Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Uit de brieven van D.J.Crag (18)

Auteur: ds. W. Pieters

Uit een brief van ds. D.J. Crag

Geliefde vriendin,

     “Zoete banden, die mij binden

     aan des Heeren liefdesvolk.

     Wis, zij zijn mijn hartevrinden,

     hunne taal mijn hartetolk.

     't Zijn de kinderen van mijn Vader,

     en van 't zelfde Huisgezin;

     wij bestaan elkander nader

     dan de band van d' aardse min”.

     Zo dichtte (hertaald, WP) enige jaren geleden een kind van God en zo voel ik het aan als ik jouw brieven ontvang. Al heb je niet veel te zeggen, helaas geen nieuwe ontwikkelingen van Gods heilgeheimen, geen nieuwe ontvouwingen van de schat­ten der genade, geen nieuwe ontdekkingen van je ogen om de wonderen van Zijn Woord en Wet te aanschouwen. Al heb je wat dat betreft eigenlijk geen reden om elkaar te schrijven, toch verheugt het mijn hart om een ogenblik te vernemen, hoe het tussen God en je ziel is gesteld. Dagelijks is het mijn wens en bede, dat je dicht bij Jezus Christus, de Hemelse Bruide­gom, mag vertoeven; dat je zonder Hem niet kunt, niet hoeft; dat je eerbiedig geloof mag oefenen op Hem, Die al onze liefde waardig is.

     God heeft ons in de schepping begiftigd met de mogelijk­heid om Hem lief te hebben. Want het eerste doel waarom God ons heeft begif­tigd met het (algemene) vermogen om lief te heb­ben ─die uitnemende en bijzondere kracht van onze ziel─, is dat wij ze op Hèm zouden richten; dat ze een middel zou zijn van onze verbondenheid aan Hem. O, wat is Goddelijke liefde een bijzonder zoete zaak, wanneer de Heere eerst Zijn liefde in ons hart uitstort en er zo voor zorgt dat wij Hem harts­tochtelijk bemin­nen! Heel ons bestaan was er in de schepping op gericht ─en is er door Zijn herscheppende genade in begin­sel opnieuw op gericht─ om voor Hem te leven en te komen tot het genieten van Hem. Zelfs als we liefde/toegenegenheid hebben tot andere voorwerpen: mensen of dingen, moet het zijn tot het doel om voor God te leven, Hem te genieten.

     Zo je plaats in je gezin in te nemen, zo in de omgang als predi­kant in de Gemeente bezig te zijn...! En wat moet ik dan in deze week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal tot de onthutsen­de ontdekking komen: ik kan God niet liefhebben, Die al mijn liefde waardig is en Die mij liefde gegeven heeft met als voor­naamste doel om Hem lief te hebben! Daarom blijft er maar één verwonde­ring over (I Johannes 4 vers 10): `Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoe­ning voor onze zonden.'

     Ik wens je toe, dat je niet kunt of wilt rusten, deze week en altijd, dan alleen in het nabij Hem zijn, zoals de HEERE niet rustte voordat Hij jou tot Zich had gebracht en nog steeds door middel van Zijn Woord tot Zich brengt (en wat acht ik het een groot voor­recht, een grote eer om in die grote werkzaam­heid van deze almachtige en zeer genadige God als instrument in Zijn hand voor jou, voor jullie te worden ge­bruikt, tot eer van Zijn Naam)!

     Waarom heeft de Heere Zijn Heilig Avondmaal ingesteld? Niet om iets wezenlijk nieuws te bewerken, wat Zijn Woord niet reeds bewerkte, maar om iets opnieuw te versterken, wat Zijn Woord heeft be­werkt: des te inniger, harts­tochtelijker en nauwer aan Hem verbonden te worden; des te meer aan te dringen op het gelovig genieten van Zijn Goddelijke liefde: `Gij drenkt hen uit de beek Uwer Wellusten.' Of niet?

     Dan is het Avondmaal er niet in de eerste plaats om het geloof te verzekeren, maar om het te versterken, dat is: de geloofs­daden en -oefeningen op te wekken en uit te halen naar Hem, zodat je je door niets meer laat tegenhouden ─bijvoor­beeld door de aanklagende stem in je gewe­ten─, om gelovig gebruik te maken van de Heere Jezus en Zijn volkomen Offeran­de. Dan is het Avondmaal daartoe bedoeld, dat je een aankle­vend leven aan Zijn Troon zou hebben, dagelijks honge­rig naar Zijn liefde, dage­lijks dorstig naar Zijn vergeven­de en ver­troostende genade.

     Dan treur je over al wat je ziel van Hem scheidt. Dan wens je je aan Hem te verliezen, in Hem gevonden te worden, niets te zijn in jezelf en alles te zien en te zoeken en te vinden in Hem. Dan gaat je hart Hem loven en prijzen, omdat Hij God is en goed is; omdat Hij in Christus was, de wereld met Zichzelf verzoenen­de.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen