Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Hoe moet ik omgaan met het Evangelie

Auteur: ds. W. Pieters

Het Griekse woord ‘Evangelie’ betekent ‘goede boodschap’. We lezen over een goede boodschap in alledaags-menselijke zin in II Koningen 7 vers 9. Daar gaat het over melaatse mannen die ‘bij toeval’ ontdekken dat het vijandelijke leger is weggevlucht en dat er overvloed van voedsel is, terwijl de inwoners van de stad Samaria in uiterste hongersnood zijn:

Toen zeiden zij, de een tot de ander: wij doen niet recht; deze dag is  een dag van goede boodschap [evangelie], en wij zwijgen stil.

In geestelijke zin lezen we erover in Jesaja 52 vers 7:

Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt [evangeliseert], die de vrede doet horen; van hem die goede boodschap brengt [evangeliseert] van het goede, die heil doet horen; van hem die tot Sion zegt: uw God is Koning.

Zo ook in Jesaja 61 vers 1 – een woord dat Jezus aanhaalt in de synagoge van Nazareth:

De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen [te evangeliseren] aan zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden gebrokenen van harte, om gevangenen vrijheid uit te roepen, en de gebondenen opening van de gevangenis.

Je begrijpt dat er maar ene goede houding is ten opzichte van de goede boodschap die God ons laat brengen, en dat is: deze boodschap gelovig aanvaarden; ze niet verwerpen of afwijzen. Ja, Gods bedoeling is dat we met uitgelaten blijdschap deze blijde tijding horen en geloven. Dat we God niet wantrouwen in wat Hij zegt, maar onvoorwaardelijk geloof hechten aan Zijn zielverheugend Woord van vergeving der misdaden.  Als jij zeker wist dat de Heere tot jou sprak: “Ik heb al je zonden vergeven!”, dan zou je er niet aan twijfelen. Maar ja, zegt God dit wel tegen jou?…?  Wat kun je er aan twijfelen! En toch: Zijn Woord is tot jou persoonlijk:

De HEERE is goed, en gaarne vergevende, en van grote goedertierenheid voor allen die Hem aanroepen.

Hoe moet je omgaan met de Goddelijke verklaring dat Hij jou graag je zonden vergeeft? Hoe moet je omgaan met de inhoud van het evangelie van Zijn grote liefde om Zijn Zoon naar deze aarde te sturen om de Zaligmaker der wereld te zijn? Johannes vertelt het je in zijn Evangelie, hoofdstuk 20 vers 30-31:

Jezus heeft nog wel vele andere tekenen [wonderen] in de tegenwoordigheid van Zijn discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God; en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam.

Wat is Gods bedoeling dat wij met Zijn goede boodschap doen? Het betwijfelen? Het ter discussie stellen? Het bekritiseren? Of… het Woord des levens aanvaarden, het Woord van Gods harte-liefde “gaarne aannemen” zoals Lukas schrijft dat de 3000 deden op de dag dat de Heilige Geest werd uitgestort?! “Mag ik dan geloven?”, zo vraag je misschien. De Dordtse Leerregels zeggen dat ik jou moet bevélen te geloven en je tot God te keren. Dat mág je dus niet alleen, maar dat móet je. Wat is geloven? Het is van jezelf geen enkele verwachting meer hebben en al je hoop op de Heere Jezus en op Zijn volkomen offerdood stellen. Doe je dat niet, dan vergis jij je en beledig jij Hem. Doe je dat wel, dan stelt Hij jou zeker niet teleur en geef jij Hem de eer die Hem toekomt.

Geloven is gebruikmaken van Hem en Zijn aangeboden zaligheid. Kun je dat niet? Durf je dat niet? Weet je niet hoe je het ooit zou moeten doen? Dat neemt toch allemaal niet weg dat jij nu tot Hem mág, ja, dat jij nu tot Hem móet komen. En al je bezwaren – die er echt wel zijn en nog meer en nog groter dan jij wel weet – die vertel je Hem en je smeekt Hem om een Goddelijke oplossing van al die hindernissen. Hoe moet je omgaan met het Evangelie? Dankbaar omhelzen en er alle dagen opnieuw God voor prijzen. Nog één ding: Jezus vertelt aan wie het evangelie wordt gepreekt en voor wie het is bedoeld: zachtmoedigen = ARMEN. Dat je het evangelie niet gelooft, komt voort uit een gebrek aan armoede! O, vraag toch de Heere om jou recht arm van geest te maken opdat je niet anders kunt dan Zijn tijding geloven!

 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen