Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

De Catechismus van Genève vraag en antwoord 30 t/m 45, over Jezus Christus

Auteur: ds. W. Pieters

Over Jezus Christus

Vr. 30 Laten wij nu tot het tweede deel komen. Antw : Dat is, dat wij geloven in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heere.

Vr. 31 Wat bevat dat voornamelijk? Antw : Dat de Zoon van God een Redder voor ons is; en het legt tevens de wijze uit, waarop Hij ons van de dood verlost heeft, en het leven voor ons heeft verkregen.

Vr. 32 Wat behelst de naam JEZUS, waarmede gij Hem noemt? (Matth. 1 : 21) Antw : Wat bij de Grieken de naam SOTER (REDDER) betekent. De Latijnen hebben geen eigenlijke naam, waardoor de kracht ervan juist wordt uitgedrukt. Derhalve is het woord SALVATOR (REDDER) algemeen aangenomen. Voorts heeft een Engel, op bevel van God zelf, deze benaming voor de Zoon van God aangegeven.

Vr. 33 Zegt dat niet meer dan wanneer mensen Hem die naam gegeven hadden? Antw : Zeer zeker. Want wijl God gewild heeft dat Hij zó genoemd werd, is het geheel noodzakelijk dat Hij ook zo iemand is .

Vr. 34 Wat is vervolgens de kracht van de naam CHRISTUS? Antw : Door deze toenaam wordt Zijn ambt nog beter uitgedrukt. Het betekent namelijk dat Hij door de Vader gezalfd is tot Koning, Priester en Profeet.

Vr. 35 Hoe weet ge dat? Antw : Omdat de Schrift de zalving toepast voor dit drieërlei gebruik. Voorts kent zij deze drie, die wij genoemd hebben, dikwijls aan Christus toe.

Vr. 36 Maar met wat voor soort olie is Hij gezalfd? Antw : Niet met een zichtbare, zoals bij het wijden van de oude Koningen, Priesters en Profeten werd gebruikt; maar met een uitnemender soort, dat is, met de genade van de Heilige Geest, die de waarheid is van die uiterlijke zalving.

Vr. 37 Hoedanig is toch dit rijk van Hem, waarvan gij spreekt? Antw : Geestelijk. Wat in het Woord en de Geest van God vervat is, die gerechtigheid en leven met zich meebrengen.

Vr. 38 En het Priesterschap. Antw : Het is het ambt en de voorrang om Zich voor Gods aangezicht te stellen, om genade te verkrijgen; en door het aanbieden van een offer, dat Hem aangenaam is, Zijn toorn te verzoenen.

Vr. 39 En nu, in welke zin noemt gij Christus een Profeet? Antw : Omdat Hij, toen Hij in de wereld neergedaald is, betuigd heeft, dat Hij de Gezant en de tolk van Zijn Vader bij de mensen was; en dat met dit doel, dat Hij, nadat Hij de wil van Zijn Vader volkomen uitgelegd had, een einde zou maken aan alle openbaringen en profetieën.

Vr. 40 Maar ontvangt ge daar niet enige vrucht van? Antw : Zeker, al deze dingen hebben geen ander doel, dan ons ten goede. Want Christus is met deze dingen door Zijn Vader begiftigd, om die aan ons mede te delen, opdat wij uit Zijn volheid allen zouden putten.

Vr. 41 Onderwijs mij dit een weinig uitvoeriger. Antw. : Hij is met de Heilige Geest vervuld, en met de volkomen rijkdom van al Diens gaven overstelpt, om ons daarvan deelgenoten te maken. Ieder namelijk naar de maat, die Zijn Vader wist dat voor ons passend was. Derhalve putten wij uit Hem, als uit de enige bron, alles wat wij aan geestelijke goederen hebben.

Vr. 42 Wat brengt Zijn regering ons aan? Antw : Wel, dat wij, door Zijn verdienste tot een vroom en heilig leven bevrijd, met een vrij geweten, en met Zijn geestelijke schatten toegerust, ookmetkracht versterkt worden, die 8 voldoende is om de voortdurende vijanden van ons leven, de zonde, het vlees, de Satan en de wereld, te overwinnen.

Vr. 43 Waartoe dient echter het Priesterschap? Antw : Vooreerst dat Hij op deze wijze voor ons de Middelaar is, die ons met de Vader verzoent; vervolgens dat door Hem ons de toegang tot de Vader geopend is, opdat wij met vertrouwen tot Zijn Aangezicht toetreden, en ook zelf ons en al het onze Hem tot een offer aanbieden. En zó maakt Hij ons op zekere wijze Zijn medegenoten in het priesterschap.

Vr. 44 Nu is er nog het Profeet zijn. Antw : Dewijl aan de Zoon van God het ambt van Leermeester over de Zijnen is opgedragen, is het doel, dat Hij hen verlicht met de ware kennis van Zijn Vader, hen onderricht in de waarheid, en hen opleidt tot huisgenoten van God.

Vr. 45 Alles wat gij gezegd hebt komt dus hierop neer, dat de naam CHRISTUS de drie ambten bevat, die de Vader aan de Zoon heeft opgedragen, om de kracht en de vrucht daarvan op de Zijnen over te brengen. Antw : Zó is het

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen