Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Hoe moet ik omgaan met Chiliasme

Auteur: ds. W. Pieters

Ongemerkt hebben wij heel wat "buitenlandse" woorden ter beschikking. Een voorbeeld: wie denkt eraan dat "muur" van oorsprong een Latijns woord is? Maar het woord "chiliasme" is nog wel te herkennen als van buitenlandse afkomst. Het komt van het Griekse woord voor "duizend"; net als het woord "millennium" dat van het Latijnse woord voor "duizend" komt en dezelfde zaak aanduidt. Chiliasme en millennianisme gaan over "Het Duizendjarige Rijk", waarover wij lezen in Openbaring 20. Wat moet je met het chiliasme doen? Wel, wat de Bijbel erover zegt, moet je eenvoudigweg geloven; en alle menselijke gedachten even evenvoudigweg verwerpen. Makkelijk, hè? Toch is het natuurlijk niet zo simpel als het lijkt, want de grote vraag is steeds weer: wat zegt de Bijbel er dan precies over? En dan blijkt dat er nog al wat verschil van inzicht bestaat met betrekking tot de vraag wat in Openbaring 20 precies wordt bedoeld.

Chiliasten - aanhangers van het chiliasme - verwachten dat Christus lichamelijk op aarde terug zal komen. Nu, dat kunnen we onderschrijven. Zij verwachten dat Christus vervolgens in Jeruzalem duizend jaren zal regeren, waarbij heel de aarde Zijn gebied zal zijn, Zijn vijanden bijna allemaal bekeerd zullen worden, onder wie ook het volk der Joden; en de Christelijke kerk een geweldige bloeiperiode zal hebben. Bij deze nadere invulling wat er precies wel of niet zal gebeuren, bestaan er nogal wat verschillen. Sommigen denken dat er wel een bloeitijd zal aanbreken, maar niet na Christus' wederkomst. Anderen menen dat het Duizendjarig Rijk al min of meer (of zelfs helemaal) voorbij is. Jammer dat er zoveel verschil van mening is over deze dingen. Daardoor kunnen jullie in verwarring komen. Ook gebeurt het nogal eens dat mensen zo door deze dingen in beslag worden genomen, dat ze het belangrijkste vergeten. Waarover gaat het namelijk uiteindelijk? Niet over het Rijk van de Koning, maar over de Koning van het Rijk. Belangrijker dan een recht zicht op het Duizendjarig Rijk, is een rechte verhouding tot de Koning van dat Duizendjarig Rijk. Hebben jullie die Koning lief, dan zal de tijd ons leren (of de eeuwigheid ons bekendmaken) hoe het precies met dat Rijk zit. Maar ken je Koning Jezus niet, dan helpt het echt niet veel om precies alles van het Duizendjarig Rijk te weten. Toch is de leer van het chiliasme niet onbelangrijk. Het gaat over een stukje van Gods Woord. God heeft het ons bekendgemaakt, opdat we het zouden onderzoeken, en geloven. Wanneer we het Bijbelboek Openbaring lezen, stuiten we al in het eerste hoofdstuk op het verschijnsel van visioenen / gezichten. In de volgende twee hoofdstukken lezen we erg veel beeldspraak; en vanaf hoofdstuk 4 is er geen enkel hoofdstuk zonder een visioen. Hoe moeten we een visioen uitleggen? Niet letterlijk, maar figuurlijk. Iedereen is het daar wel over eens. Maar hoe dan? Om meteen naar hoofdstuk 20 te gaan: we lezen (vers 1):

"En ik zag een engel afkomen uit de hemel, hebbende de sleutel van de afgrond, en een grote ketting in zijn hand."

Niemand zal denken dat er een ijzeren of koperen sleutel mee wordt bedoeld; en ook niemand van de chiliasten legt het woordt "ketting" materialistisch uit. Iederen begrijpt dat het beeldspraak is. Zo gaat het ook met vers 2 en 3:

"En hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem duizend jaren; en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde die boven hem."

Iedereen voelt aan dat in visionnaire toestand iets wordt verkondigd uit het rijk der geesten, en dat het dus gaat over geestelijke zaken. Ondertussen komen we het getal "duizend" tegen. Is dat wel letterlijk / wiskundig bedoeld, of ook figuurlijk / geestelijk? Nog niet zo eenvoudig om dit met zekerheid uit te maken. Zeker niet als je bedenkt dat er in de 22 hoofdstukken van dit boek heel wat getallen staan, die meestal (of altijd) niet wiskundig zijn bedoeld. Denk aan wat we al heel aan het begin van het boek tegenkomen (vers 4 van hoofdstuk 1), waar de Heilige Geest wordt omschreven met "de zeven Geesten Die voor Gods troon zijn". Alweer geldt, niemand (of in ieder geval: bijna niemand) vat dit getal op als 6+1. Nee, men voelt aan dat Johannes het zo niet heeft bedoeld en dat we het daarom ook zo niet mogen uitleggen. Zo is het nu ook met het getal in hoofdstuk 20. Is dat 2x500? Of betekent "duizend" "heel veel / lange tijd"? Hoe dat ook precies zij: belangrijker is wat er in die tijd gebeurt: de duivel wordt "gebonden", dat is, zo lezen we in het vervolg van vers 3:

"... opdat hij de volken niet meer zou verleiden, totdat de duizend jaren geëindigd zouden zijn."

En wáárin we ook met elkaar van mening zouden verschillen ..., we stemmen met alle Christenen van alle tijden en alle plaatsen van harte overeen als we zeggen: Wat heerlijk is dat! De duivel kan de volken niet meer verleiden ... Voordat we de volgende keer verder gaan - een vraag: hoe is jouw verhouding tot die draak/satanas/oude slang/duivel? ...?

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen