Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Des HEEREN Lof, Ambrosius

Auteur: ds. W. Pieters

Zelfs de keizer moet bukken

Ambrosius, zo heet hij. Een bijzonder man is hij. Het is midden in de strijd van de arianen, die de Godheid van Christus loochenen. De gemeente van Milaan wordt verscheurd, nu hun oude voorganger is gestorven. De helft wil een ariaanse bisschop / predikant en de helft een orthodoxe. Er dreigt burgeroorlog. Als stadhouder Ambrosius dat hoort, snelt hij toe om de vrede te bewaren. Tijdens zijn ernstige en zeer indruk­wekkende toespraak, roept het volk: Ambrosius bisschop!, Ambro­sius bisschop! Als het volk hem tot bisschop verkiest, is hij nog niet eens ge­doopt. In die tijd (340 jaar na het begin van onze jaartel­ling) is het gewoonte om de Doop uit te stellen. Men denkt namelijk dat de Doop al de vorige zonden ineens afwast. Nu, des te later je je laat dopen, des te meer zonden ben je dus in één keer kwijt ... Ook Ambrosius denkt zo. En daarom, al is hij Christen en al zet hij zich met al zijn krachten in voor de zaak van de Christelijke kerk, toch is hij nog ongedoopt. Maar de hele gemeente wil ondanks dat toch dat hij bisschop wordt. Eerst weigert hij, maar het volk houdt aan en `dwingt' hem. Zo wordt Ambrosius dan op 34-jarige leeftijd ─ na te zijn gedoopt ─ bisschop in Milaan, waar de keizer zetelt. 25 jaren lang mag hij de gemeente dienen met al de kracht en wijsheid, die de Heere hem verleent. Hij begint met al zijn bezittingen weg te schenken aan de armen. Vanaf nu leeft hij, zoals een rechte dienaar van het Evangelie betaamt, sober en matig.

Ambrosius is de predikant onder wiens verkondiging Augustinus tot geloof mag komen. Augustinus komt eigenlijk alleen om het rede­naarstalent van Ambrosius te horen, maar de Heere opent zijn hart om Zijn Woord te horen en tot bekering te worden geleid! Ambrosius is ook de man die veel betekent voor het rechtzinni­ge geloof. Overtuigd als hij is van de Bijbelse leer der Drie-eenheid, ontneemt hij ─ waar hij maar enigszins kan ─ de arianen alle invloed en gelegenheid om hun dwaalleer te ver­breiden. De Heere gebruikt Ambrosius ook om het gezag van Jezus Chris­tus in Zijn kerk te bewaren in de contacten met de staat en in het bijzonder met de keizer in eigen persoon. Wanneer de keizer hem beveelt om een kerk af te staan aan de arianen, weigert hij zeer beslist, zelfs wanneer soldaten onder de preek de kerk binnendringen. En wat gebeurt? Door die preek worden de ruwe soldaten zo overtuigd, dat ze met hem bidden, in plaats van hem gevangen nemen. De keizerin-moeder is woedend en verbant Ambrosius uit Milaan. Wat zegt de trouwe herder? `Ik zal mijn kudde niet vrijwillig verla­ten!' Het wegstervende heidendom probeert de keizer over te halen om voor de oude heidense godsdienst van het Romeinse Rijk te kiezen, maar onder invloed van bisschop Ambrosius weigert de keizer, tot driemaal. Als de keizer het plan heeft om een joodse synagoge te laten herbouwen op staatskosten, doet Ambrosius er bij de keizer alles aan wat hij kan, om dit snode plan te verhinderen. En het plan geschiedt dan ook niet! Het grootste is echter wat een jaar later gebeurt. De keizer heeft een massaslachting laten aanrichten: 7000 mensen worden ver­moord. Ambrosius is bedroefd en verontwaardigd. Hij schrijft de keizer, die zijn gemeentelid is, een brief: `Gij hebt de zonde van David bedreven (die Uria doodde), doe dan ook Davids boete. De zonde wordt slechts uitgewist door middel van tranen en boete­doeningen. De Heere, Die alleen zeggen kan `Ik ben met u!', vergeeft de zonden slechts aan hen die boet­vaardig tot Hem komen. Ik waag het niet het Heilig Avondmaal te bedienen, wan­neer Gij het wilt bijwonen. Ik heb U lief, ik bid voor U; maar duidt het mij niet ten kwade, dat voor mij God hoger staat dan Gij.' De keizer, de machtigste man van heel de wereld, die legers heeft overwonnen ..., wat zal hij doen? Laat hij zich de les lezen door een eenvoudige predikant? Zal hij de lastige bis­schop doden? O wonder, het geweten van keizer Theodosius klaagt hem aan, hij weent onder de last van zijn schuld. Psalm 51 wordt in zijn hart geboren. Hij toont diep berouw en vraagt ootmoedig om weer in de gemeente te mogen komen. Dit mag, wanneer hij in het open­baar boete doet en schuld belijdt. Wat vervolgens ook gebeurt. Zo'n bisschop / predikant is Ambrosius. Als hij sterft (57 jaar is hij nog maar) vraagt iemand: gaat u nu naar de hemel? Zijn antwoord luidt: ik heb een goede Mees­ter gediend. Ambrosius wil zeggen: het gaat mij niet om de hemel, maar alleen om Hem en Hij zal het wèl met mij maken!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen