Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Des HEEREN Lof, Girolamo Savonarola

Auteur: ds. W. Pieters

Girolamo Savonarola

Wie zou dát nu toch zijn: Girolamo Savonarola? Hij leeft in dezelfde tijd als paus Alexander VI. Deze paus is de wreedste, gemeenste en meest goddeloze paus van alle eeuwen. Zelfs een roomse geschiedschrijver weet over hem niets anders te schrijven dan:

'Bij hem was geen trouw, geen waarheid, geen schaamte, geen zedelijkheid, geen godsvrucht, maar onverzadelijke hebzucht, onbegrensde eerzucht, gruwelijke wreedheid en de meest schandelijke levenswijze.'

En als de paus en hogere geestelijkheid zo zijn, kun je verwachten dat het gewone kerkvolk ook goddeloos leeft. Zo is het dan ook in Florence - waar Savonarola komt wonen en werken -, een stad in Midden-Italië, niet ver van Pisa (waar die scheve toren staat). Om in die tijd een Christen te vinden, moet je hem 'met een lantaarntje zoeken'. In die tijd dus leeft Savonarola. In zijn prediking lijkt hij op de profeet Elia, de boetgezant. Op 21 september 1452 wordt hij in Ferrara geboren. Al jong is hij een boekenvriend en studeert hij naar hartelust. Hij kan het niet vinden in de zogenaamde wetenschap van zijn dagen, die te rade gaat bij Griekse, heidense wijsgeren. Hij keert zich naar de Bijbel. Daarom gaat hij naar een klooster van de Dominicanen, in Bologna. Maar o, wat valt hem dat tegen. In het klooster vindt hij niet wat hij er zoekt: er is geen heilig, maar juist een heel erg onheilig leven. De inwoners van het klooster houden zich helemaal niet aan Gods Woord, maar ze leven in allerlei uitspattingen. Toch vindt hij in zekere zin rust in dit klooster, namelijk door het lezen van de boeken van Augustinus, en vooral door het lezen van de Heilige Schrift.

Meer en meer komt Savonarola tot de overtuiging dat God de gruwelijke goddeloosheden van de kloosters, de kerk en het pauselijke hof niet ongestraft zal laten. Diep raakt hij ervan doordrongen dat er ernstige oordelen van God boven Italië hangen. Maar vanuit de Schrift krijgt hij er ook zicht op dat de Heere Zijn kerk niet zal verlaten, maar zal vernieuwen. Al is het door oordelen heen, Hij zal een gelouterde kerk geboren doen worden. Na korte tijd wordt hij geroepen om in een klooster te Florence de nieuwelingen te onderwijzen. Hij preekt dan over het Bijbelboek Openbaring. Deze preken zijn zo ernstig en aangrijpend, dat ze onuitwisbare indrukken nalaten bij de jonge kloosterlingen.

Spoedig is de kerk te klein, een grotere kerk wordt aan hem toegewezen; spoedig is ook deze te klein; er worden galerijen in gemaakt. In zijn preken stelt hij onomwonden de misdaden van de geestelijken aan de orde. Ook preekt hij bijna net zoals Luther later zal preken. Lees maar:

'Wendt u tot de Gekruisigde, en aanschouw Zijn liefde, waarmee Hij wilde sterven, opdat u zou worden gered. Vertrouw Hem. Hij zal uw gebogen hart oprichten; Hij zal u helpen, al hebt u ook veel duizendmalen gezondigd. Hij zal u vergeven, zoals de moordenaar aan het kruis.'

Savonarola voorspelt diverse ernstige gebeurtenissen, die alle uitkomen. Hij grijpt vooral de rijken aan, die in schandelijke overdaad leven en de armen rustig laten verhongeren. Ook spaart hij in zijn boetepreken de paus niet. Deze wordt boos, ook bang. Hij biedt Savonarola de eervolle positie aan van kardinaal (nog belangrijker dan een aartsbisschop), als hij maar zal zwijgen. Maar Savonarola zegt: ik draag liever, met getrouw te zijn aan Gods opdracht, de martelaarshoed, dan, met ontrouw te zijn, de kardinaalshoed.Er komt in Florence door het optreden van Savonarola een grote verandering. Op de markt is, met pasen 1497, een grote brandstapel opgericht van allemaal zondige modeartikelen, speelkaarten, onzedelijke boeken en schilderijen, dobbelstenen, carnavalsmaskers en alle mogelijke ijdele dingen. Alles wordt verbrand en het volk zingt Psalmen. Het is een grote verandering. Savonarola heeft maar één wens: dat Jezus Christus Koning zal zijn van Florence, in staat en kerk, in huis en hart. Ja, er verandert veel: geen wereldse feesten, geen danspartijen; maar het hart blijft helaas al te vaak toch hetzelfde. Toch vervullen het volgende jaar weer in de carnavalstijd geen feesten, maar alleen soberheid en ernst de straten van Florence. Maar toch, nog geen wee maanden later, als de paus zijn grote macht laat blijken, wordt Savonarola gevangen genomen, gefolterd en verbrand; het is 23 mei 1498 ... Volksgunst en volkswoede lagen bij Jezus dicht bij elkaar: 'Hosanna! - Kruist Hem!' Zo is het ook bij Savonarola. Luther schrijft later een aanbevelend voorwoord in een boekje met preken van Savonarola, ondanks dat ook deze Italiaanse monnik nog veel van de roomse dwalingen niet heeft doorzien:

'Hoewel aan deze heilige man nog slijk kleeft van menselijke theologie, heeft hij toch uitgesproken, dat alle roem van goede werken níets is voor God, en dat wij ons in gericht en dood uitsluitend kunnen verlaten op het geloof zónder de werken.'

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen