Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

De Catechismus van Genève vraag en antwoord 65 t/m 72, nedergedaald ter helle

Auteur: ds. W. Pieters

Nedergedaald ter helle

Vr. 65 Welke betekenis heeft hetgeen hier daarna bijgevoegd wordt over Zijn nederdalen ter helle? Hand. 2 : 24. Antw : Dat Hij niet slechts de gewone dood heeft doorstaan, die de scheiding is van de ziel van het lichaam, maar ook de smarten van de dood, zoals Petrus het noemt. Onder deze uitdrukking versta ik dus de vreselijke angsten waardoor Zijn ziel benauwd is geweest.

Vr. 66 Laat mij de oorzaak en de wijze hiervan eens horen. Antw : Omdat Hij Zich voor het gericht Gods stelde om voor de zondaren te voldoen, moest Zijn bewustzijn (conscientia) door deze benauwdheid gekweld worden, alsof Hij van God verlaten was. Ja alsof Hij God tot een tegenstanderhad. In deze benauwdheden verkeerde Hij, toen Hij uitriep tot Zijn Vader: Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?

Vr. 67 Was de Vader dus niet boos op Hem? Jes. 53 : 4, 5. Antw : Allerminst. Maar Hij heeft deze gestrengheid tegen Hem geoefend, opdat vervuld zou worden wat voorzegd was door Jesaja: Dat Hij geslagen is door de Hand van de Vader om onze zonden, verwond om onze ongerechtigheden.

Vr. 68 Maar dewijl Hij God is, hoe heeft Hij door zulk een schrik aangegrepen kunnen worden, alsof Hij door God verlaten was? Antw : Het moet zó opgevat worden, dat Hij naar de aandoening van de menselijke natuur in zulk een nood gebracht is. Opdat dit zou geschieden, verborg Zijn Godheid Zich intussen een wijle, dat is, oefende Zijn macht niet uit.

Vr. 69 Maar hoe kan het toch gebeuren, dat Christus, die het heil der wereld is, aan deze veroordeling onderworpen is geweest? Antw : Hij heeft die niet zó ondergaan, dat Hij daaronder bleef. Want Hij is zó door die verschrikkingen, die ik genoemd heb, aangegrepen geweest, dat Hij er niet door verslagen is; maar veeleer heeft Hij in de worsteling met de macht van de hel, die overmocht en gebroken.

Vr. 70 Hieruit leren wij, welk ver schil er is tussen de kwelling der ziel (conscientiae) die Hij heeft doorstaan, en die waarmede de zondaren gemarteld worden, welke de Hand van een vertoornd God vervolgt. Want wat bij Hem tijdelijk is geweest, is bij hen voortdurend; en wat bij Hem slechts als een doorn geweest is om Hem te steken, is bij hen een dodelijk zwaard, om zo te zeggen hen te doorboren. Antw : Zo is het. Want de Zoon van God heeft ook niet opgehouden, toen Hij door zulke benauwdheden werd belaagd, op Zijn Vader te hopen. Maar de zondaren, veroordeeld door het gericht van God, vervallen tot wanhoop, morren tegen Hem, enkomen snel tot openlijke lasteringen.

Vr. 71 Kunnen wij hier niet uit afnemen, welke vrucht de gelovigen verkrijgen uit de dood van Christus? Antw : Zeer zeker. En wel allereerst zien wij dat het een offer is, waardoor Hij onze zonden heeft uitgedelgd voor God, en zó, na het verzoenen van de toorn van God, ons bij Hem in de gunst hersteld heeft. Vervolgens, dat Zijn bloed het badwater is, waardoor onze zielen van alle vlekken gereinigd worden. Ten laatste, dat de gedachtenis van onze zonden is teniet gedaan, zodat ze nooit weer voor Gods aangezicht komen; en dat zo de schuldbekentenis is uitgewist en vernietigd, waardoor wij voor schuldig gehouden werden.

Vr. 72 Brengt ze ons buitendien in het geheel geen nut aan? Antw : Zeker wel. Want door Zijn verdienste wordt ook, voor zover wij ware ledematen van Christus zijn, onze oude mens gekruisigd; het lichaam der zonde wórdt teniet gedaan, opdat de slechte begeerten van het vlees niet meer in ons regeren

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen