Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Vrucht van de Heilige Geest: Blijdschap

Auteur: ds. W. Pieters

We zijn begonnen na te denken over de negenvoudige vrucht van de Heilige Geest, zoals Paulus die noemt in Galaten 5 vers 22. Daar lezen we:

        “De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.”

Het eerste wat de apostel noemt, is liefde. Het tweede: blijdschap. We lezen in de heilige Schrift heel veel keren over blijdschap. Een van de bekendste voorbeelden is wel de kamerling uit Morenland, in Handelingen 8. Een man op zoek naar God: en op de terugweg van Jeruzalem naar huis, ontmoet Filippus hem. Nadat hij over Jezus hoort, en met een waar geloof hem als Zaligmaker leert kennen, en als teken van Gods vergevende genade de doop ontvangt, lezen wij over hem in Handelingen 8 vers 39: “… hij reisde zijn weg met blijdschap.”

Wat is blijdschap? Iedereen begrijpt dat je dit beter kunt aanvoelen dan omschrijven. Van geestelijke blijdschap geldt dit nog meer. Zo goed als wij geestelijke smart bij een ander niet kunnen begrijpen, zo goed kunnen wij ook de geestelijke blijdschap van een ander niet begrijpen.

We kunnen zeggen, dat een kenmerk van het geestelijk leven is: droefheid. Schrijft Paulus niet over de droefheid naar God? En is deze droefheid niet van levensbelang? Toch, wanneer hij de vrucht van de Geest opsomt in Galaten 5, noemt Paulus niet droefheid, maar blijdschap!

Dit is niet vreemd, als we bedenken, dat God wordt genoemd de Bron van onze vreugd. We lezen in Psalm 43:

“En dat ik inga tot Gods altaar, tot de God van de blijdschap van mijn verheuging.”

Jij begrijpt vast wel dat iemand blij is die weet dat zijn zonden vergeven zijn. Wanneer die tenminste last heeft van zijn zonden, en wanneer hij alles eraan gedaan heeft om er vanaf te komen, en hij alleen maar vast raakt, vaster en vaster. Om dán verlost te worden… dan kan het niet anders of er komt een intense blijdschap in je hart. Daar komt bij: de straf op de zonde is een onuitsprekelijke leed; ervan verlost te worden geeft dus ook een onuitsprekelijke blijdschap.

Wanneer we de bijbelse gegevens nagaan komen we heel wat over blijdschap tegen. Willekeurig zet ik wat voorbeelden op een rij: I Kronieken 29 vers 9: “Het volk was verblijd over hun vrijwillig geven; want zij gaven met een volkomen hart aan de HEERE vrijwillig; en koning David verblijdde zich ook met grote blijdschap.”

Het gaat hier over een aspect van blij zijn, waaraan je misschien nog niet had gedacht.

In II Kronieken 30 gaat het over het paasfeest, in de dagen van koning Hiskia. In vers 21 lezen we: “De kinderen van Israël, die te Jeruzalem gevonden werden, hielden het feest der ongezuurde broden, zeven dagen, met grote blijdschap. De Levieten en de priesters prezen de HEERE dag op dag met sterk luidende instrumenten des HEEREN.”

In vers 23 staat dan dat ze deze ‘kerkdienst’ met zeven dagen verlengen: “Toen nu de hele gemeente raad gehouden had, om andere zeven dagen te houden, hielden zij nog zeven dagen met blijdschap.”

Kun je het je indenken? Veertien dagen geen vakantie, maar vreugdevol ‘kerk houden’…

         Over een ander aspect van het blijde leven van ware Christenen lezen we in Spreuken 21 vers 15: “Het is voor een rechtvaardige een blijdschap recht te doen; maar voor werkers van ongerechtigheid is het een verschrikking.”

Toets je hieraan… Het tegenovergestelde is namelijk ook waar: het is voor werkers van ongerechtigheid een blijdschap onrecht te doen; maar voor een rechtvaardige is het een verschrikking!

         Een heel bekend vers volgt nu: Lukas 2 vers 10: “En de engel zei tot hen: vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal.”

Ik geef nog één voorbeeld (er zijn er nog tientallen, want het leven met God geeft onnoemelijk veel vreugde…): Lukas 19 vers 6: “Zacheüs haastte zich en kwam af, en ontving Jezus met blijdschap.”

Bij deze wil ik je oproepen, als je deze vreugde in God door Christus nog niet beleeft: keer je onmiddellijk af van je droefgeestig zonde-slavenleven in satans dienst, en wend je tot Hem Die je droefheid over je zonden in eeuwigdurende blijdschap verwisselt!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen