Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Waar jij mee zit: de doopbelofte

Auteur: ds. W. Pieters

Wat belooft God aan een kind dat gedoopt wordt? Belooft Hij ook de Heilige Geest? Zo ja, hoe komt het dan dat deze belofte niet altijd vervuld wordt?

De bedoeling van Gods belofte van de Heili­ge Geest ─en van alle beloften─ is, dat wij vier din­gen zouden overwe­gen, ─ dat de Heere gewillig is om ons Zijn Geest te geven; ─ dat Hij met al Zijn wer­kin­gen en gaven bij de Heere te krij­gen is; ─ hoe arm wij zijn; hoe behoeftig en ellen­dig, zonder die Geest en ─ dat wij er vrijmoedig om zouden vra­gen. God belooft Zijn Geest niet als Hij niet machtig en gewillig is om Hem te geven. En de vraag is: geloof jij dat? En Hij belooft Hem ook niet aan mensen, die Hem ten diepste heel niet nodig heb­ben...

Dus als wij de belofte van de Heilige Geest overdenken, die ons is geschonken bij onze Doop, is het van groot belang, niet dat we rechtzinnig redene­ren en discussiëren, maar dat we eerlijk Gods macht en goedheid én ons gebrek over­wegen. Als we dit eerlijk doen, moeten we vervolgens ons afvragen: `Zou ik de vervulling van deze belof­te wel willen hebben? Of wil ik liever de Heilige Geest niet hebben?' En dan bedoel ik niet of wij de Heilige Geest willen ontvan­gen om ons te troosten en zalig te maken, want dat gaat nog wel. Maar of wij de Heili­ge Geest willen ont­vangen om ons helemaal te be­heersen en te ver­nieuwen...

Kijk, als wij eerlijk moeten zeggen: `Ik heb er eigenlijk geen zin in', moeten we ons ook verder nog maar niet druk maken over de vraag of elke gedoopte die belofte heeft ontvangen of niet en hoe dat precies zit. En in de Naam des Heeren HEEREN mag ik zeggen tot een jongere, die werkelijk deze belofte van de Heilige Geest graag wil ontvangen en die daarom zonder ophouden de Troon der Genade aanloopt, dat de Heere Hem heeft be­loofd te geven aan een ieder die om Hem bidt. Kijk maar naar Lucas 11 vers 13, waar Jezus zegt, dat God de Vader zeer zeker Zijn Heili­ge Geest geven zal aan elk mens, die Hem bidt. En dan ga je ook smeken: `Heere, Gij hebt het teken en zegel van Uw belofte reeds op mijn lichaam geschreven...; o wil de inhoud ervan ook in mijn ziel genadig geven! Ik heb geen recht, maar uit genade!'

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen