Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Orthodoxie(4): Verkiezing en verwerping

Auteur: ds. W. Pieters

Het ging over de Dordtse Synode en de daarop vastgestelde geloofsbelijdenis, weet je nog? Het eerste hoofdstuk van deze Dordtse Leerregels gaat over de uitverkiezing. En het eerste artikel van dat eerste hoofdstuk geeft aan hoe wij moeten starten om op de juiste manier over de uitverkiezing te kunnen nadenken. En des te ouder ik word, des te meer ik de wijsheid van de 'vaderen' op deze vergadering ga waarderen. Laten we maar eens een kijkje nemen.

     Artikel 1 van hoofdstuk I luidt:

'Aangezien alle mensen in Adam hebben gezondigd, en des vloeks en eeuwigen doods schuldig zijn geworden, zo zou God niemand ongelijk hebben gedaan, indien Hij het ganse menselijke geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten en om de zonde verdoemen, volgens deze uitspraken van de apostel: "De hele wereld is voor God verdoemelijk. Zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods" (Romeinen 3 vers 19, 23); en: "De bezoldiging der zonde is de dood" (Romeinen 6 vers 23).'

Het gaat hier in het geheel niet over de uitverkiezing. Precies het tegenovergestelde, zou ik haast zeggen. Wat hiermee wil gezegd zijn, is: om over Gods vrijmacht juist te kunnen nadenken, moet je beginnen bij je eigen schuld. Want als je je schuld en zonde niet kent - ervaart, ga je al verkeerd, voordat je goed en wel gestart bent.

     Wat staat er nu in deze eerste paragraaf? Bij nader inzien gaat het wel degelijk over de uitverkiezing ...: er wordt gezegd dat God ons niet hoefde uit te kiezen!

     En dat is een prima basis om de onverdiende verkiezing uit loutere genade te kunnen beschouwen en te kunnen aanvaarden. Zo lang ik (heimelijk of openlijk) denk dat God toch wel (een beetje) verplicht is om mij uit te kiezen en te verlossen, zolang ben ik natuurlijk gans en al ongeschikt (en onwillig) om Gods vrijmacht, Zijn niet-verplicht-zijn, te aanvaarden of ook maar enigszins te waarderen.

     Dus: wij hebben ons door onze zondeval zo strafwaardig gemaakt voor God, dat Hij niemand zou hebben verongelijkt, indien Hij niemand zou hebben bemind en verkozen. Als de soevereine Heere van hemel en aarde dan toch één mens uit die grote massa van vuile vijanden uitpikt en vernieuwt, dan kunnen wij toch moeilijk God van slechtheid of oneerlijkheid beschuldigen?! Zeker als we ook nog eens bewust kiezen voor die anti-God-gezindheid, zoals we metterdaad doen elke keer dat we kiezen voor onszelf en welke zonde ook maar.

Een duidelijk voorbeeld is Saulus van Tarsen en zijn collega-farizeeën. Toen God Saulus er uit pikte (uitkoos) om hem op de weg naar Damascus te arresteren, denken jullie dat toen zijn collega-farizeeën jaloers op hem waren? Je weet wel hoe ze over hem dachten, hè? Lees maar Handelingen 23 vers 12:

"En toen het dag geworden was, maakten sommigen van de Joden een samenzwering, en vervloekten zichzelf, zeggende, dat zij niet zouden eten noch drinken, totdat zij Paulus gedood zouden hebben."

Wilden zij graag bij Gods volk horen? Wilden zij graag uitverkoren zijn? Nee. Welnu, dat is exact de positie waarin we volgens deze eerste paragraaf van de Dordtsae Leerregels ons in bevinden (Job 21 vers 14): wij

"zeggen tot God: 'Wijk van ons, want aan de kennis van Uw wegen hebben wij geen lust.'"

Dus WIJ WILLEN NIET dat Christus Koning over ons is. Wij willen niet uitverkoren zijn. We willen wel naar de hemel, maar alleen omdat we niet naar het enige alternatief, de hel, willen. Als er maar een derde mogelijkheid was ...: zonder ziekte, leed en narigheid altijd hier op aarde jong, fris, gelukkig en blij zijn ...; zou jij er dan nog een zier om geven dat je niet uitverkoren was om eeuwig bij God te zijn???

     Geef 's antwoord!

Het tweede artikel van dit eerste hoofdstuk luidt:

'Maar hierin is Gods liefde geopenbaard, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe (I Johannes 4 vers 9; Johannes 3 vers 16).'

Mogen alleen de uitverkorenen geloven? Moet jij eerst weten een uitverkorene te zijn voordat jij tot de Heere Jezus mag vluchten, op Hem mag vertrouwen, bij Hem mag schuilen? Nee, hè!

     Kijk, dat is de bedoeling van deze tweede paragraaf: duidelijk maken dat een ieder die WIL, mag komen, en in de Heere Jezus mag geloven, dat is: zijn vertrouwen op de Heere Jezus mag stellen. Wat dit punt betreft hoef jij je absoluut niets aan te trekken van wel of niet uitverkoren zijn. Geloof jij niet in Gods eniggeboren Zoon? Verwijt dan God niets, maar begin bij jezelf. Steun jij met al je krachten op Jezus en Zijn kruis-verdiensten? Dan zal jouw ziel niet verderven, maar zeer zeker eeuwig leven hebben!!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen