Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

De Catechismus van Genève vraag en antwoord 143 t/m 157, over het tweede gebod

Auteur: ds. W. Pieters

Het tweede gebod

Vr. 143 Laten wij overgaan tot het tweede hoofdstuk. Antw : Gij zult u geen beeld uithouwen, noch enige afbeelding verzinnen van de dingen die of in de hemel boven zijn, of op de aarde beneden, of in de wateren beneden de aarde. Gij zult die niet aanbidden noch vereren.

Vr. 144 Verbiedt het in het algemeen dat er afbeeldingen geschilderd of uitgesneden worden? Antw : Neen, maar het verbiedt hier slechts twee dingen: Dat wij geen beelden maken, hetzij om God af te beelden, hetzij om te aanbidden.

Vr. 145 Waarom is het niet geoorloofd God door een zichtbare beeltenis voor te stellen? Deut. 4 : 15; Hand. 17 : 29; Rom. 1 : 23. Antw : Omdat er tussen Hem, die een eeuwige en niet te omvatten Geest is, en een lichamelijke, verderfelijke en sterfelijke figuur, in het geheel geen gelijkenis is.

Vr. 146 Denkt gij dus dat er aan Zijne Majesteit onrecht gedaan wordt, wanneer Hij op zulk een wijze wordt voorgesteld? Antw : Ja, dat denk ik.  

Vr. 147 Welke soort van aanbidding wordt hier veroordeeld? Antw : Wanneer wij ons tot een beeld of een afbeelding wenden om te aanbidden, werpen wij ons daarvoor neder; met het buigen van de knieën of andere tekenen brengen wij daaraan eer toe, alsof God Zich daar voor ons tegenwoordig stelde.

Vr. 148 Wij moeten het dus niet zó verstaan, dat met deze woorden eenvoudig alle schilderij of beeldhouwwerk veroordeeld wordt; maar ons wordt slechts verboden afbeeldingen te maken tot dit doel, dat wij daarin God hetzij vragen, hetzij vereren; of, wat hetzelfde is, die vereren tot eer van God, of op enige wijze misbruiken tot bijgelovigheid en afgoderij. Antw : Zó is het.

Vr. 149 Nu, tot welk doel zullen wij dit hoofdstuk terugbrengen? Antw : Gelijk Hij Zich in het vorige verklaard heeft dat Hij de Enige is die men moet eren en aanbidden, zo toont Hij nu wat de juiste wijze van aanbidden is, waardoor Hij ons van alle bijgelovigheid en andere verkeerde en vleselijke verzinsels terugroept.

Vr. 150 Laten we verder gaan. Antw : Hij voegt er de strafbepaling bij, dat Hij de Heere onze God is, de sterke, de naijverige, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, tot in het derde en het vierde geslacht van degenen die Hem haten.

Vr. 151 Waarom maakt Hij melding van Zijn kracht? Antw : Daardoor beduidt Hij dat Hij macht genoeg heeft om Zijn eer te handhaven.

Vr. 152 Wat duidt het woord naijverig aan? Antw : Dat Hij geen gelijke of gezel verdragen kan. Want gelijk Hij zich aan ons, naar Zijn oneindige goedheid, gegeven heeft, zo wil Hij dat wij geheel de Zijnen zijn. En dit is de kuisheid van onze zielen, dat wij Hem toegewijd zijn, en geheel aanhangen; gelijk daartegenover gezegd wordtdat zij met echtbreuk bezoedeld worden, wanneer zij van Hem afbuigen tot bijgelovigheid.

Vr. 153 In welke zin wordt hier gezegd dat de zonden der vaderen gewroken worden aan de kinderen? Antw : Om ons te meer schrik in te boezemen, dreigt Hij, dat Hij niet alleen van hen die Hem beledigd hebben straf zal vorderen, maar dat ook hun nakroost vervloekt is.

Vr. 154 Maar stemt dit overeen met de rechtvaardigheid van God, iemand te straffen om de zonde van een ander? Antw : Wanneer wij bedenken hoe de toestand van het mensengeslacht is, is de kwestie opgelost. Want van nature zijn wij allen aan de vervloeking onderworpen, en wij kunnen ons over God niet beklagen, als Hij ons in dit lot laat blijven. Overigens, gelijk Hij Zijn liefde jegens de godvruchtigen betoont door hun nageslacht te zegenen, zo voert Hij Zijn wraak uit tegen de goddelozen, door hun kinderen deze zegen te ontnemen.

Vr. 155 Ga verder. Om ons ook door Zijn beminnelijke welwillendheid te lokken, belooft Hij barmhartigheid te zullen bewijzen jegens allen die Hem liefhebben, en Zijn geboden onderhouden, in duizend geslachten. Bedoelt Hij, dat de onschuld van een vroom man al zijn nakomelingen, hoe goddeloos ook, tot heil zal zijn? Antw : Geenszins; maar op deze wijze, dat Hij Zijn welwillendheid zover uit zal strekken over de gelovigen, dat Hij ter wille van hen Zich ook jegens hun kinderen welwillend betoont, niet alleen door hen voorspoed te geven voor het tegenwoordige leven, maar door ook hun zielen te heiligen, zodat zij tot Zijn kudde gerekend worden.

Vr. 156 Maar het blijkt dat dit niet altijddurend is. Rom. 9. Antw : Dat stem ik toe. Want gelijk Hij Zich deze vrijheid voorbehoudt, dat Hij Zich, wanneer het Hem behaagt, barmhartig betoont jegens de kinderen der goddelozen, zo hecht Hij Zijn genade niet zozeer aan de kinderen der gelovigen vast, dat Hij niet naar Zijn wilsbeschikking uit hen verwerpt die het Hem goeddunkt, maar Hij beschikt dit zó, dat het vaststaat, dat deze belofte niet ijdel noch bedrieglijk is.

Vr. 157 Waarom noemt Hij hier duizend geslachten, doch bij de veroordeling tot straf slechts drie of vier? Ex. 34 : 6; Ps 103 : 8 en 145 : 8. Antw : Om daarmee aan te duiden, dat Hij meer genegen is tot menslievendheid en weldadigheid, dan tot gestrengheid. Gelijk het ook elders betuigd wordt, wanneer Hij zegt dat Hij gaarne vergeeft, doch traag is tot toorn.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen