Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer

Psalmen zingen bij Calvijn

Auteur: ds. W. Pieters

Calvijns zingende gemeente

Auteur: Wilfred 't Hart

Terug naar Calvijn

Bij de bestudering hoe Calvijn omgaat met de psalmen, wordt spoedig duidelijk dat Calvijn het gehele psalmboek in een half jaar tijd liet zingen. Tot zeker het einde van de achttiende eeuw was dat ook gebruikelijk in ons land. Tegenwoordig is het zingen van psalmen of gedeelten van psalmen veranderd in het zingen van een ‘toepasselijk versje’. Zodoende is het verband van het vers binnen de psalm ver te zoeken en derhalve weten de protestantse kerken in Nederland niet wat daadwerkelijk ‘Reformatorisch Psalmzingen’ inhoudt.

Calvijn en zingen

Calvijn is er diep van doordrongen ‘dat het gezang een grote en krachtige werking oefent om het hart van de mensen te bewegen en te doen gloeien, dat zij God met een heviger en vuriger ijver aanroepen en prijzen.’ Voor Calvijn staat zingen gelijk aan bidden. Immers, hij spreekt over gezongen gebeden.

Al voordat Calvijn ervaring heeft met gemeentezang, voert hij die in, omdat hij deze noodzakelijk acht. Verder stelt de reformator dat zingen reeds een ‘zeer oud gebruik is’, aangezien het al bij de apostelen voorkomt, waardoor hij het ziet als door de Schrift geboden. Vervolgens beweert hij dat het zingen moet komen vanuit een ‘grondige beweging van het hart’, omdat het dan pas aangenaam is voor God. Voorts zoekt Calvijn aansluiting bij Plato als hij zegt dat er haast niets is wat de daden van de mensen meer kan omvormen dan het zingen.

De Psalm als Schriftuurlijk lied

Calvijn is er diep van overtuigd dat het Gods wil is dat de gehele gemeente zingt tot Zijn eer. Derhalve zoekt hij naar middelen om de gehele gemeente aan het zingen te krijgen. Calvijn gebruikt daartoe dan ook de volgende middelen of hanteert de volgende kenmerken. In de eerste plaats moet de muziek in overeenstemming zijn met de dienst des Woords: vocaal en theologisch gefundeerd, maar niet ontleend aan de straatmelodieën. De liederen dienen Schriftuurlijk te zijn, waarbij Schriftuurlijk opgevat moet worden als Bijbels, in die zin dat het uit de Heilige Schrift genomen en daarop gefundeerd staat. De psalmen van Israël zijn daarvoor het meest geschikt, omdat daarin de band met zowel het Oude als het Nieuwe Testament naar voren komt. Groot en klein moet zich kerkelijke melodieën eigen maken waarop ieder met hart en verstand de woorden van het geloofslied zal uiten, op deze wijze God antwoordend en lovend.

Melodie en zangfrequentie

Calvijn wil het liefst dat elke psalm een eigen melodie krijgt. Zijn ideaal is dan ook: een psalmboek met honderdvijftig verschillende melodieën, die door de gemeenteleden geleerd dienen te worden. Op deze manier weet elk gemeentelid direct om welke psalm het gaat wanneer daar één ten gehore wordt gebracht.

Zoals gezegd zong men ten tijde van Calvijn het gehele psalmboek in een half jaar. Dat blijkt uit gevonden tabellen uit 1549, 1551 en 1562, die laten zien dat er op zondagmorgen, zondagmiddag en woensdag een of twee hele psalmen gezongen werden met zestien tot twintig strofen per dienst. Een andere bron toont aan dat er zelfs meer gezongen werd, namelijk zo’n dertig strofen per dienst, waarbij de lofpsalmen op zondag de voorkeur genoten en boetepsalmen op woensdag. Calvijn en onbekende psalmen Uit bovenstaande vloeit logischerwijs voort dat Calvijn in eerste instantie een ‘onbekend’ psalmboek had. Immers, alle melodieën waren onbekend voor de gemeenteleden. Daar bleef het niet bij, omdat het Calvijns doel was om alle psalmen bekend te laten worden bij zijn gemeenteleden. Dat bewerkstelligde hij door veel te laten zingen en daarbij alle psalmen aan bod te laten komen. Op den duur kende elk gemeentelid elke melodie. 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen