Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer

Waar jij mee zit: Het Boek

Auteur: ds. W. Pieters

"Hoe moeten we denken over `Het Boek'? Is dat aanvaardbaar als een soort kinderbijbel?"

`Het Boek' is een moderne vertaling van de Bijbel. De Bijbel is geschreven in een taal die jullie niet kunnen lezen: Hebreeuws en Grieks. Daarom moet de Bijbel worden vertaald in al de talen van de wereld, meer dan tweeduizend talen. In het Nederlands is de Bijbel al vijfhonderd geleden vertaald. Die vertaling was niet zo heel goed en daarom heeft de Nationale Synode van Dordrecht in 1618-1619 besloten een nieuwe vertaling uit te geven. Wij noemen deze vertaling de statenvertaling, omdat de overheid de kosten droeg. Na die tijd zijn er ook wel anderen geweest die de Bijbel hebben vertaald, maar de statenvertaling is de beste vertaling van de Bijbel in onze taal.

Aan de statenvertaling - die in 1637 uitkwam - kleeft echter één groot nadeel: de taal is verouderd. Er zijn verouderde woorden. Denk aan het woord `verkloeken' dat versterken betekent, of `verwijzen' dat veroordelen betekent. Maar ook de zinsconstructie is verouderd. Daarom zou het heel fijn zijn als onze onovertroffen statenvertaling, op moderne leest geschoeid zou worden, wat betreft het taalkundige aspect. Nu zijn er moderne vertalingen die wat betreft het taalkundige aspect veel beter zijn dan de statenvertaling. Alleen aan die moderne vertalingen kleven tot nog toe altijd principiële bezwaren. De vertaalprincipes zijn niet goed en dus ook de vertaling niet. Daarom moeten we `Het Boek' afwijzen als vertaling. `Het Boek' geeft zich uit als Bijbel, maar er is zeer veel onzuiver, zeer veel van de mens, in. Daarom wijs ik deze vertaling af, net als de groot-nieuws vertaling en de nieuwe vertaling van 1951. Maar als iemand een moderne vertaling erbij wil gebruiken om meer in de Bijbel te studeren; en dus ook `Het Boek' leest, dan heb ik daar geen bezwaar tegen.

Een kinderbijbel raad ik ook wel eens erbij aan om beter thuis te raken in de Heilige Schrift. En zo kan `Het Boek' ook functioneren. Maar principieel verwerp ik het als Bijbelvertaling. Daarom pleit ik voor een betrouwbare herziening van onze goede statenvertaling! Heb jij de Bijbel ook lief?

In het vorige nummer van `De Catechisant' heb ik over bo­ven­staande vraag ook ge­schreven. Toen heb ik gepro­beerd duidelijk te maken dat `Het Boek' geen goede verta­ling is, en ook dat het toch niet verkeerd is om er ge­bruik van te maken om sommi­ge dingen beter te begrijpen. Hier­mee heb ik echter niet gezegd ─ en dat wil ik nu voor alle duidelijk­heid graag onder­strepen ─ dat ik `Het Boek' als soort kinderbijbel aanbe­veel. Zeker niet! Maar ik heb alleen gezegd dat je deze eigen­tijdse weergave van de Bijbel zo zou kunnen gebrui­ken.

Nu kwam er een moe­der naar mij toe die mij een betere op­los­sing aan de hand deed voor het pro­bleem van onbe­grepen woorden en ge­deelten van de Bijbel. En ik ben altijd erg blij wanneer mensen mij helpen. Ik wil graag door le­zers van dit blad onder­wezen worden. Wat zei die moeder? `Als een jongen of meisje iets van de Bijbel niet begrijpt dan is het toch veel beter dat hij of zij het eerst aan de ouders vraagt en dat die het dan proberen uit te leggen! Zo doen wij het ook: we pakken er de kanttekenin­gen bij of we pakken er een bijbelverkla­ring bij.' En ik moet zeggen: deze moe­der heeft groot gelijk: als jullie bij het lezen in je Bij­bel iets niet begrij­pen, dan heb je een vader en een moeder (als je die nog mag heb­ben ...) en dan willen zij het jou wel uit­leggen. Dan doen zij er graag alle moge­lijke moeite voor om de moeilijke dingen op te zoeken, zodat je ze begrijpt.

Hiermee doe ik dan ook een beroep op de ouders:

1) om van jongsaf uw kinderen zo bij de Bijbel op te voeden dat ze die zo goed mo­gelijk verstaan!

2) om van jongsaf de ietwat moei­lijke taal van de statenverta­ling steeds zo goed uit te leggen dat uw kinderen deze taal begrij­pen!

3) om steeds open te staan voor vragen, tijd en aandacht eraan te besteden, samen met uw kind moeite ervoor te doen om de bete­kenis van de Heilige Schrift te verstaan, door middel van onze hooggeachte kantteke­ningen en door middel van een bij­belverkla­ring als van Matthew Henry!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen