Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Hoe moet ik omgaan met gebedsgenezing

Auteur: ds. W. Pieters

We bedoelen met de uitdrukking ‘gebedsgenezing’ dat een zieke genezen wordt zonder medicijnen of therapieën, maar op het gebed dat óf de zieke zelf bidt óf mensen (ambtsdragers) bij en voor hem bidden. Wie gelooft in de almachtige God, gelooft in gebedsgenezing. Namelijk in die zin, dat Hij machtig is om mét of zónder middelen zieken te genezen. Maar al kán Hij dit, Hij doet het niet altijd. Neem het voorbeeld van Elisa. Deze werd tijdens zijn profetische bediening door God gebruikt om mensen te genezen (bekend is Naäman, de melaatse Syrische generaal), maar zelf sterft hij aan een ziekte, zie II Koningen 13 vers 14. In Gods Woord zijn heel wat voorbeelden van genezingen, maar nooit ‘zomaar’. Ze hebben een doel. En dat doel is niet dat de zieke beter wordt! Het doel is dat God verheerlijkt wordt. Hoe dan? Om deze vraag te beantwoorden moeten we kijken naar wat ziekte is en waarom die er is. We lezen in het Oude Testament dat God belooft aan Zijn volk Israël hun geen Egyptische ziekten te geven (Exodus 15 vers 26): “Is het dat gij met ernst naar de stem van de HEERE uw God zult horen, en zult doen wat recht is in Zijn ogen, en uw oren zult neigen naar Zijn geboden, en al Zijn inzettingen zult houden, dan zal Ik geen van de ziekten op u leggen die Ik op Egypteland gelegd heb. Want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester!” Hier worden twee dingen duidelijk:

- ziekte wordt door God op Zijn volk gelegd

- alleen in de weg van gehoorzaamheid wordt hun gezondheid beloofd.

Hoe is dat nu, in de tijd van het Nieuwe Testament? Jezus spreekt over ziekte. Hij geneest zieken en maakt duidelijk dat ziekte niet altijd direct in verband staat met zonde (als een straf dus), maar Hij heeft het ook over ziekte die niet genezen wordt. In Mattheüs 25 vers 31-36. lezen we dat Hij tegen de gezegenden van Zijn Vader zegt: “Komt, gij gezegenden van Mijn Vader, beërft het Koninkrijk dat voor u bereid is van de grondlegging der wereld. Want Ik ben ziek geweest, en gij hebt Mij bezocht.” Let op: Hij zegt niet: “Ik ben ziek geweest, en gij hebt Mij genezen.” Wel bezocht, maar niet genezen. In Markus 16 vers 17-18 lezen we: “Zij die geloofd zullen hebben, zullen … op zieken de handen leggen, en zij zullen gezond worden.” Hier staat geen bevel, maar een belofte. Een belofte die algemeen is gesteld en waarvan we ons moeten afvragen, net als in de vorige rubriek: is dit een belofte die voor alle gelovigen geldt? Is dit een soort bevel, dat ieder kind van God moet ‘proberen’ in praktijk te brengen? Zo ja, dan moeten we de twee verzen van Markus 16 nog maar een keer lezen en het gedeelte waarvoor de drie puntjes staan, ook net zo algemeen opvatten en in praktijk brengen. En staat: “En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen:

- in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen

- met nieuwe tongen zullen zij spreken

- slangen zullen zij opnemen

- en al is het dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden

- op zieken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden.”

Als niet iedere gelovige slangen hoeft op te nemen en als niet van iedere gelovige geldt dat zij in leven blijven wanneer ze iets dodelijks zullen drinken, dan geldt ook niet voor iedere gelovige dat hij zieken de handen moet opleggen ter genezing. Hoe moeten we dit dán verstaan? De statenvertalers schrijven als uitleg in een voetnoot / kanttekening: namelijk voor zover het nodig zal zijn tot verbreiding en bevestiging van de leer van het evangelie. Want aan allen is de gave om wondertekenen te doen niet gegeven. En het is ook niet nodig, wanneer het evangelie genoeg bevestigd is.

Het is goed geen verwachting te hebben van dokters en medische hulp, maar alleen van de Heere, Die middelen kan gebruiken om te genezen, maar het niet hoeft te doen; en Die zonder middelen iemand kan genezen, maar ook dát niet hoeft te doen. Laten we God niet verzoeken door de middelen te verwaarlozen en laten we Hem niet beledigen door Hem in bij het ziek zijn te vergeten. Maar laten we, terwijl we Hem goedkeuren in de door Hem ons opgelegde ziekte, in afhankelijkheid van Zijn vrije goedheid, gebruikmaken van de middelen biddend om genezing. Zodat hóe dan ook, onze genezing gebedsgenezing zal zijn!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen