Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Hoe moet ik omgaan met bekering

Auteur: ds. W. Pieters

Vorige maand zagen we dat er een bekering is van de ene kerk of godsdienst naar de andere; en een bekering van de zonde tot de deugd. Nu zien we dat er in de Bijbel nog een bekering is, de waarachtige bekering. Het Hebreeuwse woord dat ervoor gebruikt wordt, is 'sjoev', wat betekent: ommekeer, terugkeer. Wat is nu die waarachtige, die echte bekering; waardoor je eeuwig zalig wordt?

De Bijbel spreekt er in de eerste plaats over als een bevel, een opdracht. Wij moeten ons omkeren naar God toe. Dat houdt onder andere in, dat we ons afwenden van de wereld en de zonde. Maar vooral, dat er innerlijk een totale verandering in gedachten en gezindheid komt. Het Nieuwe Testament benadrukt dit aspect van de bekering vooral, wanneer ze het woord 'metanoia' gebruikt. Dit Griekse woord betekent: berouw hebben; geheel en al van gedachten veranderen ten goede, met een gevoel van afschuw van het zondige verleden. Zo'n bevel tot radicale ommekeer vinden we in Jesaja 55 vers 6 en 7: "Zoekt de HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich tot de HEERE, zo zal Hij Zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft menigvuldig."

Het volk van Israël wordt aangesproken met de naam 'goddeloze'. Als je je moet bekeren, ben je dus een goddeloze. Een rechtvaardige, die volgens Gods wil en tot Zijn eer leeft, hoeft zich immers niet om te keren tot God. Hij leeft al met God ... Nee, juist een goddeloze moet tot verandering komen. Daarom zegt de Heere Jezus in Mattheüs 9 vers 13: "Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering." Ben je voor eigen besef geen zondaar, geen goddeloze, dan heb je geen bekering nodig. Luister maar naar het woord van de Heere Jezus: "... de negen en negentig rechtvaardigen hebben de bekering niet nodig." Wie denkt dat hij niet totaal verkeerd is, denkt dat hij niet hoeft terug te keren. Jesaja roept de goddeloze of onrechtvaardige man op om zijn weg te verlaten én om zijn gedachten te verlaten. Moet je eens over nadenken ... Kun je dat? Je gedachten verlaten? Dát is nu echte bekering. Totaal nieuwe gedachten krijgen. Vraag er maar om!

We zagen al dat er verschil is tussen waarachtige bekering en buitenkant bekering. Hoe kom je aan deze waarachtige bekering? Ik zal je op twee Schriftgedeelten wijzen. In de eerste plaats Handelingen 5 vers 31. Daar zegt Petrus tot het sanhedrin: "Deze Jezus heeft God door Zijn rechterhand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden." We leven in de gang van het kerkelijke jaar na pinksteren en dus na hemelvaart. Jezus is door Gods rechterhand verhoogd tot de ereplaats aan Gods rechterhand. Wat doet Hij daar? Hij regeert heel de wereld. Maar in het bijzonder oefent Hij Zijn Middelaarswerk uit. Wat is Zijn Middelaarswerk? Dat Hij als Zaligmaker zalig maakt. Hoe? Door ons inwendig in ons hart te onderwijzen door Zijn Heilige Geest. Meer: door ons vriendelijk te nodigen, zoals Paulus doet in Hebreeën 4 vers 16: "Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd." Meer nog: Hij trekt mensen naar Zich toe en geeft hen de bekering en de vergeving van hun zonden.

Waarom gééft Hij deze twee dingen? Heel simpel: omdat wij ze niet hebben, ook niet kunnen maken, evenmin kunnen pakken of verdienen. We moeten ze KRIJGEN. Nu is de Heere Jezus absoluut niet verplicht om ons deze bekering en deze zondevergeving te schenken, maar Hij wil dat wel. Kijk maar naar de gelijkenis die Jezus Zelf vertelt in Lukas 15. In dat hoofdstuk vertelt Jezus drie gelijkenissen, die alle drie met andere woorden hetzelfde zeggen. De eerste gelijkenis is over het verloren schaap, de tweede over de verloren penning, en de derde over de verloren zoon.

De eerste gelijkenis sluit Jezus af met deze woorden: "Ik zeg u dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over negen en negentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben." Het gaat dus over 'je bekeren'. Hoe gebeurt dat, volgens Jezus? Op deze manier: het schaapje dwaalt weg en is hopeloos verloren. Maar door een gelukkige omstandigheid vindt het toch de weg terug naar de schaapskooi. ?  Nee, wij weten wel dat dít er niet staat. Wat zegt Jezus dan? De herder gaat het schaapje zoeken, totdat hij het vindt; en als hij het heeft gevonden, bromt hij en zegt: 'Vooruit, lopen! Naar huis!' ? Nee, hij legt het schaapje op zijn schouders en brengt het helemaal thuis ...! Dus hoe is het schaapje terug gekeerd (bekeerd)? Heeft het zichzelf thuis gebracht? Heeft het zelf de eerste stap gedaan om thuis te komen? Heeft het om de herder geroepen? De herder deed alles. 'En', zegt Jezus: 'zo gaat de bekering in zijn werk: Ik doe alles.'

Eenvoudig, hè? Heel belangrijk is het om dit verblijdende nieuws te lezen: bekering is een gave van de verhoogde Heere Jezus. Hij schenkt het. Dat is: Hij zoekt verloren mensen op en brengt ze terug: Hij bekeert ze. En zo zullen zij bekeerd zijn. De tweede gelijkenis zegt met andere woorden hetzelfde: de penning heeft zichzelf niet terug gebracht, maar de vrouw heeft de verloren penning gevonden en dát is nu net de bekering: wij doen er niets aan; God doet het.

Maar om het rechte evenwicht vast te houden moeten we ook naar de derde gelijkenis kijken. Daar gaat het over de bekering, de terugkeer, van de weggelopen zoon. Er zijn een paar opmerkelijke verschillen. Het eerste is: het schaap is niet met opzet weggelopen en de penning zeker niet. Maar de verloren zoon wél! Het tweede is ook heel opmerkelijk: het schaap kwam niet uit zichzelf terug en de penning al helemaal niet, maar de verloren zoon wel!

Hoe zit dat nu? Wie 'doet' het nu eigenlijk in de waarachtige bekering? God of ik? De Heere Jezus vertelt het verhaal over de verloren zoon en Hij zegt niet: 'Nadat die jongen er alles doorgebracht had, kreeg hij een brief van zijn vader, waarin hij met zoveel liefde werd uitgenodigd om thuis te komen, dat hij zei: 'Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan.'' Jezus zegt ook niet: 'Enige tijd nadat zijn zoon weggegaan was, stuurde de vader een knecht eropuit om zijn zoon te zoeken. Na lange tijd vond hij hem in zeer verarmde omstandigheden en bracht hij de verloren zoon weer thuis.' Nee, Jezus vertelt het heel anders. Als je niet beter weet, denk je: bekering is helemaal ons werk. Wij moeten tot beter inzicht komen en zelf het besluit nemen om tot God terug te komen. Of niet? Zo lijkt het, ja, ... wordt vervolgd

 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen