Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Laat psalmmelodie aansluiten bij aangeboren muzikaliteit

Auteur: Wouter Schalkoort

De onbekende psalm­melodieën sluiten niet aan bij ons aangeboren muzikale gevoel en zullen dus nooit „harten treffen”, betoogt Wouter Schalkoort. Om deze psalmen weer gezongen te laten worden, zijn begrijpelijke melodieën nodig.

Terecht stelt L. M. P. Scholten (RD 16-2 en 18-2) dat het probleem van de onbekende psalmen niet zozeer in de tekst zit, maar in de melodie. Dat Scholten niet de eerste is met een dergelijke mening blijkt uit het artikel ”De melodieën van de psalmen” (RD 17-2).

Sommige musici zijn de mening toegedaan dat 16e-eeuwse melodieën op een 16e-eeuwse wijze vertolkt moeten worden. Organisten en gemeenten moet daarom leren hoe deze melodieën gespeeld en gezongen moeten worden. Onbekende melodieën worden door herhaling bekende melodieën, stellen zij. Anderen zijn van mening dat deze melodieën ritmisch gezongen moeten worden. Psalmen zoals 148 en 149 wonnen immers aan populariteit toen het ritmisch zingen bredere acceptatie vond in ons land.

De onberijmde psalmen zijn onder de inspiratie van Gods Geest gedicht tot eer van de Heere en tot opbouw van Zijn gemeente. De meeste gemeenteleden zijn ‘ongeletterd’ in muzikale vraagstukken. Desondanks dienen zij het uitgangspunt te zijn om een constructief antwoord te krijgen op het probleem dat Scholten schetst. Voor hen zijn deze psalmen immers bedoeld.

Majeur en mineur

De Heere heeft de mens aangeboren muzikale eigenschappen gegeven om te horen wat voor tonen er klinken (relatief gehoor) en ook wanneer deze tonen klinken (maatgevoel). Dat deze eigenschappen zijn aangeboren, is recent wetenschappelijk aangetoond. Zonder deze eigenschappen zijn wij zelfs niet in staat om gezamenlijk te zingen of te musiceren. Het relatief gehoor stelt ons in staat om een psalmmelodie te zingen en ons maatgevoel wanneer of in welk tempo we die moeten zingen. Omdat gehoor en maatgevoel onlosmakelijk gekoppeld zijn, dienen psalmmelodieën een herkenbare melodie én een herkenbaar ritme te hebben.

Het is niet toevallig dat psalmen zoals 42, 68 en 118, maar ook 86 en 130 tot de meest gezongen psalmen behoren. Oude modi zoals jonisch en dorisch worden door de gemiddelde kerkganger gevoelsmatig zo veel als mogelijk naar ‘blijde’ majeur en ‘droevige’ mineur toonsoorten vertaald. De bekende melodieën komen gevoelsmatig het dichtst in de buurt van de majeur- en de mineurtoonsoorten. De onbekende psalm­melodieën helemaal niet.

Onbekende melodieën ritmisch gaan zingen is veelal ook geen afdoende oplossing. „Niet alle berijmde psalmen van 1773 zijn geschikt om ritmisch te zingen, de berijmers zijn ervan uitgegaan dat het niet gebeurde”, aldus dr. J. Smelik. Ook ritmisch gezongen psalmen zijn vaak niet in overeenstemming met het aangeboren maatgevoel en de ritmes die men in de westerse cultuur gewend is. Het aangeboren maatgevoel heeft een ongekend sterke verwachting wat betreft ritme. Bijna alle bekende geestelijke liederen hebben een structuur van meestal vier tellen per maat en twee of vier maten per regel. Is die symmetrische orde afwezig, dan klopt een melodie gevoelsmatig dus niet meer. Het zal geen verrassing zijn dat deze symmetrische orde vooral in onbekende psalmmelodieën geheel afwezig is.

Historische concessies

Bij alle onbekende psalmmelodieën zien we een muzikaal gezien fatale combinatie: de melodie en het ritme zijn niet conform de aangeboren muzikaliteit van gemeenteleden. We moeten dus helaas concluderen dat de onbekende psalmmelodieën wel aan te leren zijn, maar nooit stichtelijk zullen worden en „harten kunnen treffen.” Dat musici al jaren vruchteloos debatteren over kerkmuziek is in dit licht niet vreemd. Indien we deze, door de Heere gegeven, aangeboren muzikale eigenschappen negeren in ons bezinnend en uitvoerend bezig zijn, zal het een discussie zonder einde blijven. Kerkmuziek en psalmen blijven dan een bron van onenigheid in plaats van een middel ter meerdere eer en glorie van God.

Wellicht kan het debat op een hoger niveau gebracht worden wanneer er bezinning in gang wordt gezet over psalmmelodieën die op een waardige manier aansluiten bij de aangeboren muzikale vermogens van kerkgangers. De historische concessies die je daarvoor muzikaal aan de melodieën zou moeten doen, zijn principieel gezien van ondergeschikt belang. Uiteindelijk moet het namelijk niet om de kerkmuziek gaan, maar om de te zingen tekst.

Wanneer gebruikgemaakt zou worden van onze aangeboren muzikale vaardigheden, zou dat het zingen van álle psalmen ten goede komen. Net zoals we een Nederlandse berijming nodig hebben omdat wij het Oudfrans van de Geneefse psalter niet verstaan, zou een verstaanbare muzikale taal van nut kunnen zijn om de gemeente meer de mogelijkheid te bieden de Heere te aanbidden en eren met Zijn eigen woorden.

De auteur is kerkorganist, muziekdocent en lid van de commissie Eredienst en organist van de Hersteld Hervormde Kerk.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen