Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Waar jij mee zit: mensverheerlijking

Auteur: ds. W. Pieters

“Dominee, na het lezen van `het herderinnetje' dacht ik: waarom wordt er zó over een mens geschre­ven? Zouden we al deze beschrijvingen van mensen maar niet achter­wege laten en alleen schrijven over Hem, dat is Jezus Christus?”

De vraagsteller vindt het onge­looflijk, wat in het maartnummer over Elizabeth Cairns wordt verteld. Het is bijna alsof zij een zondeloos meisje is. En wan­neer wij ons eigen leven daar­naast leggen, klaagt het ons dagelijks aan, dat we helemaal niet zonde­loos zijn.

Kan dat eigenlijk wel waar zijn, wat Elizabeth Cairns beleeft?

Ja, het is niet onmogelijk, dat iemand door God zó wordt gezegend en zó wordt begena­digd, dat hij of zij hemels leeft en steeds in de nabij­heid van God mag zijn. We zingen er wel eens van in Psalm 89 vers 7:

Hoe zalig is het volk
dat naar Uw klanken hoort
Zij wand'len, Heer', in 't licht
van 't Godd'lijk Aanschijn voort.
Zij zullen in Uw Naam
zich al de dag verblijden;
Uw goedheid straalt hun toe,
Uw macht schraagt hen in 't lijden
Uw onbezweken trouw
zal nooit hun val gedogen,
maar Uw gerechtigheid
hen naar Uw Woord verhogen.

Maar ik begrijp wel het gevaar, dat we men­sen zouden kunnen ver­heerlijken. Dat is verkeerd, zondig. Toch denk ik, dat we uit de voor­beelden van Gods kin­de­ren ook heel wat kunnen leren. Ik heb als predikant nodig om 's een levensbeschrij­ving te lezen van een zeer God­zalig man, opdat ik maar niet hoog­moedig zou worden. Juist zo'n bij­zondere genade, als dat herderinnetje kreeg, kan ons sterk uitdrijven tot de Troon der Genade om ook persoonlijk deze hoge ge­nadega­ve te mogen ontvangen. Het maakt ons jaloers. We zien hoe armzalig we zelf leven. Het be­schul­digt ons, dat we zo koud en ijver­loos zijn...

Natuurlijk moet Christus in het mid­delpunt van heel ons leven staan. Maar als we het hebben over Gods kinderen, dan hèbben we het ook over Hem, over Zijn werkingen in het hart en leven van sommi­gen van Zijn kinderen. En dus is het niet ver­keerd om een le­vens- of bekerings­geschie­denis te lezen. Gods grote daden mogen verteld en gehoord wor­den; beschreven en gelezen. Jij mag daardoor des te meer vragen om ook zo nabij God te leven. En ik weet zeker, dat er veel meer blijdschap en zekerheid des geloofs mogelijk is dan wij denken!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen