Algemeen
Digitaal schoolbord Over de berijmingen De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Psalm 1 Psalm 2 en jij Psalm 23 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij > Meer Waar jij mee zit
Psalm 40 en jij Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer

Dordtse leerregels Hoofdstuk 2 artikel 1 en 23

Auteur: ds. W. Pieters

Het offer van Christus, voor wie is dat? Daarover gaan heel wat discussies. De Dordtse Leerregels hebben het er ook over. In het Tweede Hoofdstuk behandelen ze de waarde, kracht, uitgebreidheid en vrucht van Christus' offer, Zijn bloedstorting, aan Golgotha's kruishout. We kijken wat er staat, artikel 3:

Deze dood van Gods Zoon is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonden; van oneindige kracht en waardigheid, overvloedig genoeg tot verzoening van de zonden van de hele wereld.

Het kruisoffer heeft de volgende kenmerken: het is (1) enig of uniek; (2) volmaakt dus zonder gebrek of tekort; (3) van oneindige kracht en even grote waarde; en (4) overvloedig genoeg voor alle zonden van alle mensen van alle plaatsen en alle tijden.

                Dus (1) zoek het nergens anders, want dit offer is enig in zijn soort. Nergens anders is een gelijksoortig iets te vinden, een alternatieve route!

                Dus (2) denk niet: moet er van mij niet wat bij - zoals oprechte tranen van berouw, om mijn zonden enigszins weg te wassen (om zo te zeggen: een voorwas). Niets kan dit offer van Jezus Christus aanvullen. Alles wat jij met dat doel aandraagt, doet juist tekort aan de volkomenheid van dit lijden en sterven.

                Dus (3) zelfs jouw hardnekkigste zonde kan worden weggenomen. Wanhoop dan niet al ben je 1.000 x in dezelfde zonde gevallen.

                Dus (4) twijfel er vanaf nu nooit meer aan of die massa en vracht van zonden, zo ontelbaar veel, wel vergeven kan worden, want al waren alle zonden van Adams nakroost saâmgebonden op jouw ziel, dan nog was er genoeg in Christus' offer om al die zonden te kunnen vergeven. Anders gezegd: om tienduizend werelden vol met evenzovele meer miljoenen mensen allemaal zalig te maken, zou Christus niet méér bloed hebben hoeven te storten, niet méér offers te hebben hoeven brengen, niet méér hebben hoeven te lijden - dan Hij heeft gedaan. Wat houdt dit praktisch in? Dat je niet in een te late eeuw geboren bent, niet te oud, niet te vuil, niet te slecht enzovoorts bent om nu vrijmoedig tot deze Heere Jezus Christus te gaan met het verzoek:

                                                           was, reinig mijn gemoed van al mijn vuile zonden.

Misschien vraag jij je af hoe de Dordtse Leerregels er toe kunnen komen om zo hoog op te geven van het dierbaar borglijden van Christus. Dat verklaren ze in het volgende artikel:

En deze dood is daarom van zo grote kracht en waardigheid, omdat de Persoon, Die die dood geleden heeft, niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is, maar ook de eniggeboren Zoon van God ...,

 ... van éénzelfde eeuwig en oneindig wezen met de Vader en de Heilige Geest, zodanig als onze Zaligmaker wezen moest. Daarbij, omdat Zijn dood vergezelschapt is geweest met het gevoel van Gods toorn en van de vloek, die wij door onze zonden verdiend hadden.

Twee dingen worden genoemd waarom van de kruisdood zo hoog kan worden opgegeven: (1) de Persoon en (2) de omstandigheden. Om met het laatste te beginnen: hiermee wil duidelijk gezegd zijn dat het kruis-gebeuren geen spel was, niet "net alsof". Wanneer Jezus uitroept: "Eloï, Eloï, lama sabachthani?" is Hij werkelijk verlaten geweest. Zijn gang naar het kruis was geen toneelspel. Denk slechts aan wat we lezen in Markus 14 vers 33-34:

"En Hij begon verbaasd en zeer beangst te worden; en zei: Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe; blijft hier, en waakt."

En in Lukas 22 vers 44 lezen we:

"En in zware strijd zijnde, bad Hij des te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote druppels bloed, die op de aarde afliepen."

Dit alles duidt er onmiskenbaar op, hoe ontzaglijk zwaar het Jezus viel om Gods toorn te dragen.

De Dordtse Leerregels leggen hier de nadruk op omdat er in die tijd al waren (en nog hoor je hetzelfde geluid) dat het lijden en sterven van Jezus Christus niet zozeer was het dragen van Gods toorn, maar het tonen van Gods liefde. Nu zal wel niemand er behoefte aan hebben om dat laatste te ontkennen. Het is vanuit de Bijbel overduidelijk dat de kruisiging van Jezus een onuitsprekelijk groot bewijs van Gods liefde is. Denken we aan de woorden van Paulus in Romeinen 5 vers 8:

"Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren."

Maar deze liefdesopenbaring is niet het enige wat de kruisiging ons laat zien. Als het aspect van Gods toorn er niet bij was geweest, was de kruisiging niet nodig geweest. Het andere punt waarop de Dordtse Leerregels wijzen als het gaat over de grote, nooit te overschatten waarde en kracht van Christus' kruisdood, is de kwaliteit of hoedanigheid van de Lijder. De Persoon Die dit lijden onderging en deze prijs opbracht, was Gods Zoon. Vanuit het God-zijn van Jezus concluderen de Leerregels dat Zijn werk veel meer waard is, dan wanneer Hij alleen maar mens / schepsel zou zijn geweest. 

Dus? Je mag ten volle vertrouwen op dit verzoeningsoffer!!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels Statenvertaling

Bijbels Herziene Statenvertaling

Psalmboekjes

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen