Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Hoe moet ik omgaan met geduld

Auteur: ds. W. Pieters

Wat geduld is, hoef ik niet uit te leggen. Het Grote Van Dale woordenboek schrijft:

1. het met kalmte verduren van rampen, leed, ziekte, pijn, smaad, hoon, enz.

2. kalme en bedaarde volharding in het verduren van allerlei verdrietige zaken, in het bijzonder in het wachten op iets of in het volbrengen van een langdurige en min of meer onaangename taak.

In onze Bijbel komt het woord ‘geduld’ / ‘geduldig’ twee keer voor:

1. In Romeinen 12 vers 12: “Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.”

2. In Openbaring 2 vers 3: “U hebt verdragen, en hebt geduld; en u hebt om Mijn Naam gearbeid, en bent niet moe geworden.”

Hoe moeten wij met dit onderwerp omgaan? Wij lopen het gevaar dat we geen tijd hebben om geduldig te zijn. We worden gemakkelijk in beslag genomen door van alles en nog wat, en we nemen niet de rust om geduldig met dingen om te gaan; nog belangrijker: om met mensen om te gaan, en vooral: om met Gods Woord om te gaan. Hoe leer je geduld? Of kun je dat niet leren? Is het iets van: ‘je hebt het of je hebt het niet’? Er zijn geduldige mensen (of: mensen met een geduldig karakter) en je hebt ongeduldige mensen. In het eerste geval heb je geluk gehad en in het laatste geval pech. Daar verander je niets aan… Nee, zo is het niet. Al is het waar dat er meer geduldige en minder geduldige mensen / karakters zijn, toch kun je er best wat aan doen, en moet je als christen er ook wat aan doen. Geduldig zijn is én een Bijbelse opdracht én het is een Goddelijk geschenk.

Al staat het woord ‘geduld’ niet zo vaak in de Bijbel, het woord ‘lijdzaamheid’ (dat hetzelfde betekent) staat er 25 keer. Het Griekse woord (hupomónè) wordt omschreven met: standvastigheid, volharding. En het woordenboek schrijft erbij: ‘In het N.T. het kenmerk van iemand die niet van zijn voornemen afwijkt, en standvastig blijft in zijn geloof en vroomheid, zelfs in de grootste beproeving en lijden.’ Verder komen we het woord ‘lankmoedigheid’ nog 39 keer tegen. Het Griekse woord (makrothumia) betekent ook iets als: geduld, volharding, doorzetting.

In I Timotheüs 6 vers 11 spoort Paulus Timotheüs aan: “O mens Gods, jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid.”

In Galaten 5 vers 22 lezen we: “De vrucht van de Geest is … lankmoedigheid…”

Dus enerzijds de aansporing, anderzijds de gave. Als je christen bent, wil je niet anders dan geduldig zijn, in moeite en pijn, ook in het wachten op Gods beloofde genade en ook in het omgaan met mensen die zich niet altijd zo verstandig of aardig gedragen.

Wat lezen we in de Bijbel nog meer over geduld? Dat God geduldig / lankmoedig is:

- In Exodus 34 vers 6 maakt God Zichzelf bekend als: “… barmhartig en genadig, lankmoedig en groot van weldadigheid en waarheid.”

- In Romeinen 2 vers 4 vraagt de apostel: “Veracht u de rijkdom van Zijn goedertierenheid, en verdraagzaamheid, en lankmoedigheid, en weet u niet dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt?”

- Verder zingen we in de kerk Psalm 86 vers 8:

Maar Gij, HEER’, Gij zijt lankmoedig,

Zeer barmhartig, overvloedig

In genâ, Die ons behoedt,

Groot van waarheid, eind’loos goed.

Of:

De HEER’ is goed en vriend’lijk en weldadig,

Barmhartig, mild, lankmoedig en genadig;

Hij doet Zijn gunst aan allen klaar bemerken;

Zijn goedheid is verspreid op al Zijn werken.

Daar moeten wij geen misbruik van maken, zo van: ik kan bekering nog wel even uitstellen, God heeft vast nog wel even geduld met mij… Maar we mogen en moeten er nú een goed gebruik van maken: het geduld van God bewijst dat Hij ons verderf niet op het oog heeft, en dus is er alle reden om God niet te wantrouwen, maar Hem volledig te vertrouwen en je zaligheid aan Hem toe te vertrouwen. Verder: neem er de tijd voor om ook zelf elke dag geduldig te zijn…

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen