Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

De Dordtse leerregels Hoofdstuk 1 artikel 6 uitleg

Auteur: ds. W. Pieters

Vorige maand eindigde deze rubriek met de woorden: 'dat is uiteindelijk het geheim: vertrouwen. Vertrouw je God alleen voorzover je Hem begrijpt? Of vertrouw je Hem ook in alles wat je niet begrijpt?' Als je Hem onvoorwaardelijk hebt mogen leren vertrouwen - waar Hij zeker recht op heeft -, dan is het probleem van de verkiezing weliswaar voor je verstand niet opgelost, maar in ieder geval wel voor je hart. Wat schrijft de Synode van Dordrecht nu in artikel 6 over dit besluit van God?

'Dat God sommigen in de tijd met het geloof begiftigt, sommigen niet begiftigt, komt voort van Zijn eeuwig besluit. Want al Zijn werken zijn Hem van eeuwigheid bekend (Handelingen 15 vers 18), en Hij werkt alle dingen naar de raad van Zijn wil (Efeziërs 1 vers 11). Naar welk besluit Hij de harten der uitverkorenen, hoewel zij hard zijn, genadig vermurwt [= zacht maakt] en buigt om te geloven.'

Er staat in de tweede zin dat Hij overeenkomstig dit besluit harde harten zacht maakt. Zo'n hard hart heb jij en heb ik. Of niet? Hoe wordt dat harde en onbuigzame hart, dat NIET WIL geloven, nu zacht, buigzaam, en gewillig om te geloven? Eenvoudig: dat doet God. En als Hij het niet deed, deed jij en deed ik het ook niet. Niet omdat we niet kunnen, want het heeft niets te maken met niet kunnen, maar simpelweg omdat we niet willen. In artikel 6 van dit eerste hoofdstuk van de Dordtse Leerregels staat nog wat. Wat geciteerd is, is het eerste deel. Er volgt:

'... maar degenen die niet zijn verkoren, naar Zijn rechtvaardig oordeel, in hun boosheid en hardheid laat.'

Let op: er staat niet dat de niet-uitverkorenen een zacht = gewillig hart hebben en dat God dat zachte = gewillige hart hard = onwillig maakt, maar dat zij een hard = onwillig hart hebben en dat God die niet-uitverkorenen in hun hardheid = onwilligheid laat. Wie kan nu toch God nog beschuldigen dat Hij oneerlijk is om sommigen uit te kiezen en anderen niet uit te kiezen? Het is louter onze eigen hardheid, die verantwoordelijk is voor ons verderf. Er volgt:

'En hier is het dat zich voornamelijk voor ons ontsluit die diepe, barmhartige en evenzeer rechtvaardige onderscheiding van de mensen, zijnde in precies gelijke staat van verderf, of: het besluit van verkiezing en verwerping, in Gods Woord geopenbaard. Hetwelk, evenals verkeerde, onreine en onvaste mensen het verdraaien tot hun verderf, zo geeft aan heilige en godvrezende zielen een onuitsprekelijke troost.'

Het besluit van verkiezing en verwerping is ontegenzeggelijk een 'diep' besluit. Dat is: voor ons verstand niet te 'peilen', niet te vatten. Toch is het wel een barmhartig en een rechtvaardig besluit. Het is onverdiende barmhartigheid voor sommigen en heel eerlijke rechtvaardigheid voor anderen. Wat is de reden dat ik erover schrijf? Wat is de reden dat de Dordtse Synode er een belijdenisgeschrift over opstelt? Artikel 6 zegt: het is in Gods Woord geopenbaard. En dat alleen is een afdoende reden om erover te schrijven: God wilde dat het bekend zou worden. Als Hij had gewild dat het niet zou worden besproken of niet in een belijdenisgeschrift zou worden vastgelegd, dan had Hij het niet geopenbaard. Maar om heel wijze redenen heeft God gewild dat we ervan zouden weten door de Heilige Schrift, en dat we die Heilige Schrift ook op dit punt zouden geloven en verstaan en belijden! Verder lezen we nog dat er misbruik wordt gemaakt van deze leer van de verkiezing en de verwerping. En dat wist je natuurlijk al. Wie zijn dat echter die van Gods waarheid en Gods wil misbruik maken? Ze worden genoemd: 'verkeerde, onreine en onvaste mensen'. Wat betekenen die woorden? 'Onvast' betekent: ze wankelen en aarzelen, ze staan niet op het vaste fundament van Gods Woord. Verder heten die verdraaiers 'onrein'. Dat is, ze houden van de zonde, ze zijn niet zuiver in hun bedoeling. Wanneer ze problemen hebben met de Bijbelse gegevens met betrekking tot de uitverkiezing, is het eerlijker om te zeggen dat ze er problemen van MAKEN. Ze zijn juist op dit punt niet eerlijk, dat ze (a) hun eigen onwil niet willen belijden en (b) dat ze met een beroep op de onveranderlijkheid van de soevereine verkiezing / verwerping zich rustig laten gaan in een zondig leven met de uitgesproken leugen: als ik niet uitverkoren ben, helpt het me toch niets, al span ik me nog zoveel in; en als ik wél uitverkoren ben, komt het heus wel goed, al leef ik me nu nog even uit in de zonde ... Deze mensen worden daarom ook door de opstellers van de Dordtse Leerregels aangeduid als 'verkeerde' mensen. Het Latijnse woord is 'pervers', wat betekent: verdraaid, averechts. Als je woorden verdraait, moet je er niet vreemd van opkijken, dat je verkeerd uitkomt. Maar wat God in Zijn Woord openbaart, is bedoeld om de heilige en godvrezende mensen te troosten, ja: om een onuitsprekelijke troost aan hen te geven. Wat voor troost is er dan? Deze: als je God liefhebt, zal alles in je leven onvoorwaardelijk goed komen. Waarom? Omdat God alles in Zijn hand heeft en houdt; Hij heeft besloten dat al Zijn kinderen ook daadwerkelijk zullen aanlanden in de Haven der Behoudenis. Dát is de troost. Weet jij niet of je een kind van God bent? Vermoei je niet met de uitverkiezing, maar gehoorzaam Jezus' stem (Mattheüs 11 vers 28).

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen