Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

De Catechismus van Genève vraag en antwoord 224 t/m 232, over het gebruik van de wet

Auteur: ds. W. Pieters

Het gebruik van de Wet

Vr. 224 Daar de Wet de rechte wijze van verering van God aanwijst, moeten wij dan niet geheel naar zijn voorschrift leven? Antw : Dat is zeker waar. Maar allen lijden aan zulk een zwakte, dat niemand, wat hij verschuldigd is, te allen dele vervult.

Vr. 225 Waarom eist God dan zulk een volmaaktheid van ons, die onze kracht te boven gaat? Antw : Hij eist niets, dat wfj niet gehouden zijn te volbrengen. Overigens, als wij ons maar inspannen voor deze wijze van leven die hier voorgeschreven wordt, ook al zijn wij ver af van het doel dat is van de volmaaktheid de Heere vergeeft ons, wat er ontbreekt.

Vr. 226 Spreekt gij over alle mensen in het algemeen, of slechts over de gelovigen? Antw : Wie door de Geest van God nog niet is wedergeboren, zal zelfs niet in staat zijn aan de geringste letter van de Wet te beginnen. Bovendien, gesteld dat er iemand gevonden wordt die voor zeker deel de Wet gehoorzaamt, zullen wij toch niet oordelen dat hij daarom voor God voldaan heeft. Want Hij verklaart allen voor vervloekt, die niet alles vervuld hebben, wat daarin vervat is.

Vr. 227 Hieruit is vast te stellen, dat gelijk er twee soorten mensen zijn, zo ook de taak van de Wet tweevoudig is. Antw : Zeker. Want bij de ongelovigen werkt zij niets anders uit, dan dat zij hun alle verontschuldiging voor God ontneemt. En dit bedoelt Paulus, als hij haar noemt een bediening des doods en der veroordeling. Maar jegens de gelovigen heeft zij een heel ander nut.

Vr. 228 Welk dan? Antw : Om te beginnen, daar zij uit haar leren dat zij de gerechtigheid door werken niet kunnen verkrijgen, worden zij op deze wijze tot nederigheid opgevoed, hetgeen de ware voorbereiding is 30 om het heil in Christus te zoeken. Vervolgens, voor zover zij veel meer van hen eist dan zij kunnen volbrengen, spoort zij hen aan om kracht van God te vragen, en overtuigt hen tevens van voortdurende schuld, om zichzelf niet te durven verheffen. Ten laatste is zij hun tot een teugel, waardoor zij bij de vreze Gods bewaard blijven.

Vr. 229 Hoewel wij dus in deze aardse vreemdelingschap aan de Wet nooit voldoen, moeten wij dit toch niet overbodig achten dat zij zulk een stipte volmaaktheid van ons vordert. Want zij toont het doel waarnaar wij moeten streven, en de eindpaal waartoe wij moeten geraken; opdat ieder van ons naar de maat van de hem geschonken genade, met voortdurende ijver moge trachten zijn leven in te richten tot de hoogste rechtschapenheid, en al meer vorderingen te maken. Antw : Dat is mijn gevoelen.

Vr. 230 Hebben wij in de Wet geen volmaakte regel van alle gerechtigheid? Antw : Ja, en wel zozeer, dat God niets anders van ons wil, dan dat wij haar volgen; daarentegen acht Hij ongeldig en verwerpt Hij, al wat wij buiten Zijn voorschrift ondernemen. Want Hij acht geen ander offer aannemelijk, dan gehoorzaamheid.

Vr. 231 Waartoe dienen dus zoveel vermaningen, voorschriften, opwekkingen, die zowel de profeten als de Apostelen overal gebruiken? Antw : Het zijn anders niet dan louter uitleggingen van de Wet, die ons leiden tot de gehoorzaamheid aan de Wet, eerder dan dat zij daarvan afvoeren.

Vr. 232 Maar zij geeft geen voorschrift voor ieders bijzondere roeping. Antw : Daar zij beveelt ieder het zijne te geven, ligt het voor de hand daaruit af te leiden, wat ieders plicht is, bijzonder in zijn ambt en zijn beroep. En er staan overal in de Schrift, gelijk gezegd is, verspreide uitleggingen van de afzonderlijke geboden. Want wat de Heere hier in hoofdsom samenvat met weinig woorden, wordt op een andere plaats vollediger en breder uiteengezet.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen