Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

De Catechismus van Genève vraag en antwoord 233 t/m 239, over het gebed

Auteur: ds. W. Pieters

Over het gebed

Vr. 233 Daar er over het tweede gedeelte van de verering van God, die gelegen is in dienstwilligheid en gehoorzaamheid, genoeg gehandeld is, laten we nu over het derde deel spreken. Antw : Wij hebben gezegd, dat het de aanroeping is, wanneer wij tot Hem in alle nood de toevlucht nemen.

Vr. 234 Zijt ge van oordeel dat Hij alleen aangeroepen moet worden? Antw : Zeer zeker. Want dit eist Hij, als een verering, die eigen is aan Zijn goddelijkheid.

Vr. 235 Als de zaak zó staat, op welke wijze zal het dan geoorloofd zijn, mensen te smeken om ons hulp te brengen? Antw. : Tussen deze twee is er een heel groot verschil; want wanneer wij God aanroepen, betuigen wij dat wij ergens anders vandaan niets goeds verwachten, en dat wij geheel onze hulp nergens elders stellen; intussen zoeken wij. toch bijstand bij hen, voor zover Hij het toestaat, en hun het vermogen schenkt om ons bij te staan.

Vr. 236 Gij zegt dus, dat ons toevlucht nemen tot mensenhulp en trouw niet verhindert dat wij een enig God aanroepen, omdat ons vertrouwen allerminst op hen gevestigd is, en wij roepen hen niet anders te hulp, dan omdat God hen op zekere wijze, door hen met het vermogen om wel te doen toe te rusten, voor ons bestemd heeft tot bedienaars van Zijn weldadigheid, door wier handen Hij ons wil helpen, en van wie Hij wil dat wij de hulpmiddelen vragen, die Hij in hun hand gesteld heeft. Antw : Dat is mijn gevoelen, en diensvolgens is het gepast, dat wij Gode dank weten voor alle weldaden die wij van hen ontvangen, gelijk Hij zelf in werkelijkheid al die dingen door hun dienst toedeelt.

Vr. 237 Moeten wij dan toch de mensen geen dank toebrengen, zo dikwijls zij enige plicht jegens ons vervuld hebben. Want dat schrijft de natuurlijke billijkheid en de wet der beleefdheid voor. Antw : Dat moet zeker, en dat om deze enige reden, dat God hun deze eer waardig keurt, dat Hij de goede dingen die uit de onuitputtelijke bron van Zijn milddadigheid voortvloeien, door hun handen, als door beekjes naar ons heenleidt. Want op deze wijze verplicht Hij ons aan hen, en Hij wil dat wij dit erkennen. Derhalve doet hij, die zich jegens de mensen niet dankbaar betoont, op deze wijze ook zijn ondankbaarheid jegens God uitkomen.

Vr. 238 Is het geoorloofd hieruit af te leiden dat zowel de Engelen als de heilige dienstknechten van God, die uit dit leven zijn heengegaan, ten onrechte aangeroepen worden? Antw : Dat is geoorloofd. Want God heeft aan de heiligen niet de taak gegeven om ons hulp te verlenen. Maar wat de Engelen betreft, hoewel Hij hun arbeid gebruikt tot ons heil, wil Hij toch niet dat ze door ons aangeroepen worden.

Vr. 239 Gij zegt dus, dat al wat met de orde die God gesteld heeft niet nauwkeurig passend overeenkomt, met Zijn wil in strijd is. Antw : Zó is het. Want het is een zéker teken van ongelovigheid, met die dingen die God ons geeft, niet tevreden te zijn. Vervolgens, wanneer wij ons begeven tot het geloof van heiligen of Engelen, waar God ons tot Zich alleen roept, en een deel van ons vertrouwen, dat geheel op God alleen gesteld had moeten worden, op hen overbrengen, vervallen wij tot afgoderij; wanneer wij namelijk over hen gaan verdelen, wat God volledig enkel voor Zich alleen opeiste.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen