Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Hoe moet ik omgaan met evangelicals

Auteur: ds. W. Pieters

Evangelicals zijn evangelische mensen. Het woord komt van het Griekse woord ‘evangelie’, dat zelf weer uit twee woorden bestaat, namelijk ‘ev’ en ‘angelie’; die ‘goed’ en ‘boodschap’ betekenen; zodat ‘evangelie’ betekent ‘goede boodschap / blijde tijding’. Evangelische mensen zijn mensen die van het evangelie houden. Daar houden reformatorische christenen ook van, dus… wat is het verschil? Het woord ‘evangelisch’ wordt gebruikt om een stroming van christenen aan te duiden die net niet reformatorisch zijn. Het woord ‘reformatorisch’ duidt in Nederland aan: binding aan de Drie Formulieren van Eenheid. Evangelische christenen achten zich daar niet aan gebonden. Zij willen het bij de Bijbel alleen houden. In de praktijk betekent het dat er tussen evangelischen onderling nogal wat verschillen zijn, én helaas ook met ons. De vraag is hoe je met evangelische mensen moet omgaan. Het antwoord luidt: toets alles aan Gods Woord. Dat klinkt heel simpel, maar is nog niet zo eenvoudig. We moeten tamelijk wat kennis van de Bijbel hebben, in al zijn verbanden, willen we werkelijk instaat zijn om meningen, opvattingen, leringen aan die Bijbel te toetsen. Daarbij zijn de Drie Formulieren van Eenheid – Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en vooral Dordtse Leerregels – van groot belang!

Van evangelische christenen gaat nogal grote zuigkracht uit, getuige het volgende berichtje uit het Reformatorisch Dagblad van 3 januari dit jaar:

Het aantal (doop)leden van orthodox-protestantse kerken dat zich aansluit bij een evangelische gemeente neemt bijna elk jaar toe. Ook lijkt zich een nieuwe trend af te tekenen, waarbij gemeenteleden evangelisch gaan denken, maar desondanks lid blijven van een (hervormd)-gereformeerde gemeente. Dat de evangelische beweging zo’n grote aantrekkingskracht blijkt uit te oefenen op mensen in de gereformeerde gezindte, stemt verdrietig. Hoe komt dit? Hier ligt een aanleiding voor de reformatorische kerken om in de evangelische spiegel te kijken. Blijkbaar is het zo dat deze kerken onvoldoende in staat zijn om de rijke erfenis van de Reformatie, van het Evangelie van de Heere Jezus Christus, van zonde en genade, werkelijk aan mensen over te dragen. Dat is iets om bezorgd over te zijn.

In Trouw van 20 november vorige jaar stond:

Veel evangelische christenen zijn doorgeschoten in vlak, ervaringsgericht geloof, volgens baptistenvoorganger Bol uit Alphen aan de Rijn. Hij kan zich enorm opwinden over de belevingsgerichte, magere, oppervlakkige theologie in veel evangelische gemeenten. “Ik lijd eraan. Preken moeten kort en niet te moeilijk zijn en doorspekt zijn met anekdotes.

Ik zie dat de kerkdienst op zondagochtend voor veel evangelischen – voor de een natuurlijk meer dan voor de ander – functioneert als een soort spirituele vluchtheuvel. Even weg van al het wereldleed dat best eng is. Even een positieve kick krijgen. Het is een probleem van onze tijd. Je ziet in onze hele cultuur dat het steeds meer draait om entertainment. De oorsprong van de oppervlakkigheid in evangelische kringen is volgens ds. Bol dat de evangelische beweging in de jaren zestig ontstond als tegenbeweging tegen de gevestigde tradities. Veel leden van evangelische gemeenten komen uit de traditionele kerken, en hebben onvrede met de toenemende twijfel die daar heerst over orthodoxe geloofsstandpunten. Het gevolg was een aversie tegen alles wat met traditie te maken had. Het moest alleen om Jezus gaan. Daarmee is het kind met het badwater weggegooid. Je loopt daarmee twee gevaren”, ziet Bol. “Het eerste gevaar is een versimpeling van het christelijk geloof dat in het geheel niet simpel is. Neem alleen al het gegeven dat de Bijbel dan weer spreekt van uitverkiezing dan weer zegt dat God wil dat alle mensen zalig worden. Dat is complex. Als je nalaat daarover te prediken, loop je het serieuze risico om een karikatuur van het geloof te schetsen. Een karikatuur die zo waterig en dun wordt, dat het geloof niets meer voorstelt. Het gevaar is dat je aan het eind van de rit een god hebt geschapen naar jouw beeld die gelijk is aan een ‘knuffelgod’, die knus is, altijd voor je zorgt en je altijd vergeeft. Een soort uitvergrote maatschappelijk werker die ervoor zorgt dat alles uiteindelijk goed komt met iedereen. Maar God is heilig. Toch gaat het bij de evangelischen zelden over de toorn van God. Ook een gevolg van de aversie tegen de doempreken in sommige traditionele kerken. Als een voorganger uit de evangelische kringen zelf deze gevaren signaleert, dan is het voor ons oppassen geblazen! Je moet dus onderscheidingsvermogen bezitten om het kwade van het goede te kunnen onderkennen. Je moet, anders gezegd, grondig thuis zijn in de waarheid, ja, bevindelijke geloofskennis hebben aan Gods Waarheid, om enigszins veilig kennis te kunnen nemen van het gedachtegoed van evangelische kringen.

Welke gevaren dreigen er dan?

  • emotie voor bevinding houden
  • versimpeling van de waarheid
  • veroppervlakkiging van het geloof
  • historisch geloof of tijdgeloof aanzien voor zaligmakend geloof
  • jezelf rijk rekenen met Gods belofte, terwijl je de toepassing door de Heilige Geest niet nodig hebt

Welke lessen kunnen we van evangelicals leren?

  • verstandelijke kennis van de waarheden is niet genoeg
  • het gaat om hartelijke toewijding
  • al is het waar is dat we geestelijk een arme bedelaar blijven, tóch daadwerkelijk jagen naar de volmaaktheid
  • warme liefde in onderling contact / samenkomst als gemeente
  • praktisch: stille tijd met Gods Woord, in gebed!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen