ben geworden, zonder dat ik gevorderd ben in heiligmaking of mij bereid heb om in te gaan in de eeuwige rust en daar de eeuwige sabbat te vieren. O, hoe vaak heb ik de godsdienst verzuimd of onheilig waargenomen, zodat mijn ziel er geen nut van heeft gehad. En zo sta ik voor U, o Heere, als de vijgenboom die geen vruchten droeg, die de bijl en het vuur te verwachten had! Wat heb ik kostelijke uren verzuimd en onnut verkwist, die ik had kunnen besteden tot nut van mijn ziel. Wat heb ik integendeel veel goede tijd besteed aan hetgeen mijn ziel geen nut deed ...!

Tegen het vijfde gebod

Mijn naasten heb ik niet lief gehad als mijzelf. Mijn ouders en die over mij gesteld waren, heb ik niet geëerd zoals ik verplicht was; en die onder mij gesteld waren en aan mijn zorg toevertrouwd zijn, heb ik zo niet voorgegaan, onderwezen en verzorgd, zoals ik behoorde.

Tegen het zesde gebod

Hoe menigmaal hebben toorn en gebrek aan liefde mij tot een doodslager voor U gemaakt. Ach Heere HEERE, indien ik een doodslager was voor de mensen en voor een rechter op aarde stond, om het doodvonnis te ontvangen, o, hoe benauwd zou ik zijn! Hoe zou het hart mij in de keel bonzen! En ik kan niet ontkennen dat ik een doodslager ben voor U, Die Rechter zijt van de hele wereld. En U kan ik niet ontlopen of omkopen. Ik moet dus een rechtvaardig vonnis, een welverdiende en dikwijls gedreigde straf verwachten, indien ik geen vergiffenis ontvang! O, wee mij, ellendig mens!

Tegen het zevende gebod

Hoe onrein zijn de opwellingen van mijn hart geweest en hoe hebben mijn gedachten mijn ziel dikwijls besmet! Hoe onheilig ben ik voor Uw reine ogen! Hadt Gij mij niet weerhouden door Uw genade, ik was misschien een echtbreker, hoereerder, dronkaard, dief en moordenaar geworden en had dan alle leden van mijn lichaam misbruikt tot wapenen van ongerechtigheid. Dat ik dit niet gedaan heb, o Heere, is niet omdat ik van nature beter ben dan andere mensen, maar omdat Gij mij hebt weerhouden en niet hebt willen toelaten dat ik daartoe zou vervallen.

Tegen het achtste gebod

Als ik mijzelf enig voordeel heb kunnen verschaffen en enige winst heb kunnen doen in mijn bedrijf, dan heb ik wel de neiging van mijn hart ontdekt om te hangen aan het goed van deze wereld. Dikwijls heb ik Uw gaven misbruikt en verkwist, gaven, die ik aan de armen had kunnen besteden, en ik ben niet dankbaar geweest voor Uw zegeningen.

Tegen het negende gebod

Niet altijd is mijn tong mij tot eer geweest; och, hoe dikwijls heb ik in woorden gestruikeld en heb zowel in zwijgen als spreken gezondigd!

Tegen het tiende gebod

En hoe kan ik al de begeerten verhalen, die mij voor U verontreinigen? Wie kan ze alle verstaan? Zo sta ik dan schuldig, o Heere, aan de verbreking van al Uw geboden en geen ervan heb ik volkomen onderhouden. Wat zal ik, arme zondaar, hierop zeggen? Wat kan ik tot mijn verontschuldiging inbrengen? Alles wat ik kan inbrengen, dient tot verzwaring van mijn oordeel, want alles is voortgekomen uit mijn hart, uit een boos hart en uit een verdorven natuur. Ik veroordeel dan gewillig mijzelf, o Heere; en ik beken dat ik waardig ben om als een vervloekte door U verstoten te worden in het eeuwige vuur. Te meer, omdat Uw dierbaar Evangelie mij zo dikwijls is verkondigd en dat ik daarop zo weinig acht heb gegeven

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen