Algemeen
Digitaal schoolbord Over de berijmingen De Franse berijming De Nieuwe Psalmber... Helpt u mee? > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Psalm 1 Psalm 2 en jij Psalm 23 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij > Meer Waar jij mee zit
Psalm 40 en jij Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Feesten en blijdsc... > Meer

Hoe moet ik omgaan met dans

Auteur: ds. W. Pieters

In de Bijbel lezen we over twee soorten dans: een heilige en een zondige. Zoals met zo heel veel dingen, is het ook met de dans: het goede wordt door de zonde bedorven. Kinderen huppelen en springen (dansen) zonder dat er iets zondigs bij is. Zouden wij in het paradijs geen zonde hebben gedaan en zouden we dus geen zonde hebben gekend, dan konden en zouden wij dansen, alleen op een heilige en God-behagende manier. Dit dansen is er nog steeds, alleen nu niet zonder zondige begeleidende verschijnselen. Denk aan David, wanneer de ark van Gods verbond naar Jeruzalem wordt gebracht. Hij huppelt en danst uit alle macht voor de ark uit. Dit was heilig, God-gewijd dansen. Eeuwen tevoren werd er ook gedanst voor de HEERE. Het is rondom een gouden stierbeeld (Exodus 32 - vergelijk wat Paulus schrijft in I Korinthiërs 10 vers 7: "gelijk geschreven staat: Het volk zat neder om te eten, en om te drinken, en zij stonden op om te spelen = dansen"). Dit was een God-niet-behagende dans. Eeuwen later danst de dochter van Herodias op de verjaardag van Herodes - het kost Johannes de Doper het leven! Hoe moet jij omgaan met dans? Huppelen (heel letterlijk of lichamelijk) van zielevreugd, wens ik je van harte toe. Zo blij zijn als de vader van de verloren zoon, mag ik je net zo hartelijk gunnen:

"En zij begonnen vrolijk te zijn" ... "En zijn oudste zoon was in het veld; en toen hij kwam, en het huis naderde, hoorde hij het gezang en het gerei."

Bij het woord 'gerei' lezen we in de kanttekening:

Grieks "Choroon", dat betekent een gerei van lieden, die samen dansen, of zingen, of andere vreugde bedrijven.

Meestal is dansen (zeker in onze tijd) vermengd met ontucht of onkuisheid. Daarom waarschuwen geestelijke leiders, al vanaf eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis, tegen dansen. Het gevaar is immers niet denkbeeldig dat we over de grenzen van zedigheid en fatsoen heengaan. Daarom groeten wij elkaar ook niet meer, zoals Paulus de Christenen oproept, met een heilige kus. (Al is in Oosterse landen het nog wel de gewoonte dat mannen mannen begroeten met een zogenaamde wangkus, niet een kus op de mond.) Dansen heeft onder alle volken en godsdiensten een plaats ingenomen, omdat dansen zo natuurlijk is, én omdat het bij (bijna) alle heidense godsdiensten in verband werd gebracht met de goden. We kunnen op grond van de Heilige Schrift niet zeggen dat alle dansen verkeerd is, maar we kunnen en moeten wel de juiste grenzen aangeven. Van de bekende oudvader Gisbertus Voetius, de Utrechtse professor in de theologie, las ik eens dat dansen alleen is toegestaan aan een man met zijn eigen vrouw. En verder valt dansen onder het laatste (onderstreepte) stukje van de opsomming van antwoord 109. In dit antwoord gaat het over de zonden tegen het zevende gebod (Gij zult niet echtbreken). Er wordt gezegd dat God hier niet alleen het metterdaad breken van de huwelijksband verbiedt en het daadwerkelijk hoereren, maar...

omdat ons lichaam en onze ziel tempels van de Heilige Geest zijn, daarom wil Hij, dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren; daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan.

Nu volgt een stukje hierover uit de catechismusverklaring van de gereformeerde dominee H. Veldkamp, Zondagskinderen:

"Speel niet met vuur, vooral niet met het vuur van je hartstochten. Speel er niet mee, meisjes, met opzichtige of onzichtbare kleding - het is een tempel, je lichaam, en netzomin als een tempel in bioscoopstijl gebouwd wordt, zal een christenmeisje haar tempellichaam opsmukken met make-up of met ongepaste kleding.

"Al wat de mens daartoe trekken kan..." Denk er toch aan wat je leest en wat je fantasie en je gedachtewereld bezoedelt. Ook je gedachten staan onder de wet en het oordeel des Heeren.

"Al wat de mens daartoe trekken kan..." Ja, als je met de wetenschap dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest, toch naar een dansclub kunt gaan, dan moet je toch werkelijk oppassen niet tegen de Heilige Geest te zondigen. "Wie de tempel van God schendt, die zal God schenden." De Catechismus vat het alles samen in: dat alle onkuisheid van God vervloekt is."

Dansen, springen, huppelen, omdat je zo blij bent - omdat je zonden vergeven zijn - omdat je van de hel verlost bent - omdat je een kind van God geworden bent - omdat je mét Jezus in het licht wandelt en geen duistere wolk de Zon bedekt - omdat je gans en al een nieuwe jongen, een nieuw meisje, bent geworden...! Ja, dát dansen, dát springen en dát huppelen wens ik je toe. O, dan mag je verlangen naar de nieuwe aarde, waar alle onzuivere begeerten en bijbedoelingen totaal en voor goed verdwenen zullen zijn. Daar zul je onbekommerd dansen:

                Het vrome volk, in U verheugd,

                 zal huppelen van zielevreugd,

                 daar zij hun wens verkrijgen.

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep