Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

De Catechismus van Genève vraag en antwoord 92 t/m 100, over de Kerk

Auteur: ds. W. Pieters

Over de Kerk

Vr. 92 Laten wij verder gaan. Antw : Nu volgt het vierde deel, waarin wij belijden dat wij geloven één heilige Algemene (Catholica) Kerk.

Vr. 93 Wat is de Kerk? Antw : Het lichaam en de gemeenschap der gelovigen, die God tot het eeuwige leven heeft bestemd.

Vr. 94 Is dit ook niet een hoofdstuk dat noodzakelijk geloofd moet worden? Antw : Ja zeker. Tenzij wij de dood van Christus werkeloos willen maken, en teniet doen al wat tot nu toe vermeld is. Want dit is de enige uitwerking van alles, dat er een Kerk is.

Vr. 95 Gij verstaat het dus zó, dat er tot hiertoe gehandeld is over de oorzaak der zaligheid, en het fundament daarvan aangetoond, toen gij uitlegde, dat wij door de verdiensten en de tussenkomst van Christus door God in liefde zijn aangenomen, en dat deze genade door de kracht van de Geest in ons bevestigd wordt. Maar dat nu de uitwerking van al deze zaken wordt uitgelegd, opdat het geloof des te zekerder vast sta uit de zaak zelf. Antw : Zó ligt de zaak.

Vr. 96 Verder, in welke zin noemt gij de Kerk heilig? Antw : Omdat God namelijk degenen die Hij uitgekozen heeft, ook rechtvaardigt, en vernieuwt tot heiligheid en onstraffelijkheid (innocentia) van leven, opdat Zijn heerlijkheid (gloria) in hen moge weerspiegelen. En dit is het wat Paulus wil, als hij inscherpt dat Christus de Kerk, die Hij heeft vrijgekocht, geheiligd heeft, om heerlijk (gloriosa) te zijn en rein van alle vlekken. Rom. 8 : 30; Ef. 5 : 25. 15

Vr. 97 Wat betekent de bijvoeging Katholiek of Algemeen? Antw : Daaruit leren wij, dat, gelijk er één Hoofd is van alle gelovigen, zo moeten allen tot één lichaam samengroeien, zodat er één Kerk zij over de gehele wereld verspreid, en niet vele. Ef. 4 : 15; 1 Cor. 12 : 12.

Vr. 98 Maar welke kracht heeft dat, wat er dadelijk bijgevoegd wordt van de gemeenschap der heiligen? Antw : Om duidelijker de eenheid uit te drukken, die er tussen de leden van de Kerk is, is dit erbij gesteld. Er wordt tevens mee aangeduid, dat al wat God aan weldaden aan de Kerk uitdeelt, voor het gemene best (commune bonum) van allen bedoeld is, daar zij allen onderling gemeenschap oefenen.

Vr. 99 Maar is deze heiligheid, die gij de Kerk toekent, reeds volkomen? Antw : Nog niet, zolang zij namelijk in deze wereld strijdt. Want zij lijdt altijd aan zwakheden; ook zal zij nooit van de overblijfselen der gebreken (vitia) geheel gezuiverd worden, totdat zij Christus, haar Hoofd, geheel aanhangt.

Vr. 100 Maar kan deze Kerk niet anders gekend worden, dan wanneer zij door het geloof wordt aangenomen? Antw : Er is weliswaar ook een zichtbare Kerk van God, die Hij ons met zekere merken en kentekenen beschreven heeft, maar hier wordt eigenlijk gehandeld over de vergadering dergenen die Hij door Zijn verborgen verkiezing Zich tot de zaligheid heeft aangenomen. Maar deze wordt niet voortdurend met de ogen gezien, en ook niet door tekenen onderscheiden.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen