Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Hoe moet ik omgaan met het ambt

Auteur: ds. W. Pieters

Wat is een ambt? Wij gebruiken het woord om de dienst aan God te omschrijven en soms bedoelen we er het Ambt van Christus mee. Christus heeft drie Ambten: Hij is Profeet, Priester en Koning. Deze drie Ambten worden ook wel eens één Ambt genoemd, een drievoudig Ambt. Soms bedoelen we er de gelovigen mee. In de Nederlandse Geloofsbelijdenis staat de uitdrukking: het ambt van alle gelovigen. Wij bedoelen dan dat al Gods kinderen Hem dienen. Maar meestal bedoelen we er één van de drie ambten mede die in onze kerk zijn: predikant, ouderling of diaken.

Bijbelse gegevens: In de Bijbel wordt het woord `ambt' onder andere gebruikt voor de dienst aan God in de tempel. De eerste keer is in Exodus 28 vers 1, waar God zegt: "Daarna zult gij uw broeder Aäron en zijn zonen met hem tot u doen naderen uit het midden der kinderen Israëls, om voor Mij het priesterambt te bedienen: namelijk Aäron, Nadab en Abihu, Eleazar en Ithamar, de zonen van Aäron." De klederen van deze ambtsdragers worden ambtsklederen genoemd (zie Exodus 31 vers 10). In I Kronieken 6 vers 31 lezen we: "Dezen nu zijn het die David gesteld heeft tot het ambt van het gezang in het huis des HEE­REN ..." In het Nieuwe Testament lezen we over het ambt van Judas Iskarioth, dat een ander dit moet nemen (Handelingen 1 vers 20) en we lezen over het ambt in I Timotheüs 3 vers 1: "Dit is een getrouw woord: als iemand lust heeft tot het ambt van een opziener, die begeert een treffelijk werk."

Conclusie 1: Iemand die ambtsdrager is (we zeggen ook wel: iemand die een ambt bekleedt) is onze achting, ons respect waardig. In Gods voorzienige besturing heeft hij een bijzondere dienst in Gods kerk ontvangen. Al moet er wel bij gezegd worden dat zo iemand zich ook zó heeft te gedragen dat het dat ambt niet onwaardig is.

Conclusie 2: Om ambtsdrager te worden, moet je een opdracht of aanstelling ontvangen van God. Het is goed om ouderling of diaken of predikant te willen worden, maar dan moet je wel goed beseffen wat je begeert. Het ambt is niet zonder gevaren of bezwaren. Het grootste gevaar is dat je het ambt gaat misbruiken om niet God te dienen en je naaste, maar om jezelf te bevoordelen. Ook dit gevaar is er, dat je hoogmoedig wordt. Daar waarschuwt Paulus tegen in I Timotheüs 3 vers 6, waar hij schrijft: "Geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen [dat is: hoogmoedig of verwaand] wordt en in het oordeel des duivels valt." Om ambtsdrager te kunnen zijn, moet je aan bepaalde vereisten voldoen. De volgende worden door dezelfde apostel in hetzelfde hoofdstuk genoemd:

- onberispelijk,

- de man van maar één vrouw,

- wakker / nuchter,

- matig,

- eerbaar / fatsoenlijk,

- gaarne herbergende / onderdak verlenende,

- bekwaam om te onderwijzen,

- niet genegen tot wijn,

- geen smijter / niet strijdlustig of opvliegend,

- geen vuil-gewinzoeker / niet hebzuchtig,

- bescheiden,

- geen vechter,

- niet geldgierig,

- die zijn eigen huis goed regeert, zijn kinderen in onderdanigheid houdende, met alle stemmigheid. Alles bij elkaar genomen zie je wel dat je een bijzonder Christen moet zijn, om ambtsdrager te kunnen worden. En wel een sierlijk Christen. Een Christen die in heel zijn gedrag van alledag laat zien dat hij op Christus lijkt. Dus met het ambt van ouderling of diaken en ook van predikant of dienaar van Gods Woord moet je voorzichtig omgaan. Toch is het mijn verlangen dat er van de jongens die dit lezen, velen zijn die graag in de dienst van God willen staan. Om nuttig te zijn!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen