Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Waar jij mee zit: de zonde tegen de Heilige Geest

Auteur: ds. W. Pieters

'Wat is de zonde tegen de Heilige Geest? Is dat een verhardingsproces of een bijzondere daad? En hoe weet je, of je er schuldig aan bent?'

De zonde tegen de Heilige Geest heet in de Bijbel `de lastering tegen de Geest' (Mattheüs 12 vers 31). Kanttekening 26 bij dit vers luidt: `Deze zonde tegen de Heilige Geest is, wanneer iemand niet uit zwakheid of vrees gelijk Petrus en ook niet uit onwetendheid gelijk Paulus de waarheid van het Evangelie verloochent of bestrijdt -, maar haar uit enkel haat en moedwil, tegen de overtuiging van de Heilige Geest, wederstaat, lastert en vervolgt.'

Dit houdt in: de zonde tegen de Heilige Geest is niet zondigen tegen je geweten in, uit zwakheid. Bijvoorbeeld: je hebt een boezemzonde, waaraan je tegen wil en dank (en soms ook met je eigen wil en zin, helaas!) zo verslaafd bent en waaraan je zo dikwijls weer toegeeft ... Dat is wel heel erg en als je deze zonde niet betreurt en niet belijdt, zul je er ook geen vergeving voor ontvangen en dus uiteindelijk er wel door verdoemd worden ...; maar het is niet de onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest.

Verder is het ook niet: zondigen uit vrees; dat je bijvoorbeeld niet voor Gods Naam en eer opkomt tegenover je klasgenoten. Dat is immers niet, omdat je zo graag met God spot, maar omdat je je helaas schaamt. Vreemd eigenlijk hè: zij schamen zich niet om hun zonden openlijk te noemen en met God eventueel te spotten, terwijl jij je wel schaamt om voor Hem uit te komen. Maar hoe erg deze zonde ook is en hoe zwaar het ons ook wordt aangerekend, wanneer we zo leven en zo sterven (zie Mattheüs 10 vers 33), toch is deze zonde ook niet de zonde tegen de Heilige Geest.

Verder is het ook niet zo, dat iemand onbewust, ongemerkt en onwetend deze verschrikkelijke zonde kan doen. Het is dus nooit en te nimmer waar, wanneer de duivel jou ervan probeert te overtuigen, dat je eens een keer, kort of lang geleden, je schuldig hebt gemaakt aan de zonde tegen de Heilige Geest. Dat kan alleen maar gebeuren, wanneer jij heel bewust en vol haat in je hart het werk van God de Heilige Geest tegenstaat en lastert. Dat je met pure vijandschap Christus en het werk van Zijn Geest haat en beledigt.

Iemand had eens geschreven, dat deze zonde niet van de ene op de andere dag komt. Maar de vraagsteller dacht altijd, dat deze zonde, waar­voor we geen vergeving zullen krijgen, een bijzondere daad is, die je het ene moment nog niet hebt gedaan en het vol­gende moment wel. Nu, als we bedenken, hoe iemand komt tot de daad van de zonde tégen of de lastering vàn de Heilige Geest, dan is het wel een bijzondere daad, maar deze daad komt niet `zomaar', niet zonder dat er al heel wat aan vooraf is gegaan. Anders gezegd: het komt niet `per ongeluk' en het overvalt je niet, zonder dat je er eigenlijk goed erg in hebt. De zonde tegen de Heilige Geest wordt bedreven als een sluit­stuk van heel wat zonden. Er is al een massa zonden opgebouwd, voordat dé zonde wordt gedaan. Het is als het ware de laatste sport van een ladder (met een moeilijk woord zeggen we dan: de climax).

In zekere zin kunnen we ook zeggen: het is de druppel, die de emmer doet overlopen. Als jij al maar blijft zondigen, je al maar blijft verzetten tegen Gods Geest, al maar meer haat blijft aankwe­ken tegen het Evangelie... Dan kan de Heere op een dag Zijn bemoeienissen staken en je losla­ten. Dat kan geruisloos gaan: je stopt met bidden, lezen van de Bijbel en kerkgang en je dient met volle teugen de wereld en de duivel. En zo sterf je voor eeuwig weg... zonder deze speciale zon­de ooit te hebben gedaan; maar wel voor eeuwig verloren! Het kan ook zijn, dat die lang­zaam opgebouwde massa verhar­ding op een dag losbarst in zulk een boosheid, dat jij de Heilige Geest brutaalweg lastert en Zijn werk ontkent. Heeft iemand er last van, wan­neer hij de zonde tegen de Heili­ge Geest heeft begaan? Welnee, hij lacht erom. Hij daagt God uit om hem dan maar te halen en in de hel te werpen... Heb jij daarentegen smart over jouw zonden, jouw ver­harding? Dan heb je de zonde tegen de Heilige Geest nog niet gedaan!

Wanneer je nadenkt over het zondigen tegen de Heilige Geest, kun je het benauwd krij­gen. Misschien denk je aan de zonde van verzet tegen de werking van de Geest in je eigen leven. Je hebt wel eens overtuigin­gen gehad. Dat waren werkin­gen van de Geest. En je hebt je erte­gen verzet. Je bent er over­heen ge­gaan. Je wilde er niet naar luisteren. Je geweten waarschuw­de je wel, maar je overstemde het...

Is dat de zonde tegen de Heilige Geest? Nee. Daarover spreekt Stefanus in Handelin­gen 7 vers 51. Hij is gedaagd voor de Jood­se Raad, het Sanhedrin. En zijn ernstige toespraak besluit hij als volgt: “Gij hard­nekkigen en onbe­snedenen van hart en oren! Gij weder­staat altijd de Heilige Geest; gelijk uw va­ders, alzo ook gij.” Toch hebben deze mannen niet allemaal de zonde tegen de Heili­ge Geest gedaan. Want één van hen, Saulus, werd bekeerd. Wat is dan de zonde tegen de Heilige Geest? Professor Wis­se merkt op, dat het in onze tijd misschien wel bestaat in het vijan­dig zijn tegen het bevindelijk werk van de Geest. Er zijn predikanten, ambtsdra­gers en gemeenteleden, die heel ver­achtelijk praten over de werkin­gen van de Heilige Geest in het hart en leven van Gods volk. Deze hate­lijke opmerkingen kunnen ons dicht bij de verharding bren­gen. Wie op deze manier omgaat met het werk van de Heilige Geest, loopt gevaar ─mis­schien pas na verloop van tijd, allengskens─ te komen tot zó'n vijandige en harde haat, dat het maken van spot­ten­de en schampere opmer­kingen over de werkingen van de Heilige Geest uitloopt op de lastering van de Geest...!

Hoe het ook zij, wees ervoor beducht je door satan te laten bren­gen

1 tot zondigen tegen God, want elke zonde is een `doodzonde'; niet alleen de zonde tegen de Heilige Geest...

2 tot wanhoop, dat er voor jou geen vergeving zou bestaan; want wie mèt de tollenaar (Lucas 18 vers 13) God smeekt om ver­zoe­ning, door het dierbaar bloed van Jezus Christus, die ontvangt mèt hem volkomen vergeving!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen