Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer

De plaats van de Bijbel in jouw leven deel 2

Auteur: ds. W. Pieters

"Maar blijf gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan u verzekering gedaan is, wetende van wie gij het geleerd hebt; en dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is."

Welke Schriften? De door God ingegeven Schriften. En we zien weer de lijn naar artikel 5 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis: '... dat de Heilige Geest daarvan getuigenis geeft.' Verzekering is daarvan gedaan. En door de moeder én door de grootmoeder van Timotheüs in hun godzalige levenswandel. En dit is een heel krachtig getuigenis, dat zelfs bij mensen die overal mee breken, tot op hun sterfbed toe nog wel eens zeer diepe indruk nalaat.

Daar is het getuigenis van een godzalig leven, waar de Heere Zijn stempel op heeft gezet en dat ook in de ziel van de omstanders iets heeft nagelaten wat ze toch niet meer weg kunnen wassen of uit kunnen wissen. Maar bij Timotheüs heeft vooral het getuigenis van de Heilige Geest zich daarbij gevoegd en het grote wonder is geschied dat het Woord van God hem wijs heeft gemaakt tot zaligheid.

Wat voor wijsheid is dat dan? Paulus schrijft het erbij: namelijk die Schrift is "... nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing."

Tot lering. De leer is als eerste genoemd. Het is heel belangrijk dat je er tijd voor neemt om de fundamenten van de waarheid te onderzoeken. Om te onderzoeken: is het uit Gods Woord te halen wat mij altijd is voorgehouden? Maar ook om te onderzoeken: wat is nu van wezenlijke waarde als het gaat om een wereld vol verschillen?

Is er een basis, misschien wel ondergronds - waar je dus naar moet zoeken en graven - waarin zich een eenheid openbaart die over allerlei verschillen heen toch zal overwinnen, omdat het de eenheid is in Christus? Paulus heeft geen eenheid gezocht ten koste van de waarheid van de boodschap en de leer, maar hij heeft juist ook dan de leer benadrukt. En het is heel belangrijk dat jullie dit persoonlijk leren. Wel eenheid op grond van de waarheid, maar niet ten koste van de waarheid!

Het Woord van God is tot verbetering, zo schrijft Paulus. Is dat het doel van de Schrift altijd? Ja, God heeft Zijn Woord ons gegeven (zie Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 3) met een bijzondere zorg tot onze zaligheid. Tot verbetering, niet van zeden en normen alleen, al is dat ook een vrucht, maar tot verbetering in díe zin dat heel ons leven genezen wordt. Dat we niet alleen wat betreft gedachten genezen worden, maar ook vooral hartstochten en bevindingen die buiten Gods Woord om of tegen het Woord in gaan. Genezend, verbeterend, om geheel gezond te worden; en wel vanuit het Woord. Wat is het Woord belangrijk! En wat is er een grote plaats in te ruimen voor de dagelijkse Bijbelstudie als wij zien welk een heerlijke vrucht dat Woord heeft ... Doe jij het ook?

En dan staat er bij: "tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is". We moeten niet vergeten dat ook dat laatste erbij staat. Het gaat niet alleen maar om 'onderwijs' maar vooral om het 'in de rechtvaardigheid' zijn. In dat recht van God dat Hij geopenbaard heeft in het Oude en Nieuwe Testament, namelijk als een recht dat Hij heeft op ons leven. Dus de claim van God op ons leven: erken jij die? Ook het recht dat Hij heeft om ons voor eeuwig te straffen: aanvaardt ook mijn hart dit wrekend en straffend of verdoemend recht van God? En dan het geheim van alle wonderen, samengevat in dat geschonken recht: dat Hij in Christus Jezus nu de Plaatsbekleder heeft gegeven, ook voor mij ... Deze verwondering zal je je leven lang bijblijven. En God geve dat het ook altijd weer nieuw mag zijn. 'In de rechtvaardigheid', in dat spoor der gerechtigheid, in het bevinden dat in Christus Jezus mijn rechtvaardigheid voor God ligt.

Juist dat rechtvaardig zijn, dat in Christus rechtvaardig zijn, is voor Luther één van de meest fundamentele dingen om de Bijbel recht te kunnen verstaan. Daar ligt in het leven van Luther uiteindelijk het punt waar de Schrift zich zo rijk voor hem ontvouwt, namelijk: in Christus rechtvaardig, in Christus heilig, in Christus volmaakt, in Christus aangenaam voor God.

Dan ontvang je onderwijs, dan gaat de Bijbel niet alleen historie vermelden, maar dan gaat de Bijbel vermelden Wie Christus is.

Welke plaats heeft de Bijbel in jouw leven? Kun je eerlijk zeggen: `Omdat ik in de Bijbel Christus heb leren kennen door het geloof, als mijn persoonlijke Borg en Zaligmaker, daarom is die Bijbel mij alles waard!'?

 

 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen