Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer

Een bemoediging in donkere tijden: Christus verlatenheid aan het kruis

Auteur: ds. W. Pieters

"Onze Heere was verlaten. Geprezen zij daarvoor Zijn Naam. Wij mogen ons verheugen dat Hij geen leven had zonder wolken. De bitterste en droevigste verlating waaronder ooit een gelovige is geweest, is niets vergeleken met wat Christus ontmoette toen Hij uitriep: "Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?"

     Wanneer droefenis zwaar drukt, als alles Boven helder is, hoewel er wolken rondom zijn, als slechts des Heeren Aangezicht van de hemel straalt, dan is de zaak van een Christen niet zo beklagenswaardig. Maar als alles donker is en de donkerste van alle wolken is voor het beminnelijke Aangezicht van God, dit is de ontzetting waarin onze Heere was. Maar Hij bad en in Zijn strijd bad Hij des te ernstiger. Verlaten gelovigen, schep troost uit een verlaten Zaligmaker. Zijn verlating was straffend, de uwe genezend. Al is het een bitter medicijn, het is het voorschrift van de grote Medicijnmeester; en Hij kan en zal het zegenen en ervoor zorgen dat u Hem prijst voor de medicijn en voor de genezing. Helaas, mijn onwaardigheid doet mij beven te komen en toch knelt mijn nood mij, zodat ik niet weg kan blijven. Tot Wie, Heere, zal ik gaan, dan tot U, want Gij hebt woorden van eeuwig leven. Gij zijt mijn Zon, van Wiens stralen ik het genadelicht moet ontvangen. Gij zijt de Fontein, uit Wie ik levend water moet putten. Gij zijt de Stam, uit Wie ik sappen tot groei moet ontvangen. Gij zijt mijn Hoofd, van Wie ik leven en invloed moet krijgen; zodat ik zonder U niets ben, niets heb en niets kan. Laten al mijn noden op U zijn en laten al mijn uitreddingen van U voortkomen. Zeker, o Heere, de zee is niet zo vol water en de zon niet zo vol licht, als Gij vol zijt van genade en barmhartigheid. O, vul mijn nauwe vat uit Uw onuitputtelijke Fontein. Werp de deuren van Uw schatkamers open en laat mij toegang hebben tot Christus' onnaspeurlijke rijkdommen. Zijn deze niet vrij geschonken aan de nooddruftigen, zonder geld en zonder prijs? O, strooi Uw overvloed onder arme bedelaars en laat het mij toegestaan zijn om in te zamelen. Laat zo'n ellendige persoon niet zonder aalmoes van Uw deur gaan, want van wat Gij aan mij geeft, zult Gij geen kruimel missen. O, laat de nooddruftigen niet zijn vergeten; laat de verwachting van de armen niet voor altijd vergaan. Laat niet beschaamd van de Fontein terug keren, die kwamen omdat zij water verwachtten. Hebt Gij niet gezegd: "Ik giet water op de dorstige en stromen op het droge"? En is er iemand droger dan ik; armer en nooddruftiger? Heere, maak mij net zo dorstig als ik droog ben; net zo ootmoedig als ik arm ben; net zo gevoelig als ik nooddruftig ben. Open mijn mond wijd en vervul die dan. Helaas is de stem van mijn gebed zwak, maar, o, de schreeuw van mijn gemis is groot. Heere, hoor die luide schreeuw. Handel niet met mij overeenkomstig mijn gevoelens en besef van nood, welke maar klein zijn. Maar handel met mij overeenkomstig mijn werkelijke nood en Uw koninklijke overvloed, welke groter is dan kan worden uitgesproken."

 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen