Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Hoe moet ik omgaan met eer

Auteur: ds. W. Pieters

Je kunt deze vraag van twee kanten bezien: hoe jij ermee moet omgaan wanneer mensen jou eren én hoe jij anderen moet eren. Maar voordat deze twee dingen aan de orde komen, eerst wat anders. Wie komt ere toe? God. Hij komt al jouw en mijn eerbewijzen toe; daar heeft Hij recht op. En wel in de eerste plaats omdat Hij God is, Schepper / Eigenaar / Instandhouder van het heelal; en in de tweede plaats omdat Psalm 68 vers 10 zo ontzettend waar is:

Geloofd zij God met diepst ontzag!

Hij overlaadt ons dag aan dag

met Zijne gunstbewijzen.

Die God is onze Zaligheid.

Wie zou die hoogste Majesteit

dan niet met eerbied prijzen?

Die God is ons een God van heil;

Hij schenkt uit goedheid zonder peil

ons ‘t eeuwig, zalig leven;

Hij kan en wil en zal in nood,

zelfs bij het naad’ren van de dood,

volkomen uitkomst geven.

Eerrovers die wij van nature en krachtens onze diepe val in Adam zijn, zullen we er vanuit onszelf echt geen seconde minder om slapen dat mensen om ons heen God onteren, en ook niet dat ons eigen leven van A tot Z tot oneer van God is. Dat wordt radicaal en totaal anders wanneer God zaligmakend binnentreedt in ons bestaan. Dan wordt het onze smart dat we God niet eren. Dan wordt het ons tot troost te lezen dat God Zelf trouw heeft gezorgd voor Zijn eer, namelijk in de volkomen gehoorzaamheid van Jezus Christus, Zijn volmaakte, zondeloze Zoon; zie Johannes 17 vers 4:

“Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk dat Gij Mij gegeven hebt te doen.”

Nu wordt het ook onze hartstocht om metterdaad tot eer van onze goede God te leven, zoals Paulus schrijft in de eerste brief aan de eigen-eer-zoekende Christenen te Korinthe (hoofdstuk 10 vers 31):

“Hetzij dan dat gij eet, hetzij dat gij drinkt, hetzij dat gij iets anders doet, doet het al tot eer van God.”

Nu verder onderling tussen mensen en ons: iemand eert jou en jij wilt misschien anderen eren… Om welke reden zouden we onze naaste mogen / moeten eren? De mens heeft als mens vanuit en in zichzelf geen waarde of recht op eer. Onze naaste kan en mag voorwerp van onze liefde en eer zijn alleen om de heerlijkheid die God in hem legt. Neem maar, precies gepast in een jongerenblad, het Vijfde Gebod: “Eer je vader en je moeder…”

Wanneer je ouders erop staan door jou te worden geëerd, heeft dat niets te maken met egoïsme, eigen eer zoeken of hoogmoed. Zij kunnen zeer bescheiden en ootmoedige mensen zijn en toch van jou eisen dat jij ze eert. Wat is dan eren? Hun mening zwaar laten wegen; wat zij zeggen van gewicht achten. Waarom? Niet omdat zij sterker of wijzer zijn dan jij (al hebben ze vast veel meer levenservaring dan jij), maar omdat God dat wil! Nu de andere kant: Hoe moet je met geëerd worden omgaan? Mag je dat zoeken? Niet op de verkeerde manier, zoals Jezus aanduidt in Johannes 5 vers 44:

“Hoe kunt gij geloven, gij, die eer van elkaar neemt, en de eer die van God alleen is, niet zoekt?”

Eerzuchtig dus. Liever door mensen te worden geëerd dan door God… Ja, dat laatste is ook mogelijk: door God te worden geëerd. Misschien vraag je: hoe kan dat dan? Wij zijn toch geen eer waard? We hebben toch elke dag alleen maar zonden! Toch lezen we in Psalm 84 vers 12:

“Want God, de HEERE, is een Zon en Schild; de HEERE zal genade en eer geven; Hij zal het goede niet onthouden aan degenen die in oprechtheid wandelen.”

Calvijn merkt op: Nadat God Zijn gelovigen heeft omringd met Zijn gunst, zal Hij hen tot hoge eer doen komen, en niet ophouden hen te verrijken met Zijn gaven. En Matthew Henry schrijft erover: … de eer die Hij nu op ons legt door Zijn aanneming van ons tot kinderen; en de eer die Hij voor ons heeft weggelegd in het erfdeel van kinderen. Dan ben je niet meer zo verlegen om mensen-eer! Niettemin wil je wel eer-lijk en eer-baar en eer-zaam door het leven gaan, om zo een sierlijke Christen te wezen, zodat allen om je heen God prijzen voor jouw hele optreden.

Neem mijn leven, laat het Heer’, toegewijd zijn aan Uw eer!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen