Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

De roeping van de kerk om de naaste in nood te helpen

Auteur: ds. W. Pieters

Dit artikel wil ik beginnen met een stelling: wie meer geld aan zijn vakantie besteedt dan aan het heil van zijn naaste of aan de belangen van Gods Koninkrijk, is een dief.

Waarop baseer ik deze stelling? Let op, want het kon ons wel eens persoonlijk gelden ... Ik baseer deze stelling op de woorden van Jezus Zelf in Mattheüs 22 vers 39, dat wij onze naaste moeten liefhebben als onszelf.

Wie dit woord alleen nog maar met zijn verduisterde verstand overdenkt, zal al moeten erkennen, dat de stelling waar is. Natuur­lijk is het waar, dat ons verstand door de zonde ver­duisterd is, maar dat neemt toch niet weg, dat we best nuchter kunnen naden­ken en gewone uitspraken ─ ook van de Bijbel ─ kunnen begrij­pen. En wie begrijpt nu niet, wat Jezus hier zegt? Hij zegt dat we op zo'n manier onze naaste moeten lief­hebben (en dus ook voor hem moeten zorgen), als we van onszelf houden. Nu, dat betekent dat ik mijn overtollige geld graag weggeef. En wat is vakantiegeld anders dan overtollig geld? Nu, laat ik het dan nog heel voorzichtig stellen: wie dit gebod van Jezus enigszins serieus neemt, zal van zijn vakan­tiegeld hoogstens de helft besteden om op een Christelij­ke manier enige rust te nemen, maar de andere helft zal hij ─ gehoorzaam aan Jezus' stem ─ weggeven aan zijn arme naaste.

Dit is dus al duidelijk, wanneer we alleen nog maar met ons (ver­duisterde) verstand deze woorden van Jezus lezen.

Veelmeer dus wie dit bevel van onze Heere Jezus Christus toege­past krijgt aan zijn hart door de krachtige en inwendige werking van de Heilige Geest!

Hoe krijgt de hulp jegens onze naasten in nood gestalte? Niet door erover te praten, maar door te doen. Maar, niet doen-zonder-meer. Het komt in de eerste plaats aan op de drijfveer, de motivatie. Waarom doe ik iets? Met welke gezindheid of gestalte des harten doe ik iets?

Maar als we voor Gods heilig Aangezicht ons hart en onze wandel hebben mogen leren bloot leggen en hebben mogen leren sme­ken: zie of bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg ...; dan komt het toch ook wel zeker op daden aan.

Om maar met de gemakkelijkste te beginnen: ons geld is niet van ons, maar van God. Wij moeten en mogen het besteden tot Zijn glorie, voor Zijn Naam en zaak. We kunnen dat niet beter doen, zo stelt Luther in stelling 43 van zijn 95 stellingen van 31 oktober 1517, dan door het te geven aan onze arme naasten ...

Maar dan moet deze handreiking wel een Christelijke handrei­king zijn, om onze Heidelbergse Catechismus na te spreken in zijn uitleg van het vierde gebod, antwoord 103. Dan moet het wel zijn met een oog des geloofs op Jezus Christus. Dan moet het wel zijn met verlangen om het te doen zoals Hij het deed: belangeloos, onbaatzuchtig!

Echter, moeilijker dan dit is het `naaste zijn' van onze hulpbehoe­vende naaste. Hem op te zoeken in zijn eenzaamheid. Hem te laten merken dat we naast hem staan. Al liggen wij niet in de goot en al zijn wij niet in dezelfde omstandigheden. Toch één met hem, naaste van hem, met hem lijden. De apostel Paulus schrijft het in Hebreeën 13 zo: gedenk de gevangenen alsof gij medegevangen waart.

Hebben we wel een open portemonnee voor onze in nood verke­rende naasten, maar is ons hart gesloten? Dan zoeken we hem niet op en buigen we ons niet over hem neer. Is ons hart echter open, dan trekken we ons zijn lot of toestand, zijn nood dus, aan. Dan bekommeren we ons over hem alsof hij onze liefste broer of zus was ...!

Laat ons onszelf nauwkeurig erop onderzoeken: heb ik mijn naaste lief als mijzelf? Kan hij het merken? Leef ik als Christen een sober bestaan? Is mijn overvloed voor hem in zijn nood, ver weg of dichtbij? Ben ik erop gespitst en heb ik er de Heere om gevraagd om naaste te zijn van mijn naasten? Heb ik een hart dat ernaar verlangt om goed te doen? Lijk ik op de welgelukzalige rechtvaar­dige van Psalm 112? In vers 9 staat van hem: Hij geeft de nood­druftige. En dan staat er direct achter: zijn gerechtigheid bestaat in eeuwigheid!

                                     Artikel voor `Ontmoeting'

                        Zoek de HEERE,

                  terwijl Hij te vinden is;

                        roep Hem aan,

                    terwijl Hij nabij is.

 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen