Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Hoe moet ik omgaan met alcohol

Auteur: ds. W. Pieters

Wat is alcohol? In de Bijbel vinden we dit woord niet, maar wel de zaak: sterke drank en wijn. Jongelui van tienerleeftijd kunnen er al mee te maken krijgen. En daarom is het niet verkeerd om ons een moment op dit onderwerp te bezinnen.

Bijbelse gegevens en bewijsteksten: In de eerste plaats lezen we dat een priester geen alcohol mocht gebruiken wanneer hij in de tempel dienst had (Leviticus 10 vers 9). Vervolgens lezen we over nazireeërs dat zij geen alcohol mochten gebruiken, zolang zij nazireeër waren. En iemand als Simson dus heel zijn leven lang niet (Numeri 6 vers 3; Richteren 13 vers 7). Maar door de wet van God wordt het gebruik van alcohol niet verboden, wanneer het met mate wordt gebruikt. Lees maar mee in Deuteronomium 14 vers 26. Daar gaat het over de eredienst in de tempel te Jeruzalem. God zegt dan: "En geef geld voor alles wat uw ziel gelust, voor runderen en voor schapen en voor wijn en voor sterke drank en voor alles, wat uw ziel begeren zal, en eet aldaar voor het aangezicht des HEEREN, uw God, en wees vrolijk, gij en uw huis." Maar omdat wij mensen niet gemakkelijk de juiste maat, de juiste matiging weten, wordt alcohol in de Bijbel nog al eens heel negatief gewaardeerd. Kijk maar naar wat Salomo daarover zegt in Spreuken 20 vers 1: "De wijn is een spotter, de sterke drank is woelachtig; al wie daarin dwaalt, zal niet wijs zijn." En in hoofdstuk 31 vers 6: "Geef sterke drank aan degene, die verloren gaat, en wijn aan degenen die bitter bedroefd van ziel zijn." Het laatste voorbeeld uit de Bijbel is Johannes de Doper, over wie de engel Gabriël zegt (Lucas 1 vers 15): "Want hij zal groot zijn voor de Heere; geen wijn of sterke drank zal hij drinken, en hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijner moeders lijf aan." Ook Paulus legt verband tussen sterke drank of wijn en de Heilige Geest. We lezen in Efeziërs 5 vers 18: "En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de Geest." Nu hebben we een paar plaatsen uit de Bijbel bij elkaar over dit onderwerp. En ik wil er twee conclusies uit trekken.

Conclusie 1: Wijn en sterke drank zijn niet zondig, wanneer we ze met mate / matig gebruiken. Vraag je mij wat dan de maat is? Dan geef ik je het antwoord van Voetius. Iemand vroeg hem hoeveel alcohol iemand mocht gebruiken. Hij antwoordde: zoveel, dat u nog in staat bent om godzalig te bidden ... Moet je 's over nadenken. In de eerste plaats gaat Voetius er terecht vanuit, dat niemand wijn mag drinken, dan alleen godzalige mensen! Immers zegt de Schrift: hetzij dan dat gij eet, hetzij dat gij drinkt, hetzij dat gij iets anders doet (ook alcohol gebruiken!), doe het al ter ere Gods! Dus wijn drinken moet ter ere Gods zijn; dan is het geoorloofd. Ten tweede zegt Voetius: je moet bij het drinken van een glaasje wijn zo weinig nemen, dat je niet aangeschoten bent, in het minste niet te vrolijk, want dan kun je niet meer op een godzalige manier bidden. En iedereen voelt wel aan, dat dit nog niet zo eenvoudig in praktijk te brengen is. Het klinkt ons trouwens heel vreemd in de oren om wijn drinken zo nauw te verbinden met godzalig bidden. Ja, misschien denkt iemand: `Dat klinkt zelfs godslasterlijk!' Maar dat is toch zeer zeker niet zo!

Conclusie 2: Ben jij een Nieuwtestamentische nazireeër? Dat is: ben jij een Christen in hart en nieren? Dan wil je het liefst je zo ver mogelijk van alle zonden vandaan houden. Dan zal je beseffen dat alcohol gevaarlijk is en dat je er dus bij moet bidden: leid mij niet in verzoeking, maar verlos mij van de boze. Dan zal jij jezelf ook niet moedwillig in verzoeking willen brengen en dus houd jij je zo ver mogelijk ervan af. Je moet maar zo bedenken: je kunt er buiten. Maar omdat het in de Bijbel niet verboden is, maar zelfs in Gods wet wordt toegestaan, daarom mogen en willen wij het elkaar ook niet verbieden.

 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen