Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Citaten van onder andere Spurgeon en MacCheyne

Auteur: ds. W. Pieters

Ieder mens is van nature een huichelaar. Ik durf te zeggen dat er vandaag in de kerk geen natuurlijk mens is in zijn ware gedaante. Als ieder mens hier zijn vermomming zou afwerpen, dan zou deze kerk meer lijken op de poorten der hel dan op de poorten des hemels.

Als ieder onrein mens zijn hart bloot zou leggen ...,

als ieder zijn onreine begeerten en gedachten zou tonen ...,

als ieder oneerlijk mens zijn hart zou openen om zijn valsheid te laten zien ...,

als ieder trots, zelfzuchtig mens nu eens liet zien wat er onder zijn jas gaande is ...,

als ieder zijn laaghartige plannen van ijdelheid en begeerte naar roem zou openleggen ...,

als iedere ongelovige zijn haat tegen Christus eens zou moeten laten zien ...,

O, wat een hel zou deze plaats dan zijn!

Wij zetten een ernstig gezicht en bedekken met wat uitwendige heiligheid ons vijandige hart. O, ons hart is meer bedrieglijk dan enig ander ding. Er is tussen geen twee mensen op deze wereld een eerlijke omgang.

                                       Robert Murray MacCheyne

`O, wat een lieflijk ogenblik is dat waarin Jezus de smart van de zonde wegneemt. Toen de Heere mij voor het eerst mijn zonde vergaf, was ik zo vrolijk dat ik me bijna niet kon onthouden van op te springen. Toen ik naar huis ging van de plek waar ik tot ruimte was gekomen, wilde ik wel aan de straatstenen vertellen het verhaal van mijn bevrijding. Mijn ziel was zo overstelpt van vreugde dat ik iedere voorbijganger wel wilde vertellen over de wonderbare liefde van de Heere Jezus, Die de zonden had uitgedelgd van de grootste der zondaren.

                                                     Spurgeon

`Het is waar, dat wij en onze kinderen tegen God hebben gezondigd en dat wij Hem moeten rechtvaardigen in alles wat Hij over ons brengt; maar buitengewone beproevingen zijn niet altijd de straf voor buitengewone zonden, maar soms beproeving van buitengewone genade; en in ons oordeel over de zaak van anderen moeten wij - tenzij het tegendeel blijkt - de gunstige zijde ervan aannemen, zoals onze Heiland ons voorschrijft.'

`Een godvruchtige kan tot zijn beproeving niet alleen zeer zwaar, maar ook zeer langdurig door rampen en wederwaardigheden worden bezocht ...'

`Alleen het gebed van de oprechte is de Heere welgevallig; eerlijkheid is wijsheid en goed beleid; en inwendige godsvrucht is zeer bevorderlijk aan uitwendige voorspoed. Als wij tot God wederkeren in de weg van onze plicht, dan hebben wij reden te hopen dat Hij tot ons zal wederkeren in de weg van genade en zegen.'

`Het is Gods manier, als de zielen van Zijn volk wil verrijken met genade en vertroosting, dit niet te doen met een sprong, maar stap voor stap. Het begin is klein, maar de voortgang is tot volkomenheid. Het dagende licht neemt toe tot de volle middag, een mosterdzaadje wordt tot een grote boom. Laat ons dus de dag der kleine dingen niet verachten, maar op de dag van grote dingen hopen.'

`Geloofd zij God, nu wij het Woord Gods op schrift hebben en nu het ons bevolen is dat te onderzoeken, behoeven wij niet naar vorige geslachten te vragen, want hoewel wij zelf slechts van gisteren zijn, is Gods Woord in de Schrift ons even nabij als aan hen. En het is het profetische Woord, dat zeer vast is, waarop wij acht moeten geven. Als wij Gods bevelen betrachten en bewaren, dan zijn wij voorzichtiger dan de ouden.'

`Voor een goed begrip der Goddelijke voorzienigheid en de verklaring van de moeilijkheden ervan zal het nuttig wezen de ervaringen en waarnemingen van vroegere geslachten te vergelijken met de gebeurtenissen van onze eigen tijd, en met dat doel de geschiedenis te raadplegen, in het bijzonder de gewijde geschiedenis, die de oudste is, onfeilbaar waar is, en opzettelijk tot onze lering werd geschreven.'

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen