Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Verkiezing en verwerping: Dordtse leerregels Hoofdstuk 1 artikel 17 uitleg

Auteur: ds. W. Pieters

Het onderwerp dat we in de Dordtse Leerregels nu onder de loep nemen, hoofdstuk I, artikel 17, gaat over de zaligheid van jongstervende kinderen. Ook kinderen kunnen sterven, en moeten sterven. Waarom? Dat lezen we in Romeinen 5 vers 12: door de zonde is de dood in de wereld gekomen; en in Romeinen 6 vers 23: het loon op de zonde is de dood. In artikel 17 lezen we het volgende

Naedemael wy van den wille Gods uyt zijn woort moeten oordelen, 't welck getuycht dat de kinderen der gheloovigen heylich zijn, niet van natueren, maer uyt cracht van 't genadenverbont, in 't welcke sy met hare Ouderen begrepen zijn, soo moeten de Godsalighe Ouders niet twijffelen aen de Verkiesinghe ende salicheyt harer kinderen, welcke Godt in hare kints-heyt uyt dit leven wech neemt.

In hedendaags Nederlands:

Omdat wij met betrekking tot Gods wil uit Zijn Woord moeten oordelen / een mening moeten vormen, hetwelk getuigt dat kinderen van gelovigen heilig zijn, niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond, waarin zij met hun ouders begrepen zijn, daarom moeten godzalige ouders niet twijfelen aan de verkiezing en zaligheid van hun kinderen, die God in hun jeugd uit dit leven wegneemt.

De remonstrantse tegenstanders van de Dordtse Synode strooiden overal in het land de leugen rond dat de leer van verkiezing en verwerping onder andere dit inhield, dat zuigelingen van nog maar een paar dagen oud in het helse vuur zouden terechtkomen bij het sterven. De remonstranten lasterden de Bijbelse leer, en daarom moeten onze vaderen er iets over zeggen. Waar komt een kindje van een dag terecht, wanneer het sterft? In de hemel of in de hel? Om een antwoord op deze vraag te vinden, moeten we zoeken in het onfeilbare Woord van God. Immers, Hij alleen weet het, en dus ook Hij alleen kan het ons bekendmaken. Wat zegt de Bijbel hierover? Niets; tenminste, niet direct. In artikel 17 kunnen de leden van de Dordtse Synode geen Bijbeltekst citeren waar iets staat als: wanneer een zuigeling sterft, zal het eeuwig zalig zijn ... Ook niet een tekst als: wanneer een klein kind sterft, zal het voor altoos verloren zijn. Wat onze vaderen op de Dordtse Synode wel konden, was conclusies trekken uit sommige Bijbelgegevens. Wat zegt de Bijbel namelijk wél? Dat kinderen van gelovigen heilig zijn. Als dit waar is, en het is waar ...! Dan kunnen we een gevolgtrekking maken. Wat betekent deze uitdrukking "heilig zijn". We vinden deze uitdrukking onder andere in I Korinthiërs 7 vers 14, waar de apostel Paulus schrijft:

"... anders waren uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig."

Het betekent niet dat deze kinderen in Korinthe "zondeloos" zijn, ook niet dat ze "bekeerd of wedergeboren" zijn, maar het betekent: dat ze in Gods verbond begrepen zijn. Op de een of andere manier heeft God dus ook met kleine kinderen van Zijn volk een band. Wanneer de Heere nu deze kinderen in hun "kindsheid", dat is in hun vroege jeugd, uit dit leven wegneemt, moeten godzalige ouders er niet aan twijfelen dat ze zalig zijn. En als een kind van ongelovige ouders sterft? Kunnen niet-godzalige vaders en moeders ook troost putten uit Gods Woord, wanneer één van hun kinderen jong omkomt? Over die kinderen spreekt artikel 17 niet, omdat de Bijbel er niets over zegt. Om dus troost te ontvangen bij het lijkkistje van je jonge kindje, moet er wel godzaligheid, geloof aanwezig zijn. Maar dat kinderen van goddeloze ouders altijd verloren zijn, kunnen en mogen we vanuit de Heilige Schrift nadrukkelijk ontkennen. Van de eerste koning van het Tienstammenrijk, Jerobeam, lezen we niets anders dan dat hij goddeloos was. Toch zegt de HEERE aangaande zijn zoon Abia die als kind sterft (I Koningen 14 vers 13), dat iets goeds in hem was gevonden voor de HEERE. En de statenvertalers leggen uit dat dit betekent: enige beginselen van de vreze Gods en van ware vroomheid.

     Matthew Henry merkt dan op: dit veelbelovende kind sterft het eerst van het gezin; want dikwijls neemt God hen het eerst tot Zich die Hij het meest liefheeft; de hemel is de geschiktste plaats voor hen, deze aarde is hen niet waardig.

En nu jij. Zijn jouw ouders (of is één van je ouders) gelovig? Merk jij godzaligheid bij hen op? Of ben je op pijnlijke manier er achter gekomen dat jouw vader / jouw moeder helemaal niet echt gelooft (al lijkt het er voor de buitenwereld wel op), en dat in plaats van godzaligheid alleen schijn-godzaligheid / schijnheiligheid in jullie gezin wordt gevonden? Dit alles doet uiteindelijk niet ter zake. Het gaat om jou persoonlijk: ben jij een gelovige jongen, een godzalig meisje?

Artikel 17 van hoofdstuk I van de Dordtse Leerregels gaat niet over jou: je leeft nog! Je bent ook geen zuigeling of peuter meer. Toch is het een prachtige belijdenis, waarin onze oudvaders duidelijk maken hoe wij over Gods verbond moeten en mogen denken!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen